Pomocník systému OBERON
Formulár Organizačný útvar

Formulár Organizačný útvar umožňuje definovať, resp. upraviť už definovaný organizačný útvar účtovnej jednotky v module CRM a registratúra. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmyformulára Záznam v registratúrnom (podacom) denníku, tlačidlo  pri rozbaľovacom zozname Organizačný útvar. Otvorí sa číselník Organizačné útvary, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Záznam v registratúrnom (podacom) denníku

Názov

Zadáva sa pomenovanie organizačného útvaru.

Kód

Zadáva sa kód organizačného útvaru. Systém OBERON umožňuje číslovanie záznamov v registratúrnom (podacom) denníku podľa organizačného útvaru (nastavuje sa v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, CRM a registratúra, záložka Registratúra). Následne kód organizačného útvaru bude figurovať v evidenčnom čísle záznamu, napr. 2023/xx0001, kde xx je kód organizačného útvaru.
Vymazanie záznamu zo zoznamu organizačných útvarov nijako neovplyvní zadané organizačné útvary v záznamoch registratúrneho (podacieho) denníka.
Príbuzné témy