Pomocník systému OBERON
Formulár Záväzok

Formulár Záväzok umožňuje zaevidovať, resp. upraviť záväzok (prijatá, došlá, dodávateľská, doručená faktúra) v systéme OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka FakturáciaKniha záväzkov, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Záväzok

Typ dokladu

Typ dokladu v Knihe pohľadávok a v Knihe záväzkov bližšie určuje druh dokladu v týchto evidenciách. Napr. typy dokladu Faktúra na zálohu a Faktúra v cudzej mene bližšie určujú druh dokladu Faktúra. Typy dokladov je tak možné použiť na podrobnejšie členenie dokladov rovnakého druhu. Jednotlivé typy dokladov sa definujú vo formulári Typ dokladu - kniha pohľadávok/záväzkov dostupnom z číselníka Typy dokladov - kniha pohľadávok/záväzkov (ponuka FakturáciaTypy dokladov). Formulár umožňuje pre jednotlivé typy dokladov nastaviť atribúty, ako napr. samostatný číselný rad, spôsob zaokrúhľovania celkovej sumy dokladu, či je doklad v tuzemskej alebo cudzej mene a iné. Po nadefinovaní typov dokladov sa vždy v sprievodcovi vytváraním nového dokladu výberom v rozbaľovacom zozname Typ dokladu určí, ku ktorému typu dokladu bude nový záväzok prislúchať. Viac informácií získate v téme Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov.

Číslo dokladu

Program automaticky vytvorí číselný rad podľa nastaveného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Externý doklad

Číslo externého dokladu je číslo dodávateľskej faktúry, ktorú v Knihe záväzkov evidujete.

Forma úhrady

Zadáva sa forma úhrady, ktorá určuje akým spôsobom bude faktúra uhradená (hotovosť, dobierka, prevodný príkaz).

Číslo bankového účtu

Zadáva sa číslo bankového účtu dodávateľa, ktoré sa eviduje vo formulári Obchodný partner, záložka Účty. Po stlačení tlačidla  program automaticky overí, či v prípade dodávateľa - platiteľa DPH dané číslo figuruje v zozname na portáli finančnej správy ako účet používaný na podnikanie. Viac informácií získate v téme Automatické overenie bankových účtov dodávateľov.

Obchodný partner

Zadajte alebo vyberte obchodného partnera stlačením tlačidla   alebo klávesu F3 v poli Obchodný partner. Platnosť IČ DPH obchodného partnera je možné overiť kliknutím na tlačidlo . Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.

Položky dokladu

Položky dokladu je možné pridať manuálne (tlačidlo Nový) alebo automaticky vytvoriť z iného dokladu, prípadne záznamu (faktúry, objednávky, príjemky/výdajky...), prípadne naimportovať zo súboru typu XLSX (tlačidlo Možnosti).

Účtovné predvoľby

Predkontácia

Pole Predkontácia určuje spôsob zaúčtovania celého dokladu. Číslo predkontácie je možné vybrať po stlačení tlačidla  pri poli Predkontácia zo zoznamu preddefinovaných predkontácií (prípadne stlačením klávesu F3 v tomto poli). Viac informácií o predkontáciách získate v téme Predkontácie (podvojné účtovníctvo) a v téme Predkontácie (jednoduché účtovníctvo).

Typ DPH

Určuje typ DPH tohto dokladu. Pri každom type DPH sú v zátvorke zadané čísla, ktoré určujú riadky Daňového priznania k DPH. V prípade typu DPH Nezaradiť do priznania DPH sa doklad nezapíše do Knihy evidencie DPH, a tým sa nezaradí do daňového priznania DPH.

Kontrolný výkaz

Umožňuje nastaviť časť výkazu, do ktorej bude faktúra zahrnutá. Bližšie informácie o kontrolnom výkaze získate v téme Kniha evidencie DPH.

Daňový odpočet po úhrade

Začiarknite v prípade, že obchodný partner je v režime uplatňovania DPH na základe prijatia platby. Odpočet DPH z prijatých faktúr bude možný až po úhrade týchto faktúr (týka sa všetkých platiteľov DPH, ktorí zaevidujú doklad od takéhoto dodávateľa).

