Pomocník systému OBERON
Vytvorenie reklamácie/servisu

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Vytvorenie reklamácie/servisu

Táto téma Pomocníka obsahuje postup vytvorenia reklamácie alebo servisu v knihe Evidencia reklamácií a servisu modulu CRM a registratúra.

Postup vytvorenia reklamácie/servisu

 1. V ponuke CRM zvoľte položku Evidencia reklamácií a servisu.
 2. V otvorenej evidencii stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa sprievodca Nová reklamácia/servis.
 3. Pred zaevidovaním nového záznamu je možné zadať výrobné číslo tovaru. Podľa neho sa v evidencii vyhľadajú všetky doklady (faktúry, príjemky, výdajky, iné reklamácie, evidencia výrobných čísiel a pod.), v ktorých bolo výrobné číslo použité. Ak nemá reklamovaný tovar výrobné číslo, pokračujte ďalej bez jeho zadania.
 4. Zvoľte typ záznamu a kategóriu zákazníka (obchodný partner evidovaný v evidencii obchodných partnerov alebo fyzická osoba).
 5. V ďalšom kroku v závislosti od predchádzajúceho nastavenia zadajte údaje o obchodnom partnerovi alebo zákazníkovi.
 6. Pri reklamácii a záručnom servise zadajte údaje k záruke:
  • dátum dokladu nákupu,
  • typ dokladu nákupu,
  • číslo dokladu nákupu,
  • dĺžku záručnej doby,
  • počet dní v predchádzajúcom servise.
 7. Zadajte všeobecný popis reklamácie/servisu a predpokladaný počet dní vybavenia. Stlačte tlačidlo Dokončiť.
 8. Otvorí sa formulár Reklamácia/servis. V záložke Položky zadajte tovar alebo službu určené na reklamáciu alebo servis. Skladové položky (varianty) môžete načítať použitím snímača čiarových kódov.
 9. V záložke Popis chyby a podmienky uveďte podrobný popis chýb a podmienky reklamácie/servisu. Texty je možné buď zapísať priamo, alebo pomocou tlačidla  vybrať vopred preddefinované texty.
 10. V záložke Stavy je možné evidovať stavy reklamácie/servisu podľa priebežného stavu vybavenia (Zaevidovanie, Prijatie, Presun do interného servisu, Prijatie z interného servisu atď.).
 11. V záložke Vybavenie sa zadávajú informácie ohľadom vybavenia reklamácie/servisu - dátum a čas opravy, oznámenia a ukončenia, spôsob vybavenia (Oprava, Výmena, Dobropis...) a ďalšie. Zadať je možné aj popis opravy (vybavenia) - buď priamo alebo výberom z preddefinovaných textov (tlačidlo ).
 12. V záložke Vyúčtovanie možno k danému záznamu evidovať položky na vyúčtovanie, a to v členení podľa toho, či ich zákazník uhrádza alebo nie (v rámci záruky). Zadáva sa materiál a práca, ktoré boli použité pri reklamácii alebo servise. Pridať sa môže skladová karta (tovar) alebo neskladová položka (služba - doprava, práca a pod.). Vložením skladovej položky sa vytvorí skladový pohyb. Následne je možné reklamáciu/servis vyúčtovať na Pokladnici OBERON alebo vyfakturovať. Viac informácií získate v téme Vyúčtovanie reklamácie/servisu.
 13. Zápis údajov potvrďte stlačením tlačidla OK. Do knihy Evidencia reklamácií a servisu sa uloží nový záznam.
V sprievodcovi tvorbou novej reklamácie/servisu je možné načítať údaje z dokladu o zakúpenom tovare alebo službe (z vydanej alebo prijatej faktúry, výdajky alebo príjemky) na základe Čísla dokladu nákupu. Aby sa údaje načítali, je potrebné v sprievodcovi najskôr vybrať Typ dokladu nákupu (Vydaná faktúra, Prijatá faktúra, Výdajka, Príjemka). Po stlačení tlačidla  pri poli Číslo dokladu nákupu sa otvorí príslušná evidencia na výber daného dokladu. Po výbere dokladu sa z neho do sprievodcu načítajú údaje (číslo, dátum dokladu nákupu atď.).
Príbuzné témy