Pomocník systému OBERON
Formulár Reklamácia/Servis

Formulár Reklamácia/Servis je určený na zobrazenie a editáciu záznamov reklamácií a servisu. Reklamáciou kupujúci upozorňuje predávajúceho na chyby, ktoré bránia kupujúcemu vo využívaní tovaru alebo služby. Pod pojmom servis sa rozumie služba firmy zákazníkovi pri úpravách, údržbe a opravách od nej zakúpených výrobkov (servis počítačov, mobilov, bielej techniky a pod.). Formulár Reklamácia/Servis je dostupný z ponuky CRMEvidencia reklamácií a servisu, tlačidlo Nový alebo Oprava

Popis formulára Reklamácia/Servis

Typ záznamu

Typ záznamu umožňuje nastaviť, či pôjde o reklamáciu, predzáručný servis, záručný servis alebo pozáručný servis. Stlačením tlačidla  sa otvorí formulár Typy reklamácie/servisu, v ktorom je možné nadefinovať aj iný (nový) typ záznamu. Nový typ záznamu sa zadáva stlačením tlačidla Nový.

Dátum evidencie a dátum prijatia

Zadáva sa dátum evidencie a dátum a čas prijatia reklamácie/servisu. Dátum evidencie a prijatia sa nemusí zhodovať.

Popis reklamácie/servisu

Uvádza sa všeobecný popis reklamácie/servisu - druh poruchy, ako a kedy sa chyba prejavuje a pod.

Zákazník/Obchodný partner

Uvádzajú sa údaje o zákazníkovi (fyzickej osobe - nepodnikateľovi), resp. o obchodnom partnerovi (podnikateľskom subjekte).

Položky

Uvádza sa reklamovaný alebo servisovaný tovar (skladová karta) alebo služba (neskladová položka).

Popis chyby a podmienky

Uvádza sa podrobný popis chyby a podmienky reklamácie/servisu. Popisy porúch a podmienky reklamácií/servisu je možné buď zapísať priamo, alebo najčastejšie používané texty v reklamáciách/servisu je možné vybrať z preddefinovaných textov stlačením tlačidla . Text je možné vybrať aj z formulára Texty dokumentov na faktúry a dodatočne ho upraviť.

Doplňujúce údaje

V záložke Doplňujúce údaje sa zaznamenáva ochrana zariadenia heslom (PIN? heslo, vzor, atď.).

Udalosti

V záložke Udalosti sa zaznamenáva história reklamácie alebo servisného úkonu. Medzi udalosti patrí napr. Odoslanie/prijatie do/z externého skladu, Oznámenie o vybavení, Presun do interného skladu. Udalosti je možné premenovať, prípadne vytvoriť nové. Bližšie informácie nájdete v téme Stavy udalostí reklamácie/servisu.

Vybavenie

V záložke Vybavenie sa zadávajú informácie ohľadom vybavenia reklamácie/servisu - dátum a čas opravy, oznámenia a ukončenia, spôsob vybavenia a ďalšie. Spôsob vybavenia môže byť Oprava, Výmena, Dobropis (vrátenie kúpnej ceny tovaru), Storno, Vykonaný servis, Neopraviteľné, Zamietnutie. Zadáva sa tu aj popis opravy (vybavenia) - buď priamo alebo výberom z preddefinovaných textov stlačením tlačidla .

Vyúčtovanie

V záložke Vyúčtovanie sa zadáva materiál a práca, ktoré boli použité pri reklamácii alebo servise. Pridaná môže byť skladová karta alebo neskladová položka (doprava, práca a pod.). vložení skladovej položky sa vytvorí skladový pohyb. V prípade, že reklamáciu/servis je potrebné vyúčtovať, existuje viacero spôsobov. V Knihe pohľadávok je možné reklamáciu/servis priamo vyfakturovať, prípadne je možné vyúčtovanie priamo z Pokladnice OBERON pomocou tlačidla Reklamácie a servis. Bližšie informácie v téme Vystavenie faktúry - pohľadávky.

Tlačidlá vo formulári Reklamácia/Servis

Možnosti

Pod tlačidlom Možnosti sa nachádzajú dve funkcie súvisiace s formulárom Reklamácia/Servis, a to Načítať údaje z iného dokumentu a Hromadne vymazať udalosti reklamácie/servisu. Prvá funkcia slúži na načítanie údajov z dokladu o zakúpenom tovare alebo službe (dokladu vystaveného na Pokladnici OBERON, vydanej alebo prijatej faktúry, príjemky alebo výdajky) na základe Čísla dokladu nákupu, ktoré sa zadáva buď vo formulári Nová reklamácia/servis alebo vo formulári Reklamácia/Servis, v záložke Reklamácia. Pomocou druhej funkcie je možné hromadne vymazať udalosti reklamácie/servisu v záložke Udalosti.

Prílohy

Systém OBERON umožňuje evidovať v Knižnici dokumentov a obrázkov ľubovoľné dokumenty alebo obrázky. Pridať nový obrázok alebo dokument je možné stlačením tlačidla Nový. Otvorí sa formulár Dokument (obrázok), v ktorom je možné pomocou tlačidla výberu  vybrať akýkoľvek obrázok uložený v počítači. Stlačením tlačidla  sa zobrazí Knižnica dokumentov a obrázkov. Pomocou tlačidla Možnosti je možné obrázok alebo dokument oskenovať. Obrázok je možné zobraziť v náhľade alebo upraviť v jednoduchom editore.
Príbuzné témy