Pomocník systému OBERON
Číslovanie dokladov (záznamov)

Základné informácie > Ovládanie programov > Číslovanie dokladov (záznamov)

Táto téma Pomocníka je venovaná číslovaniu dokladov, resp. záznamov (pohľadávky, záväzky, výdajky, príjemky, objednávky, skladové karty, záznamy v knihe Úlohy a udalostihotelové účty...) v systéme OBERON.

Hoci sa táto téma primárne týka číslovania dokladov (záznamov) definovaných v úvode témy, metodika číslovania popísaná v tejto téme platí aj pre číslovanie dokladov v účtovnom denníkučíslovanie dokladov v peňažnom denníku.

Základné informácie

Predpokladajme, že nebudete mať počet skladových kariet vyšší ako 999. Skladové karty očíslujte s úvodnými nulami. Pri vytvorení novej skladovej karty vyššej ako 999 program zisťuje, aké číslo bolo naposledy použité a zvýši ho o 1, teda 1000. Pri zadaní ďalšej skladovej karty znova zvýši číslo o 1 na 1001. Takto postupuje 100 krát až sa zastaví na čísle 1100. Po zadaní ďalšej skladovej karty ju už program nepridá automaticky, ale ju umožní vytvoriť už len manuálne. Možným riešením je na každej skladovej karte dodatočne pripísať ešte jednu alebo viac núl (napr. skladovú kartu s číslom 001 prepísať na 0001, 002 na 0002 atď.). Počet všetkých skladových kariet sa zvýši z pôvodných 999 na 9999. Iným riešením je vytvoriť skladovú kartu s číslom napr. 999000 - v tom prípade bude program pokračovať v číslovaní zvýšením tohto čísla o 1 (999001, 999002 atď.). 

Typy číselných radov 

Pri nastavení číslovania dokladov (záznamov) sú v OBERON-e dostupné nasledujúce spôsoby číslovania:

Nastavenia číslovania dokladov (záznamov)

Knihe pohľadávok a v Knihe záväzkov možno používať samostatné číselné rady aj pre rôzne typy dokladov (napr. na oddelenie zálohových faktúr, zahraničných faktúr a pod.). Viac informácií získate v téme Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov, časť Číselné rady.

Príbuzné témy