Pomocník systému OBERON
Formulár Záväzok

Formulár Záväzok umožňuje pridať, upravovať údaje o prijatých faktúrach (záväzkoch) v systéme OBERON. Formulár je dostupný cez ponuku Fakturácia - Kniha záväzkov, tlačidlo Nový.

Popis formulára Záväzok

Typ dokladu

Typy dokladov umožňujú samostatne pre knihu pohľadávok a knihu záväzkov nastaviť atribúty pre pohľadávky a záväzky, ktoré v týchto knihách vznikajú. Atribútmi rozumieme napríklad číselný rad ku ktorému bude nová pohľadávka (záväzok) priradená, spôsob zaokrúhlenia celkovej sumy na týchto dokladoch, či je doklad v tuzemskej alebo cudzej mene a iné. Typy dokladov možno vytvoriť podľa potreby v ponuke Fakturácia - Typy dokladov. Na začiatku vytvárania nového dokladu, napríklad v knihe pohľadávok sa potom určí výberom v rozbaľovacom zozname Typ dokladu, ku ktorému bude nová pohľadávka prislúchať.

Číslo dokladu

Program automaticky vytvorí číselný rad podľa zadaného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie záznamov (dokladov).

Externý doklad

Číslo externého dokladu je číslo dodávateľskej faktúry z Knihy záväzkov, ktorého úhradu účtujete.

Forma úhrady

Zadáva sa forma úhrady, ktorá určuje akým spôsobom bude faktúra vysporiadaná (hotovosť, dobierka, prevodný príkaz).

Obchodný partner

Údaje o obchodnom partnerovi je možné vyvolať stlačením príslušného tlačidla alebo klávesy F3 v poli Obchodný partner. Bližšie informácie o obchodných partneroch sa dozviete v téme Obchodní partneri.

Platnosť IČ DPH obchodného partnera je možné overiť kliknutím na tlačidlo . Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.

Položky dokladu

Položky dokladu je možné vybrať manuálne (tlačidlo Nový), alebo automaticky vytvoriť z iného dokladu (tlačidlo Možnosti). Na doklad je možné importovať položky z iného dokladu (faktúry, objednávky, príjemky/výdajky).

Účtovné predvoľby

Predkontácia

Pole Predkontácia určuje spôsob zaúčtovania celého dokladu. Číslo predkontácie je možné priamo zadať po kliknutí myšou na tlačidlo nachádzajúce sa pri tomto poli a vybrať už preddefinovanú predkontáciu. Zoznam predkontácií možno vyvolať aj klávesou F3. Bližšie informácie o predkontáciách sa dozviete v téme Predkontácie - Podvojné účtovníctvo alebo v téme Predkontácie - Jednoduché účtovníctvo.

Typ DPH

Určuje typ DPH tohto dokladu. Pri každom type DPH sú v zátvorke zadané čísla, ktoré určujú riadky Daňovného priznania k DPH. Ak je typ DPH Nezaradiť do priznania DPH, tak doklad nebude zapísaný do Knihy evidencie DPH a tým nebude zaradený do Daňového priznania - DPH.

Kontrolný výkaz

DPH - KV (kontrolný výkaz) umožňuje nastaviť časť výkazu do ktorej bude faktúra zahrnutá. Bližšie informácie o kontrolnom výkaze získate v téme Kniha evidencie DPH.

Daňový odpočet po úhrade

začiarknite v prípade, že obchodný partner je v režime uplatňovania DPH na základe prijatia platby. Odpočet DPH z prijatých faktúr bude možný až po úhrade týchto faktúr (týka sa všetkých platiteľov DPH, ktorí zaevidujú doklad od takéhoto dodávateľa).

Dostupné možnosti evidencie

Vo formulári Záväzok sú dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zľava na položku F6

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v eurách na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov.

Zľava na doklad F7

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v eurách na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov.

Precenenie dokladu

Precenenie dokladu znamená, že sa celková cena dokladu zníži alebo zvýši. Funkcia upraví základnú predajnú cenu položky (položiek) na doklade tak, že nie je potrebné zadávať zľavu. Spôsob precenenia dokladu:

Pri zadaní precenenia s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu navýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma poníži (zľava).

Bližšie informácie o cenotvorbe nájdete v téme Zistenie výnosu.

Precenenie dokladu (zmena ceny)

Mení Navýšenie určené na Skladovej karte pri tvorbe Predajnej ceny. Precenenie dokladu - zmena navýšenia berie za základ (počíta s) Obstarávacou cenou, alebo Poslednou nákupnou cenou. Na rozdiel od Precenenia dokladu, ktoré za základ berie Predajnú cenu. Bližšie informácie o cenotvorbe a pojmoch nájdete v téme Zistenie výnosu.

Vložiť názov položky do predmetu dokladu Ctrl+P

Vloží názov položky dokladu do pola Predmet v spodnej časti formulára Pohľadávka.

Zobraziť hmotnosť položiek F9

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek na pohľadávke. Hmotnosť musí byť zadaná na skladovej karte.

Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Umožňuje neskladovú položku priradiť k existujúcej skladovej karte, alebo vytvoriť novú skladovú kartu podľa neskladovej položky. Bližšie informácie o tejto funckii získate v téme Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte .

Zúčtovanie zálohovej faktúry

Zobrazí zoznam zálohových faktúr vystavených na daného obchodného partnera, ktoré bude možné zúčtovať práve vytváranou/opravovanou konečnou faktúrou. Bližšie informácie nájdete v téme Zúčtovanie zálohovej faktúry konečnou faktúrou.

Vložiť položky z príjemky, pohľadávky, objednávky prijatej alebo vydanej, výdajky

Umožňuje pridať položky z už existujúceho dokladu napríklad výdajkyobjednávky prijatejhotelového účtu, z inej pohľadávky alebo z poskytovanej služby. Do faktúry je v jednom kroku možné vložiť aj viacej označených príjemiek (klávesa Insert).

Hromadne vymazať položky

Umožňuje vymazať všetky položky zo záväzku. Funkciu je výhodné využiť pri vymazávaní celej pohľadávky, keď ju nie je možné vymazať.

Tlačidlá vo formulári Záväzok

Šablóny

Šablóna obsahuje vybrané atribúty formulára (napr. číslo účtu) a umožňuje im preddefinovať hodnoty. Následne pri výbere tejto šablóny vo formulári program vyplní dané atribúty (polia) podľa preddefinovaných hodnôt uložených v šablóne. Viac informácii nájdete v téme Šablóny.

Prílohy

K faktúre je možné pripojiť rôzne dokumenty a obrázky. Stlačením tlačidla Nový sa otvorí formulár Formulár Príloha. Dokument je možné nalistovať stlačením tlačidla výberu .
Príbuzné témy