Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - CRM a registratúra

Obsahuje nastavenia modulu Sklad v systéme OBERON. Nastavenia sú platné pre celú účtovnú jednotku. Formulár je dostupný z ponuky Servis, Nastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Číslovanie dokladov

Pri vytváraní nového záznamu v knihe Úlohy a udalosti a v CRM zložke je potrebné zvoliť číslovanie dokladov:

  • Štandardný číselný rad - Program pri vytvorení nového záznamu zistí najvyššie číslo záznamu, povýši ho o 1 a také číslo pridelí vytváranému záznamu. Tento postup je nemenný bez ohľadu na dátum záznamu.
    Príklad: pri vytváraní záznamu so spätnou platnosťou (spätným dátumom) program pridelí najvyššie číslo tak, ako by to bol aktuálny záznam.
  • Podľa prevádzok - Program pri vytváraní čísla záznamu, medzi prefix roku a samotné číslo záznamu vkladá číslo strediska.

Vyúčtovanie reklamácie/servisu

V evidencii vyúčtovania je možné členiť položky na materiál, prácu a dopravu. Rozčlenenie vykonáva program na základe kódu položky, prípadne rozsahu kódov položiek. Ak Kód položky je v danom rozsahu čísel, program považuje takúto položku za prácu, resp. za dopravu. Bližšie informácie v téme Vyúčtovanie reklamácie/servisu.

Registratúrny (podací) denník - registratúrna značka

Registratúrna značka je symbol ustanovený registratúrnym plánom pre určitý spis alebo skupinu spisov. Registratúrna značka sa skladá z alfanumerických znakov a čísel. V prípade, že bude toto nastavenie začiarknuté, program bude vyžadovať zadanie registratúrnej značky pri vytváraní záznamu v registratúrnom denníku.

Registratúrny (podací) denník - spôsob číslovania

Nastavenie spôsobu ovplyvňuje číslovanie záznamov v registratúrnom denníka, uvedenú skutočnosť je nutné uvedomiť si pri zadávaní nových čísel záznamov. Vyberte spôsob číslovania záznamov v registratúrnom (podacom) denníku, spôsob číslovania môže byť nasledovný:

  • štandardné (jeden číselný rad) - Program pri vytvorení nového záznamu zistí najvyššie číslo záznamu, povýši ho o 1 a také číslo pridelí vytváranému záznamu. Tento postup je nemenný bez ohľadu na dátum záznamu. Príklad: pri vytváraní záznamu so spätnou platnosťou (spätným dátumom) program pridelí najvyššie číslo, tak ako by to bol aktuálny záznam.
  • podľa organizačných útvarov - Program pri vytváraní čísla záznamu, medzi prefix roku a samotné číslo záznamu vkladá číslo organizačného útvaru. Príklad: číslo záznamu môže vyzerať nasledovne: 2015/xx001, kde xx je kód organizačného útvaru.
  • podľa prevádzok a organizačných útvarov - Program pri vytváraní čísla záznamu vkladá číslo prevádzky a kód organizačného útvaru. Príklad 20/1/D/0001 - rok/číslo prevádzky/kód organizačného útvaru/číslo záznamu.
Príbuzné témy