Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - CRM a registratúra

Formulár Nastavenia - Firma - CRM a registratúra umožňuje vykonať nastavenia číslovania záznamov v evidenciách Úlohy a udalosti a CRM zložky, rozsahu kódov položiek na členenie na materiál, prácu a dopravu a ďalšie nastavenia v systéme OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Nastavenia programu - v sekcii Firma zvoľte oddiel CRM a registratúra.

Popis formulára Nastavenia - Firma - CRM a registratúra

Číslovanie záznamov

Pri vytváraní nového záznamu v knihe Úlohy a udalosti a v CRM zložke je potrebné zvoliť číslovanie dokladov:

  • Štandardný číselný rad - Program pri vytvorení nového záznamu zistí najvyššie číslo záznamu, povýši ho o 1 a také číslo pridelí vytváranému záznamu. Tento postup je nemenný bez ohľadu na dátum záznamu.
    Príklad: pri vytváraní záznamu so spätnou platnosťou (spätným dátumom) program pridelí najvyššie číslo tak, ako by to bol aktuálny záznam.
  • Podľa prevádzok - Program pri vytváraní čísla záznamu, medzi prefix roku a samotné číslo záznamu vkladá číslo prevádzky.

Kalendár udalostí

Nastavenie umožňuje určiť rozsah času v plánovači.

Vyúčtovanie reklamácie/servisu

V evidencii vyúčtovania je možné členiť položky na materiál, prácu a dopravu. Rozčlenenie vykonáva program na základe kódu položky, resp. rozsahu kódov položiek - ak je kód položky v danom rozsahu, program považuje takúto položku za prácu, resp. za dopravu. Bližšie informácie v téme Vyúčtovanie reklamácie/servisu.

Registratúrny (podací) denník - registratúrna značka

Registratúrna značka je symbol ustanovený registratúrnym plánom pre určitý spis alebo skupinu spisov. Registratúrna značka sa skladá z alfanumerických znakov. V prípade, že bude toto nastavenie začiarknuté, program bude vyžadovať zadanie registratúrnej značky pri vytváraní záznamu v registratúrnom denníku.

Registratúrny (podací) denník - spôsob číslovania

Nastavenie ovplyvňuje číslovanie záznamov v registratúrnom (podacom) denníku. Na výber sú tri spôsoby číslovania:

  • Štandardné (jeden číselný rad) - program pri vytvorení nového záznamu zistí najvyššie číslo záznamu, zvýši ho o 1 a pridelí vytváranému záznamu. Tento postup je nemenný bez ohľadu na dátum záznamu. Pri vytváraní záznamu so spätnou platnosťou (spätným dátumom) program pridelí najvyššie číslo tak, akoby to bol aktuálny záznam.
  • Podľa organizačných útvarov - program pri vytváraní čísla záznamu vkladá medzi prefix roku a samotné číslo záznamu číslo organizačného útvaru. Príklad: číslo záznamu môže vyzerať takto: 2015/xx001, kde xx je kód organizačného útvaru.
  • Podľa prevádzok a organizačných útvarov - program pri vytváraní čísla záznamu vkladá medzi prefix roku a samotné číslo záznamu číslo prevádzky a kód organizačného útvaru. Príklad 20/1/D/0001 - rok/číslo prevádzky/kód organizačného útvaru/číslo záznamu.
Príbuzné témy