Pomocník systému OBERON
Formulár Reklamácia/Servis

Formulár Reklamácia/Servis umožňuje vytvoriť, resp. upraviť už vytvorenú reklamáciu alebo servis v knihe Evidencia reklamácií a servisu modulu CRM a registratúra. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka CRMEvidencia reklamácií a servisu, tlačidlo Nový alebo Oprava. Otvorí sa sprievodca Nová reklamácia/servis, v ktorom po zadaní požadovaných údajov v jednotlivých krokoch stlačte tlačidlo Dokončiť.

Popis formulára Reklamácia/Servis

Typ záznamu

Typ záznamu umožňuje nastaviť, či pôjde o reklamáciu, predzáručný servis, záručný servis alebo pozáručný servis. Stlačením tlačidla  sa otvorí číselník Typy reklamácie/servisu, ktorý umožňuje nadefinovať ďalšie typy reklamácie/servisu (tlačidlo Nový).

Dátum evidencie a dátum prijatia

Zadáva sa dátum evidencie a dátum a čas prijatia reklamácie/servisu. Dátum evidencie a prijatia sa nemusia zhodovať.

Popis reklamácie/servisu

Uvádza sa všeobecný popis reklamácie/servisu - druh poruchy, ako a kedy sa chyba prejavuje a pod.

Číslo dokladu nákupu

Údaj je dostupný v záložke Záruka. Zobrazuje číslo dokladu nákupu zadané v sprievodcovi tvorbou reklamácie/servisu (ponuka CRMEvidencia reklamácií a servisu, tlačidlo Nový) spolu s príslušným typom dokladu nákupu v rozbaľovacom zozname. Na základe Čísla dokladu nákupu a typu dokladu program umožňuje načítať údaje z dokladu o zakúpenom tovare alebo službe (z vydanej alebo prijatej faktúry, výdajky alebo príjemky). Po stlačení tlačidla sa otvorí formulár daného dokladu, kde si možno prezrieť informácie o cene, prípadnú poznámku k položke a pod.

Zákazník/Obchodný partner

Uvádzajú sa údaje o zákazníkovi, resp. o obchodnom partnerovi.

Položky

Zadáva sa tovar alebo služba určené na reklamáciu alebo servis. Skladové položky (varianty) môžete načítať použitím snímača čiarových kódov.

Popis chýb a podmienky

Uvádza sa podrobný popis chýb a podmienky reklamácie/servisu. Texty je možné buď zapísať priamo, alebo pomocou tlačidla  vybrať vopred preddefinované texty.

Doplňujúce údaje

V záložke Doplňujúce údaje sa podľa potreby uvádza číslo dokladu externého servisu spolu s údajmi o prípadnej ochrane zariadenia heslom (PIN, meno a heslo atď.).

Stavy

Zobrazuje sa história stavov reklamácie/servisu, napr. Zaevidovanie, Prijatie, Presun do interného servisu, Prijatie z interného servisu atď. Pri každej zmene stavu sa do tejto histórie uloží záznam. V systéme OBERON sú základné typy stavov udalostí reklamácie/servisu preddefinované, ďalšie typy si môže účtovná jednotka vo formulári Typ stavu reklamácie/servisu podľa potreby ľubovoľne definovať. V kontextovej ponuke (pravé tlačidlo myši) je možné zaevidované stavy hromadne vymazať.

Vybavenie

V záložke Vybavenie sa zadávajú informácie ohľadom vybavenia reklamácie/servisu - dátum a čas opravy, oznámenia a ukončenia, spôsob vybavenia (Oprava, Výmena, Dobropis...) a ďalšie. Zadať je možné aj popis opravy (vybavenia) - buď priamo alebo výberom z preddefinovaných textov (tlačidlo ).

Vyúčtovanie

K danému záznamu je možné evidovať položky na vyúčtovanie (formulár Reklamácia/Servis, záložka Vyúčtovanie), a to v členení podľa toho, či ich zákazník uhrádza alebo nie (v rámci záruky). Zadáva sa materiál a práca, ktoré boli použité pri reklamácii alebo servise. Pridať sa môže skladová karta (tovar) alebo neskladová položka (služba - doprava, práca a pod.). Vložením skladovej položky sa vytvorí skladový pohyb. Následne je možné reklamáciu/servis vyúčtovať na Pokladnici OBERON alebo vyfakturovať. Viac informácií získate v téme Vyúčtovanie reklamácie/servisu.

Tlačidlá vo formulári Reklamácia/Servis

Prílohy

K záznamu je možné evidovať rôzne prílohy. Stlačením tlačidla sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej možno napr. oskenovať, prípadne importovať dokument (tlačidlo Možnosti). Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha, v ktorom možno po stlačení tlačidla výberu  nalistovať dokument z vybraného umiestnenia v počítači.
Príbuzné témy