Pomocník systému OBERON
Registratúrny plán

OBERON - hlavná ponuka > CRM > Registratúrny plán

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Registratúrny plán v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Import registratúrneho plánu

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné importovať registratúrny plán. Na výber je viacero spôsobov importu - z predchádzajúceho účtovného obdobia, inej firmy alebo preddefinovaný registratúrny plán podľa charakteru účtovnej jednotky (obchodná spoločnosť (s. r. o.), živnostník, obecný úrad). Pri importe registratúrneho plánu sa aktuálny registratúrny plán (v aktuálnom účtovnom období) nevratne prepíše.

Postup na priradenie dokumentu do registratúrneho plánu

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku CRM, Registratúrny (podací) denník.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Záznam v registratúrnom (podacom) denníku.
  3. Stlačte tlačidlo  vedľa poľa Registratúrna značka.
  4. Otvorí sa formulár Registratúrny plán, v ktorom zvoľte položku registratúrneho plánu. Do polí Registratúrna značka a Vec sa automaticky doplnia príslušné údaje.

Postup na úpravu položky registratúrneho plánu

Upravovať (pridávať alebo vymazávať) položky registratúrneho plánu možno priamo v stromovej štruktúre plánu po otvorení registratúrneho (podacieho) denníka. Postupujte takto:

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku CRM, Registratúrny (podací) denník.
  2. V ľavej časti sa nachádzajú záložky Registratúrny plánSpisy. Zvoľte prvú záložku - Registratúrny plán.
  3. V stromovej štruktúre registratúrneho plánu vyberte príslušnú skupinu a stlačte tlačidlo Nový, prípadne stlačte pravé tlačidlo myši. Vyberte položku Nová skupina alebo Nová položka.
  4. Otvorí sa formulár Záznam v registratúrnom pláne, v ktorom vyplňte požadované údaje.
Obrázok č. 1: Formulár Registratúrny plán
Príbuzné témy