Pomocník systému OBERON
Pridanie záznamu do registratúrneho (podacieho) denníka

CRM a registratúra > Začíname pracovať s registratúrou > Pridanie záznamu do registratúrneho (podacieho) denníka

V tejto téme Pomocníka je uvedený postup pridania záznamu do registratúrneho (podacieho) denníka v module CRM a registratúra.

Postup pridania záznamu

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku CRM, Registratúrny (podací) denník.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Záznam v registratúrnom (podacom) denníku.
  3. Zadajte potrebné údaje. Na zaradenie registratúrneho záznamu do spisu stlačte tlačidlo  pri poli Číslo spisu a vyberte konkrétny spis v stromovej štruktúre (v prípade potreby je tu možné založiť nový spis).
  4. Pole Evidenčné číslo (značka) program vyplní automaticky podľa nastaveného spôsobu číslovania v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, CRM a registratúra, záložka Registratúra, v odôvodnených prípadoch ho možno upraviť.
  5. Vyberte registratúrnu značku (tlačidlo ), ktorá bližšie špecifikuje typ záznamu podľa registratúrneho plánuAk je v ľavej časti Registratúrneho (podacieho) denníka vybraná položka registratúrneho plánu, pole sa vyplní automaticky.
  6. V prípade číslovania podľa organizačných útvarov vyberte organizačný útvar účtovnej jednotky.
  7. Zadajte údaj o fyzickom umiestnení registratúrneho záznamu (budovy, miestnosti...).
  8. K záznamu je možné evidovať rôzne prílohy (napr. kópiu evidovaného dokumentu). Stlačením tlačidla Prílohy sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej možno napr. oskenovať, prípadne importovať dokument (tlačidlo Možnosti). Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha, v ktorom možno po stlačení tlačidla výberu  nalistovať dokument z vybraného umiestnenia v počítači.
  9. Po stlačení tlačidla OK sa do registratúrneho (podacieho) denníka pridá nový záznam.
Príbuzné témy