Dostupné možnosti

Vo formulári Záväzok sú dostupné ďalšie možnosti po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zľava na položku F6

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Zľava na celý doklad F7

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Precenenie dokladu

Otvorí sprievodcu Precenenie dokladu, ktorý umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu, avšak iným spôsobom ako použitím bežnej zľavy (zľava = 0 %). Funkcia umožňuje celkovú sumu dokladu preceniť o percentá, o sumu, upraviť zľavu a nepreceniť, len vynulovať zľavu na tých položkách, na ktorých je zadaná, pričom celková cena dokladu zostane zachovaná. Pri zadaní hodnoty precenenia o percento alebo o sumu s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu zvýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma zníži (zľava).

Precenenie dokladu (zmena ceny)

Otvorí sprievodcu Precenenie dokladu (zmena ceny), ktorý umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu, avšak iným spôsobom ako použitím bežnej zľavy (zľava = 0 %), pričom sa suma dokladu precení podľa cien uvedených na skladových kartách. Funkcia umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu zadaním konkrétneho percenta navýšenia z obstarávacej alebo poslednej nákupnej ceny, prípadne podľa inej cenovej hladiny, pričom môže zohľadniť aj pravidlá rozšírenej cenotvorby. Tento spôsob precenenia zohľadňuje len skladové položky dokladu, nie neskladové položky.

Vložiť názov položky do predmetu dokladu Ctrl+P

Vloží názov položky dokladu do poľa Predmet v spodnej časti formulára Záväzok.

Zobraziť hmotnosť položiek F9

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek v doklade. Hmotnosť položiek musí byť zadaná na skladových kartách (vo formulári Skladová karta, záložka Doplň. údaje - Hmotnosť mernej jednotky).

Zobraziť skladovú kartu

Zobrazí sa skladová karta danej položky z knihy Skladové karty.

Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Umožňuje neskladovú položku priradiť k existujúcej skladovej karte alebo vytvoriť novú skladovú kartu podľa neskladovej položky. Bližšie informácie o tejto funkcii získate v téme Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte.

Zúčtovanie zálohovej faktúry

Zobrazí zoznam zálohových faktúr vystavených na daného obchodného partnera, ktoré bude možné zúčtovať práve vytváranou/opravovanou konečnou faktúrou. Bližšie informácie získate v téme Zúčtovanie zálohovej faktúry.

Vložiť položky z iného dokladu (záznamu)

Umožňuje pridať položky z už existujúceho dokladu (záznamu) - príjemky, pohľadávky, objednávky vydanej, objednávky prijatej, výdajky. Do faktúry je v jednom kroku možné vložiť aj viacej označených (kláves Insert) dokladov (záznamov).

Import položiek zo súboru typu XLSX

Umožňuje do dokladu naimportovať položky zo súboru typu XLSX (LibreOffice, Microsoft Excel a pod.). Súbor musí obsahovať identifikátor skladovej karty (napr. číslo, čiarový kód), množstvo a ceny. Ak sa počas importu nenájde k položke dokladu skladová karta, naimportuje sa ako neskladová položka.

Hromadne vymazať položky z dokladu

Umožňuje vymazať všetky položky zo záväzku. Funkciu je vhodné využiť pri vymazávaní celého záväzku, keď ho nie je možné vymazať.

Tlačidlá vo formulári Záväzok

Šablóny

Šablóna obsahuje vybrané atribúty formulára (napr. číslo účtu) a umožňuje im preddefinovať hodnoty. Následne pri výbere tejto šablóny vo formulári (po stlačení šípky na tlačidle Šablóny) program vyplní dané atribúty (polia) podľa preddefinovaných hodnôt uložených v šablóne. Viac informácií nájdete v téme Šablóny.

Prílohy

K záznamu je možné evidovať rôzne prílohy. Stlačením tlačidla sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej možno napr. oskenovať, prípadne importovať dokument (tlačidlo Možnosti). Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha, v ktorom možno po stlačení tlačidla výberu  nalistovať dokument z vybraného umiestnenia v počítači.
Bližšie informácie o štruktúre a štandardných možnostiach dokladu v systéme OBERON nájdete v téme Štruktúra a možnosti dokladu.           
Príbuzné témy