Pomocník systému OBERON
Kniha záväzkov

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Kniha záväzkov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kniha záväzkov v ponuke Fakturácia programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zaevidovať záväzok, resp. upraviť už zaevidovaný záväzok je možné pomocou formulára Záväzok. Postup zaevidovania záväzku je popísaný v téme Zaevidovanie faktúry - záväzku.

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zaúčtovanie dokladu

Funkcia umožní automaticky vytvoriť zápis v účtovnom denníku.

Úhrada dokladu

Funkcia umožní automaticky vytvoriť zápis v účtovnom denníku (Účtovanie o úhrade), resp. v peňažnom denníku.

Zapísať do hromadného príkazu na úhradu

Program umožní zapísať príkaz na úhradu došlej faktúry do hromadného príkazu na úhradu.

Zrušenie úhrady príkazom

Funkcia umožní zrušiť príkaz na úhradu.

Zobraziť účtovanie

Zobrazí záznamy účtovného denníka, resp. peňažného denníka k danému dokladu.

Zobraziť v evidencii DPH

Zobrazí sa faktúra alebo faktúry z Knihy evidencie DPH, ktoré prislúchajú k danej faktúre.

Zobraziť väzby dokumentu 

Väzby dokumentu slúžia na kontrolu správnosti jeho zaúčtovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (účtovný zápis, účtovanie úhrady atď.). Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zápis v účtovnom/peňažnom denníku zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje odoslať na zadaný e-mailový kontakt e-mailovú správu, a to buď ako jednoduchú správu, alebo ako správu s príslušným tlačovým výstupom ako prílohou v PDF formáte podpísanou elektronickým podpisom. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov. Importovať je možné napr. faktúry z aplikácie Superfaktúra, viac informácií je možné získať v téme Import dokladov (faktúr) od dodávateľov.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje hromadne importovať faktúry pomocou XML komunikácie.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

Výber záznamov pre transport údajov

Označte záznamy, ktoré sa exportujú pri najbližšom transporte údajov. Exportujú sa len označené záznamy, neoznačené záznamy sa nezaradia na export.

Zmena príznakov pre transport údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje manuálne zmeniť príznaky záznamov pri najbližšom transporte údajov. Možné je zmeniť príznaky na všetkých záznamoch v zozname alebo len aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Hromadný import je možný aj pomocou transportu údajov. Transport údajov slúži na pravidelný import faktúr, ale je potrebné venovať pozornosť nastaveniu transportu údajov. Import pomocou transportu údajov umožňuje importovať aj skladovú faktúru.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy