Pomocník systému OBERON
Formulár Typ dokladu - kniha pohľadávok/záväzkov

Formulár Typ dokladu umožňuje definovať nový typ dokladu pre Knihu pohľadávokKnihu záväzkov. Typ dokladu bližšie určuje druh dokladu. Napr. typy dokladu Faktúra na zálohu a Faktúra v cudzej mene bližšie určujú druh dokladu Faktúra. Typy dokladov je tak možné použiť na podrobnejšie členenie dokladov rovnakého druhu. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka FakturáciaTypy dokladov po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava.

Popis formulára Typ dokladu - kniha pohľadávok/záväzkov

Názov

V poli Názov sa zadáva pomenovanie nového typu dokladu. Pri premenovaní typu dokladu sa premenujú aj všetky už existujúce zápisy v knihe pohľadávok/záväzkov za všetky spracované obdobia.

Druh dokladu

Vzhľadom na to, že typy dokladov si môžu používatelia podľa potreby vytvárať sami, je dôležité mať pri každom type dokladu jednoznačne určené, k akému druhu dokladu prislúcha. Na základe druhu dokladu sa program rozhoduje, ako bude s dokladom pracovať. Druhom dokladu môže byť faktúra, iná pohľadávka/záväzok, dobropis, ťarchopis, colný dlh, zálohová faktúra. Ku každému druhu dokladu potom možno vytvárať jeden alebo viac typov dokladu, napr. k druhu dokladu Faktúra možno vytvoriť typy dokladu Faktúra na zálohu, Faktúra v cudzej mene, Faktúra tovarová, Faktúra za služby atď.

Číselný rad

Pri vytváraní nového dokladu v knihe pohľadávok alebo záväzkov sa novému dokladu automaticky priradí číselné označenie tak, aby číselné označenie dokladov tvorilo súvislý číselný rad. Všetky doklady, bez ohľadu na typ dokladu, môžu byť číslované jedným číselným radom. V niektorých prípadoch je však vhodné používať samostatné číselné rady pre rôzne typy dokladov. Samostatné číselné rady možno používať napr. na oddelenie zálohových faktúr, zahraničných faktúr a pod. Výberom z rozbaľovacieho zoznamu Číselný rad je možné pre daný typ dokladu stanoviť, do akého číselného radu bude zahrnutý. Pritom platí, že jeden číselný rad môže byť spoločný pre viac typov dokladov. V prípade potreby možno výber číselných radov dopĺňať (tlačidlo ). Viac informácií získate v témach Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkovČíslovanie dokladov.

Zaokrúhlenie

Vybraným spôsobom sa bude zaokrúhľovať celková suma faktúry. K dispozícii sú tieto možnosti:

Doklad v cudzej mene

Pri vytváraní nového dokladu bude potrebné zadať cudziu menu a kurz. Aby bolo možné vystaviť doklad v cudzej mene, je potrebné v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Základné, povoliť prácu s cudzími menami.

Daňový doklad za zaplatenú zálohu

Po vystavení zálohovej faktúry je potrebné do 15 dní od prijatia zálohy pred dodaním tovaru alebo služby, resp. do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola záloha prijatá, vystaviť faktúru na prijatú platbu (zálohu). Inou možnosťou je vystaviť konečnú (ostrú) vyúčtovaciu faktúru za tovar, resp. službu, ak sa dodanie tovaru (služby) uskutoční do 15 dní odo dňa prijatia platby. Viac informácií získate v téme Zúčtovanie zálohovej faktúry.

Typ dokladu bez DPH

Pri vytváraní položiek dokladu zo skladu budú položky zadané bez DPH aj v prípade, že firma je platiteľom DPH. Nastavenie sa používa pri dodaní tovaru alebo služieb do zahraničia, napr. slovenská firma (platiteľ DPH) dodá službu do krajiny EÚ. Príjemca služby je tiež platiteľ DPH. Slovenská firma vystaví faktúru za služby bez DPH.

Položka dokladu musí obsahovať číslo colného sadzobníka

Skladovú položku bude možné pridať do dokladu len v prípade, že bude mať vo formulári Skladová karta, záložka Doplň. údaje zadaný kód kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka.

Nezobrazovať

Typ dokladu sa nebude zobrazovať v rozbaľovacom zozname Typ dokladu pri vytváraní nového dokladu v knihe pohľadávok alebo záväzkov. Nastavenie je možné použiť vtedy, keď tento typ dokladu sa už nepoužíva a účtovná jednotka nechce, aby sa tento typ zobrazoval v rozbaľovacom zozname typov dokladov.
Príbuzné témy