Pomocník systému OBERON
Priznania a výkazy

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Priznania a výkazy

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Priznania a výkazy v ponuke Firma programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Účtovná závierka - poznámky sú spracované len pre podvojné účtovníctvo. Poznámky sú spracované formou textového súboru typu DocX, ktorý je možné upravovať v bežných textových editoroch (Microsoft WordLibre Office, Open Office atď.). Hodnoty vypočítané v účtovníctve program automaticky vyplní, ostatné údaje je potrebné doplniť manuálne. Účtovné poznámky neobsahujú údaje z predchádzajúceho účtovného obdobia, tie je potrebné vyplniť manuálne.

Poznámky k účtovnej závierke sa zostavujú v OBERON-e, následne je ich potrebné načítať v programe eDane Java (tlačidlo Správa príloh).

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

Zobraziť pôvodnú verziu dokumentu

Zobrazí pôvodnú verziu tlačového výstupu tak, ako bol vygenerovaný v čase zostavenia daného výkazu či priznania (tlačový výstup sa vygeneruje nanovo, avšak z uložených údajov, ktoré boli aktuálne v čase zostavenia daného dokumentu).

Exportovať záznam...

Umožňuje exportovať dokument do formátu XML. Export údajov vo formáte XML sa využíva pri vytvorení výkazu v aplikácii eDane. Bližšie informácie o XML komunikácii získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje na zadaný e-mailový kontakt manuálne odoslať jednoduchú e-mailovú správu. Správu je možné vytvoriť z preddefinovaných predlôh, ktoré možno podľa potreby upravovať, ďalšie predlohy je možné vytvárať podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Hromadne vymazať informatívne priznania a výkazy

Vymažú sa informatívne priznania z aktuálneho účtovného obdobia, teda nie riadne, dodatočné alebo opravné výkazy.

Obnoviť vymazaný záznam

Záznam, ktorý bol vymazaný presunutím do koša je možné obnoviť. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy