Pomocník systému OBERON
Poznámky k účtovnej závierke - export a podanie

Základné informácie > Import a export údajov > Poznámky k účtovnej závierke - export a podanie

Súčasťou účtovnej závierky účtovnej jednotky účtujúcej v podvojnom účtovníctve sú poznámky. Požiadavky na ich zostavenie sú zverejnené v opatreniach Ministerstva financií SR pre zostavenie účtovnej závierky. Táto téma Pomocníka obsahuje informácie k vytvoreniu a podaniu poznámok k účtovnej závierke v systéme OBERON.

Základné informácie

Poznámky k účtovnej závierke v OBERON-e sú vypracované len pre podvojné účtovníctvo (teda nie pre mikro účtovnú jednotku a neziskové organizácie).

Technické požiadavky

Postup vytvorenia výkazu Poznámky

 1. Pred vytvorením poznámok je potrebné najkôr vytvoriť účtovnú závierku. V knihe Priznania a výkazy stlačte tlačidlo Pridať, vyberte požadovaný typ výkazu Účtovná závierka. Postupujte podľa pokynov sprievodcu.
 2. V knihe Priznania a výkazy stlačte tlačidlo Pridať, vyberte požadovaný typ výkazu Účtovná závierka - poznámky.
 3. Postupujte podľa pokynov sprievodcu. Zvoľte:
     - súbor, ktorý sa má použiť (predvolený alebo existujúci súbor),
     - obdobie, za ktoré sa poznámky zostavia,
     - spôsob zaokrúhľovania údajov (nezaokrúhľovat alebo zaokrúhľovať na celé eurá),
     - členenie.
 4. Poznámky sa vyexportujú do prednastaveného adresára C:\OBERON\_Export_Import\.
 5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa poznámky otvoria v textovom editore (Word, OpenOffice, LibreOffice...), v ktorom je možné poznámky upraviť.
 6. Tabuľky, ktoré sú prázdne, je možné v textovom editore vymazať. Keď sú poznámky hotové, uložte ich do formátu DOC alebo PDF.

Odoslanie poznámok pomocou aplikácie eDane/Java

 1. Spustite aplikáciu eDane. Keďže program kontroluje aktuálnosť výkazov v komunikácii so serverom daňového riaditeľstva, odporúčame mať počítač pripojený k internetu.
 2. Vyberte príslušný výkaz v ponuke Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva - Účtovná závierka. Po výbere dokumentu sa načíta konkrétne tlačivo pripravené na vyplnenie. Vyplňte ho - bližší postup je k dispozícii v téme Export výkazov do aplikácie eDane.
 3. Ďalším krokom je nahratie poznámok účtovnej závierky. V ľavom spodnom rohu (Obrázok č. 1) stlačte tlačidlo Správa príloh. Otvorí sa formulár, v ktorom nalistujte poznámky vyexportované z OBERON-u.
 4. Vyberte Typ prílohy podľa formátu, v ktorom máte poznámky uložené (DOC, PDF).
Obrázok č. 1: Správa príloh v eDane/Java 

Odoslanie poznámok prostredníctvom portálu Finančnej správy SR

 Poznámky k účtovnej závierke je možné priložiť aj po prihlásení sa na portál Finančnej správy SR ako prílohu k načítanej účtovnej závierke.

 Obrázok č. 2: Správa príloh na portáli Finančnej správy SR
Príbuzné témy