Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - CRM a registratúra

Formulár Nastavenia - Firma - CRM a registratúra umožňuje vykonať nastavenia číslovania záznamov v evidenciách Úlohy a udalosti a CRM zložky, rozsahu kódov položiek na členenie na materiál, prácu a dopravu a ďalšie nastavenia v systéme OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Nastavenia programu - v sekcii Firma zvoľte oddiel CRM a registratúra.

Popis formulára Nastavenia - Firma - CRM a registratúra

Číslovanie záznamov

Štandardný číselný rad

Program pri vytvorení nového záznamu zistí najvyššie číslo záznamu, zvýši ho o 1 a také číslo pridelí vytváranému záznamu. Tento postup je nemenný bez ohľadu na dátum záznamu. Viac informácií nájdete v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Príklad: pri vytváraní záznamu so spätnou platnosťou (spätným dátumom) program pridelí najvyššie číslo tak, ako by to bol aktuálny záznam.

Podľa prevádzok

Program pri vytváraní čísla záznamu medzi prefix roku a samotné číslo záznamu vkladá číslo prevádzky. Viac informácií nájdete v témach PrevádzkyČíslovanie dokladov (záznamov).

Kalendár udalostí

Zvoľte rozsah času v plánovači

Nastavenie umožňuje určiť rozsah času v plánovači (od - do).

Vyúčtovanie reklamácie/servisu

V evidencii vyúčtovania je možné členiť položky na materiál, prácu a dopravu. Rozčlenenie vykonáva program na základe kódu položky, resp. rozsahu kódov položiek - ak je kód položky v danom rozsahu, program považuje takúto položku za prácu, resp. za dopravu. Bližšie informácie v téme Vyúčtovanie reklamácie/servisu.

Registratúrny (podací) denník - registratúrna značka

Vyžadovať zadať registratúrnu značku

Registratúrna značka je symbol ustanovený registratúrnym plánom pre určitý spis alebo skupinu spisov. Registratúrna značka sa skladá z alfanumerických znakov. V prípade, že bude toto nastavenie začiarknuté, program bude vyžadovať zadanie registratúrnej značky pri vytváraní záznamu v registratúrnom (podacom) denníku.

Registratúrny (podací) denník - spôsob číslovania                

Štandardné (jeden číselný rad)

Program pri vytvorení nového záznamu zistí najvyššie číslo záznamu, zvýši ho o 1 a pridelí vytváranému záznamu. Tento postup je nemenný bez ohľadu na dátum záznamu. Pri vytváraní záznamu so spätnou platnosťou (spätným dátumom) program pridelí záznamu najvyššie číslo tak, akoby to bol aktuálny záznam.

Podľa organizačných útvarov

Program pri vytváraní čísla záznamu vkladá medzi prefix roku a samotné číslo záznamu číslo organizačného útvaru. Príklad: číslo záznamu 2023/xx001, kde xx je kód organizačného útvaru.

Podľa prevádzok a organizačných útvarov

Program pri vytváraní čísla záznamu vkladá medzi prefix roku a samotné číslo záznamu číslo prevádzky a kód organizačného útvaru. Príklad: 23/1/D/0001 - rok/číslo prevádzky/kód organizačného útvaru/číslo záznamu.
Príbuzné témy