Pomocník systému OBERON
Formulár Účtovný denník - číselné rady

Číselné rady slúžia na nastavenie číslovania dokladov daného typu v účtovnom denníku. Číselný rad je možné priradiť k jednému, prípadne k viacerým typom dokladov. Pomocou formulára Číselné rady je možné definovať číselné rady. Doplniť nový číselný rad je možné po stlačení tlačidla Nový.

Formulár Účtovný denník - číselné rady je dostupný z ponuky ÚčtovníctvoTypy dokladov, stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava.

Zadanie číselného radu

V ponuke Fakturácia, Typy dokladov zvoľte typ dokladu, ku ktorému chcete priradiť alebo zmeniť číselný rad. Stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava, Číselný rad, tlačidlo "...". Zo zoznamu vyberte názov číselného radu, ktorý chcete zmeniť, prípadne po stlačení tlačidla Nový je možné pridať nový číselný rad.

Popis formulára Účtovný denník - číselné rady

Názov

Pomenovanie číselného radu.

Spôsob číslovania 

Spôsob číslovania predstavuje spôsob ako bude program číslovať záznamy (doklady) v účtovnom denníku. Spôsob číslovania môže byť:

- štandardné číslovanie - program pri vytvorení nového dokladu zistí najvyššie číslo dokladu, povýši ho o 1 a také číslo pridelí vytváranému dokladu. Tento postup je nemenný bez ohľadu na dátum dokladu. Príklad: pri vytváraní dokladu so spätnou platnosťou (spätným dátumom) program pridelí najvyššie číslo, tak ako by to bol aktuálny doklad.

- nečíslovať - program nebude pri vytvorení nové dokladu vypĺňať pole Doklad vo formulári Zápis v účtovnom denníku.

- nečíslovať - pamätať si posledný doklad - program pri vytvorení nové dokladu zadá do pola Doklad posledný doklad.

- nečíslovať - dopĺňať interné číslo - program doklady nečísluje ale do pola Doklad dopĺňa interné číslo

Bližšie informácie o číselných radoch získate v téme Typy dokladov.

Kontrolovať duplicitu

Pri novom zápise do účtovného denníka program skontroluje, či sa doklad s daným číslom už nenachádza v účtovnom denníku.

Číslovať od

Zadáva sa číslo, od ktorého sa bude číslovať. Napríklad Int001, B1-001, ak účtovná jednotka vie, že počet všetkých zápisov v účtovnom denníku za rok nepresiahne číslo 1000.

Poznámka

Zadáva sa bližší popis o číselnom rade.
Príbuzné témy