Pomocník systému OBERON
Kniha záväzkov

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Kniha záväzkov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kniha záväzkov v ponuke Fakturácia programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zaevidovať záväzok, resp. upraviť už zaevidovaný záväzok je možné pomocou formulára Záväzok. Postup zaevidovania záväzku je popísaný v téme Zaevidovanie faktúry - záväzku.

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zaúčtovanie dokladu

Funkcia umožní automaticky vytvoriť zápis v účtovnom denníku.

Zaúčtovanie úhrady dokladu

Funkcia umožní automaticky vytvoriť zápis v účtovnom denníku (Účtovanie o úhrade), resp. v peňažnom denníku.

Zapísať do hromadného príkazu na úhradu

Program umožní zapísať príkaz na úhradu došlej faktúry do hromadného príkazu na úhradu.

Zrušenie úhrady príkazom

Funkcia umožní zrušiť príkaz na úhradu.

Zobraziť účtovanie

Zobrazí záznamy účtovného denníka, resp. peňažného denníka k danému dokladu.

Zobraziť v evidencii DPH

Zobrazí sa faktúra alebo faktúry z Knihy evidencie DPH, ktoré prislúchajú k danej faktúre.

Zobraziť väzby dokumentu 

Väzby dokumentu slúžia na kontrolu správnosti jeho zaúčtovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (účtovný zápis, účtovanie úhrady atď.). Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zápis v účtovnom/peňažnom denníku zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej je možné napríklad oskenovať dokument (tlačidlo Možnosti) alebo priradiť k záznamu dokument z vybraného miesta v počítači.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje odoslať na zadaný e-mailový kontakt e-mailovú správu, a to buď ako jednoduchú správu, alebo ako správu s príslušným tlačovým výstupom ako prílohou v PDF formáte podpísanou elektronickým podpisom. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii. Importovať je možné napr. faktúry z iných softvérov, viac informácií je možné získať v téme Import dokladov z iných softvérov.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii. Importovať je možné napr. faktúry z iných softvérov, viac informácií je možné získať v téme Import dokladov z iných softvérov.

Výber záznamov pre transport údajov

Vyberú sa záznamy zobrazené v zozname, ktoré sa exportujú pri najbližšom transporte údajov (zoznam možno zúžiť pomocou filtra). Exportujú sa len vybraté záznamy, neoznačené záznamy sa do exportu nezaradia.

Zmena príznakov pre transport údajov

Pri používaní transportu údajov sú záznamy automaticky označované príznakmi. Pomocou sprievodcu je možné manuálne zmeniť príznaky záznamov, a tým ovplyvniť zaradenie vybraných záznamov medzi exportované údaje pri ich najbližšom transporte. Zmeny možno aplikovať na všetky záznamy v zozname alebo len na aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Výber možnosti otvorí program OBERON Center, oddiel Off-line transporty údajov, kde možno manuálne spustiť transport údajov na import, resp. export záznamov do/z knihy záväzkov.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy