Pomocník systému OBERON
Formulár Záznam v registratúrnom (podacom) denníku

Formulár Záznam v registratúrnom (podacom) denníku umožňuje zaevidovať, resp. upraviť už zaevidovaný registratúrny záznam v Registratúrnom (podacom) denníku modulu CRM a registratúra. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka CRMRegistratúrny (podací) denník, tlačidlo Nový alebo Oprava. Na pridanie záznamu je potrebné vyplniť aspoň tieto polia: Dátum evidencie, Evidenčné číslo (značka)Typ záznamu a Vec.

Popis formulára Záznam v registratúrnom (podacom) denníku

Dátum evidencie

Zadáva sa dátum evidencie, spravidla dátum systémového času v počítači. Dátum evidencie sa môže líšiť od dátumu odoslania/doručenia.

Číslo spisu

Pole slúži na zaradenie daného registratúrneho záznamu do konkrétneho spisu. Spis je súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli pri vybavovaní jednej veci a sú zaevidované v registratúrnom (podacom) denníku. Ak záznam nepatrí do žiadneho spisu, ponechajte toto pole prázdne.

Evidenčné číslo (značka)

Zadáva sa číslo na evidenciu záznamov v registratúrnom (podacom) denníku. Evidenčné číslo program dopĺňa automaticky podľa nastaveného spôsobu číslovania v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, CRM a registratúra, záložka Registratúra, v odôvodnených prípadoch ho možno upraviť.

Typ záznamu

Typ záznamu určuje, o aký záznam ide:

  • Došlý záznam - napr. prijatá pošta, faktúra, objednávka, reklamácia atď.
  • Odoslaný záznam - napr. odoslaná pošta, vyjadrenia, žiadosti atď.
  • Interný záznam - napr. interné smernice, záznamy z rokovaní, pracovných stretnutí atď.

Registratúrna značka

Zadáva sa registratúrna značka, ktorá bližšie špecifikuje typ záznamu podľa registratúrneho plánu. Ide o alfanumerický symbol ustanovený registratúrnym plánom pre určitý spis alebo skupinu spisov určujúci ich miesto v registratúre. Registratúrna značka môže obsahovať napr. evidenčné číslo pridelené v podateľni, rok a organizáciou stanovený kód organizačného útvaru alebo referenta, ktorému bol spis pridelený.

Registratúrna značka sa načítava z registratúrneho plánu. K záznamu je potrebné vybrať registratúrnu značku pomocou tlačidla . Zobrazí sa registratúrny plán, kde je možné pomocou tlačidla Možnosti naimportovať registratúrny plán napr. z predchádzajúceho účtovného obdobia, z inej firmy, prípadne zvoliť preddefinovaný registratúrny plán podľa charakteru účtovnej jednotky (obchodná spoločnosť (s. r. o.), živnostník, obecný úrad). Bližšie informácie o registratúrnom pláne získate v téme Registratúrny plán.

V ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, CRM a registratúra, záložka Registratúra možno nastaviť, aby program vyžadoval pri vytváraní záznamu v registratúrnom (podacom) denníku zadanie registratúrnej značky.

Lehota uloženia

Lehota uloženia je počet rokov, počas ktorých pôvodca registratúry potrebuje registratúrny záznam na svoju činnosť. Vo všeobecnosti platí, že lehota uloženia začína plynúť 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol spis uzatvorený. Uvádza sa lehota uloženia podľa schváleného registratúrneho plánu v registratúrnom denníku. Lehota uloženia sa nesmie skrátiť, môže sa však po prerokovaní s archívom predĺžiť.

Vec

Zadáva sa vecný obsah daného záznamu. V prípade, že je vybraná registratúrna značka, do poľa sa automaticky doplní text z registratúrneho plánu.

Vybaviť do

Zadáva sa termín, do ktorého je potrebné záznam vybaviť. Ak nebude záznam do daného dňa vybavený, bude sa v registratúrnom denníku zobrazovať červenou farbou.

Organizačný útvar

Vyberá sa organizačný útvar účtovnej jednotky. Od organizačného útvaru sa môže odvíjať číslovanie záznamov - v závislosti od zvoleného spôsobu číslovania, ktorý sa nastavuje v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, CRM a registratúra, záložka Registratúra.

Umiestnenie

Zadáva sa fyzické umiestnenie registratúrneho záznamu (budovy, miestnosti...).
V záložke Iné údaje je možné uviesť ďalšie informácie o jednotlivých záznamoch v registratúrnom denníku, napr. sumy poštovného - známok a poštovného - hotovosti.

Zaradenie

Prevádzka - umožňuje priradiť záznam  k prevádzke. Od prevádzky sa môže odvíjať číslovanie záznamov - v závislosti od zvoleného spôsobu číslovania, ktorý sa nastavuje v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, CRM a registratúra, záložka Registratúra.

Vybavenie

Dátum vybavenia - záznam v registratúrnom (podacom) denníku možno označiť ako vybavený - zadáva sa dátum vybavenia a prípadne poznámka k vybaveniu. Záznam možno označiť za vybavený aj v Registratúrnom denníku, tlačidlo Možnosti.

Tlačidlá vo formulári Záznam v registratúrnom (podacom) denníku

Prílohy

K záznamu je možné evidovať rôzne prílohy (napr. kópiu evidovaného dokumentu). Stlačením tlačidla sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej možno napr. oskenovať, prípadne importovať dokument (tlačidlo Možnosti). Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha, v ktorom možno po stlačení tlačidla výberu  nalistovať dokument z vybraného umiestnenia v počítači.
Príbuzné témy