Pomocník systému OBERON
Kniha záväzkov

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Kniha záväzkov

Základné informácie

Podrobné informácie o formulári získate v téme Formulár Záväzok.

Dostupné možnosti evidencie

V Knihe záväzkov sú dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti.

Zaúčtovanie dokladu

Zaúčtovanie dokladu - umožní automaticky vytvoriť zápis v Účtovnom denníku.

Úhrada dokladu

Úhrada dokladu - umožní automaticky vytvoriť zápis v Účtovnom denníku - Účtovanie o úhrade, resp. v Peňažnom denníku.

Zapísať do hromadného príkazu na úhradu

Program umožní zapísať príkaz na úhradu došlej faktúry do hromadného príkazu na úhradu. Bližšie informácie o príkazoch na úhradu získate v téme Vytlačenie príkazu na úhradu.

Zrušenie úhrady príkazom

Funkcia umožní zrušiť príkaz na úhradu.

Zobraziť účtovanie

Zobraziť účtovanie - zobrazí záznamy účtovného denníka, resp. v peňažnom denníku k danému dokladu.

Zobraziť v evidencii DPH

Zobrazí sa faktúra alebo faktúry z Knihy evidencie DPH, ktoré prislúchajú k danej faktúre.

Zobraziť väzby dokumentu 

Väzby k dokumentu slúžia na kontrolu správnosti zaúčtovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (účtovný zápis, účtovanie úhrady atď.). Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zápis v účtovnom denníku vytlačiť, upraviť a exportovať.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail znamená, že na zadaný e-mailový kontakt sa zašle predvolená e-mailová správa. E-mail sa môže vytvoriť z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov. Importovať je možné napr. faktúry z aplikácie Superfaktúra; viac informácií v téme Import dokladov (faktúr) od dodávateľov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

XML komunikácia - hromadný import dokladov - umožňuje hromadne importovať faktúry pomocou XML komunikácie.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

Výber záznamov pre transport údajov

Označte záznamy, ktoré sa exportujú pri najbližšom transporte údajov. Exportujú sa len označené záznamy, neoznačené záznamy sa nezaradia na export.

Zmena príznakov pre transport údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje manuálne zmeniť príznaky záznamov pri najbližšom transporte údajov. Možné je zmeniť príznaky na všetkých záznamoch v zozname alebo len aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť takto:
- Neexportované,
- Exportované,
- Nikdy nezaradiť na export.

Transport údajov

Hromadný import je možný aj pomocou transportu údajov. Transport údajov slúži na pravidelný import faktúr, ale je potrebné venovať pozornosť nastaveniu transportu údajov. Import pomocou transportu údajov umožňuje importovať aj skladovú faktúru.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy