Pomocník systému OBERON
Pridanie zápisu do registratúrneho denníka

CRM a registratúra > Začíname pracovať s registratúrou > Pridanie zápisu do registratúrneho denníka

Postup pridania zápisu do registratúrneho (podacieho) denníka

  1. Zvoľte položku ponuky CRM, Registratúrny (podací denník). Otvorí sa Registratúrny (podací denník). V prípade, že sa daná ponuka nenachádza v programe, je potrebné skontrolovať v nastaveniach programu, či je účtovnej jednotke alebo používateľovi dovolené používať modul CRM a registratúra.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Zápis v registratúrnom (podacom) denníku.
  3. Vyplňte jednotlivé polia. Pole Evidenčné číslo (značka) program automaticky dopĺňa, v odôvodnených prípadoch je ho možné aj upraviť.
  4. Do poľa Registratúrna značka sa zadáva (prípadne sa vyberie z číselníka) značka, ktorá bližšie špecifikuje typ/druh záznamu podľa registratúrneho plánu. Ak je v ľavej časti formulára Registratúrny (podací) denník vybraná položka registratúrneho plánu, bude toto pole doplnené automaticky.
  5. Ak je (alebo bude) daný záznam súčasťou spisu, je potrebné do poľa Číslo spisu zadať (prípadne vybrať zo zoznamu spisov) číslo už existujúceho spisu. Nový spis je možné založiť po stlačení tlačidla vpravo od tohto poľa.
  6. V záložke Prílohy môžete priradiť k záznamu ľubovoľný elektronický dokument (napr. PDF, DOC, XLSX), prípadne papierový dokument nasnímať skenerom.
  7. Po stlačení tlačidla OK bude do registratúrneho denníka pridaný záznam.
Príbuzné témy