Pomocník systému OBERON
Číslovanie záznamov (dokladov)

Základné informácie > Ovládanie programov > Číslovanie záznamov (dokladov)

Táto téma Pomocníka je venovaná číslovaniu záznamov (faktúr, skladových kariet atď.) v systéme OBERON. Číslovanie záznamov predstavuje priradenie číselného označenia tak, aby číselné označenie dokladov tvorilo súvislý číselný rad.

Základné informácie

Príklad - číslovanie skladových kariet

Pri zakladaní skladových kariet je potrebné priradiť každej skladovej karte číslo karty. Pred samotným číslovaním skladových kariet je potrebné si premyslieť, koľko skladových kariet v budúcnosti približne budete mať. Číslo karty zadávajte s úvodnými nulami, napríklad 0001, 0002, 003 (nesprávne 1, 2 atď).

Program čísla skladových kariet neberie ako čísla, ale ako textový reťazec. To znamená, že napríklad číslo 200 je väčšie ako číslo 1000. Podľa nasledujúceho usporiadania čísel (od najmenšieho po najväčšie) je možné pochopiť, akým spôsobom program zoraďuje čísla skladových kariet:
    001
    002
    009
    020
    1000
    200
    2000
    220
    999

Predpokladajme, že nebudete mať počet skladových kariet viac ako 9999. Skladové karty očíslujte s úvodnými nulami. Pri vytvorení novej skladovej karty vyššej ako 9999 program zisťuje, aké číslo bolo naposledy použité a zvýši ho o 1, teda 10000. Ale takéto číslo podľa neho už existuje a znova zvýši číslo o 1 na 10001. Takto postupuje 100 krát až sa zastaví na čísle 10100.

Skladovú kartu s číslom 10001 je možné vytvoriť len manuálne, čo môže byť pri viacerých kartách zdĺhavé. Možným riešením je na každej skladovej karte pripísať ešte jednu nulu (napríklad skladovú kartu s číslom 0001 prepísať na 00001). Počet všetkých skladových kariet sa zvýši z pôvodných 9999 na 99999.

Typy číselných radov 

Typy číselných radov je potrebné nastaviť v Servis - Nastavenia programu - Firma, oddiel Sklad, v záložke Číslovanie dokladov.

Príbuzné témy