Pomocník systému OBERON
Formulár Typy dokladov

Typy dokladov umožňujú samostatne pre knihu pohľadávok a knihu záväzkov nastaviť atribúty pre pohľadávky a záväzky, ktoré v týchto knihách vznikajú. Atribútmi rozumieme napríklad číselný rad, ku ktorému bude nová pohľadávka (záväzok) priradená, spôsob zaokrúhlenia celkovej sumy na týchto dokladoch, či je doklad v tuzemskej alebo cudzej mene a iné. Formulár Typy dokladov je dostupný z ponuky FakturáciaTypy dokladov.

Popis formulára Typy dokladov - kniha pohľadávok alebo kniha záväzkov

Názov

V poli Názov môžete zadať názov nového typu dokladu. Pri premenovaní typu dokladu sa premenujú aj všetky už existujú zápisy v knihe pohľadávok alebo záväzkov za všetky spracované obdobia.

Druh dokladu

Vzhľadom na to, že typy dokladov si ľubovoľne môžu používatelia vytvárať sami, je dôležité mať pri každom type dokladu jednoznačne určené k akému druhu dokladu prináleží. Na základe druhu dokladu sa potom software rozhoduje ako s dokladom bude pracovať. Druh dokladu môže byť faktúra, faktúra na zálohu, iná pohľadávka/iný záväzok, dobropis, colný dlh, zálohová faktúra. Ku každému druhu dokladu potom možno vytvárať aj viac ako jeden typ dokladu, napr. Faktúra, Faktúra tovarová, Faktúra za služby atď.

Číselný rad

Pri vytváraní nového dokladu v knihe pohľadávok (záväzkov) sa automaticky novému dokladu priradí číselné označenie tak, aby číselné označenie dokladov tvorilo súvislý číselný rad. Všetky doklady, bez rozdielu typu dokladu, môžu byť číslované jedným číselným radom. V niektorých prípadoch je však výhodné používať viac číselných radov pre rôzne typy dokladov. Vo formulári Typ dokladov možno výberom z rozbaľovacieho zoznamu Číselný rad stanoviť pre vybraný typ dokladu, do akého číselného radu bude zahrnutý, pričom jeden číselný rad môže byť spoločný pre viac typov dokladov. Viac informácií o číslovaní dokladov je možné získať v téme Číslovanie dokladov.

Zaokrúhlenie

Vybraným spôsobom sa bude zaokrúhľovať celková suma jednotlivo na vystavených faktúrach. Zaokrúhlenie možno nastaviť na:

Doklad v cudzej mene

Pri vytváraní nového dokladu bude potrebné zadať cudziu menu a kurz. Aby bolo možné zadať doklad v cudzej mene je potrebné mať v nastaveniach programu povolené používanie cudzích mien.

Daňový doklad o zaplatenej zálohe

Pri vytváraní zálohovej faktúry je potrebné do 15 dní vystaviť faktúru na prijatú zálohu. Postup po úhrade zálohovej faktúry je popísaný v téme Zúčtovanie zálohovej faktúry konečnou faktúrou.

Typ dokladu bez DPH

Pri vytváraní položiek dokladu zo skladu budú položky zadané bez DPH aj v prípade, že firma je platiteľom DPH. Nastavenie sa používa pri dodaní tovaru alebo služieb do zahraničia, napríklad slovenská firma (platiteľ DPH) dodá službu do krajiny EÚ. Príjemca služby je tiež platiteľ DPH. Slovenská firma vystaví faktúru za služby bez DPH.

Položka dokladu musí obsahovať číslo colného sadzobníka

Položka na doklade zo skladu musí mať na skladovej karte v záložke Doplň. údaje zadané číslo colného sadzobníka - KN (kombinovaná nomenklatúra).

Nezobrazovať v zozname typov dokladov 

Typ dokladu sa nebude zobrazovať pri vytváraní nového dokladu. Nastavenie je možné použiť vtedy, keď tento typ dokladu sa už nepoužíva a je výhodné aby sa tento typ nezobrazoval v rozbaľovacom zozname typov dokladov.
Bližšie informácie o číselných radoch získate v téme Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov.
Príbuzné témy