Pomocník systému OBERON
Priznania a výkazy

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Priznania a výkazy

Základné informácie

Účtovná závierka - poznámky sú spracované len pre podvojné účtovníctvo. Poznámky sú spracované formou textového súboru typu DocX, ktorý je možné upravovať v bežných textových editoroch (Microsoft WordLibre Office, Open Office atď.). Hodnoty vypočítané v účtovníctve program automaticky vyplní, ostatné údaje je potrebné doplniť manuálne. Účtovné poznámky neobsahujú údaje z predchádzajúceho účtovného obdobia, tie je potrebné vyplniť manuálne.

Poznámky k závierke sa zostavujú v OBERON-e, následne je ich potrebné načítať v programe eDane Java (tlačidlo Správa príloh).

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť prílohy

Ku každému záznamu knihy je možné evidovať prílohy - dokumenty alebo obrázky. Možnosť Zobraziť prílohy otvorí formulár, ktorý slúži na správu týchto príloh.

Zobraziť pôvodnú verziu dokumentu

Zobrazí pôvodnú verziu tlačového výstupu tak, ako bol vygenerovaný v čase zostavenia daného výkazu či priznania (tlačový výstup sa vygeneruje nanovo, avšak z uložených údajov, ktoré boli aktuálne v čase zostavenia daného dokumentu).

Exportovať záznam

Umožňuje exportovať dokument do XML formátu. Export údajov vo formáte XML sa využíva pri vytvorení výkazu v programe eDane. Bližšie informácie o XML komunikácii získate v téme XML komunikácia - základné údaje.

Hromadne vymazať informatívne priznania a výkazy

Vymažú sa informatívne priznania z aktuálneho účtovného obdobia, teda nie riadne, dodatočné alebo opravné výkazy.

Obnoviť vymazaný záznam

Záznam, ktorý bol vymazaný presunutím do koša je možné obnoviť. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy