Pomocník systému OBERON
Možnosti importu a exportu údajov v OBERON-e

Základné informácie > Import a export údajov > Možnosti importu a exportu údajov v OBERON-e

Táto téma Pomocníka je venovaná prehľadu možností importu a exportu údajov v systéme OBERON, ktoré sú veľmi široké a rôznorodé. Z hľadiska používateľov, technológií a možností systému ich môžeme rozdeliť na:

A) Importy a exporty v závislosti od legislatívy
   - export účtovných výkazov do XML formátu (alebo aplikácie eDane)  
   - export rôznych iných výkazov pre štátne inštitúcie, napr. mzdové výkazy do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a pod.
   - export špecializovaných výkazov (napr. hlásenie SBL, cena práce ISCP)
   - import colného sadzobníka
   - export hlásenia pobytu cudzincov do XML formátu

B) Importy a exporty medzi účtovnou jednotkou a ďalšími inštitúciami
   - import bankových výpisov a ich automatické účtovanie
   - export príkazov na úhradu

C) Exporty a importy údajov medzi jednotlivými modulmi systému
   - export údajov z modulu Mzdy a dochádzka a ich následný import do účtovného denníka s automatickým zaúčtovaním
   - export a import údajov (tzv. transport údajov) medzi pobočkami a centrálou účtovnej jednotky (napr. stavy zásob, off-line pobočková Pokladnica OBERON, faktúry a pod.)
   - jednorazové alebo aj opakované importy údajov z rovnakých evidencií, ale iných databáz, napr. import obchodných partnerov, skladových kariet, aktualizovanie predajných cien, import údajov modulu Hotelová recepcia a pod.

D) Exporty a importy údajov medzi centrálou a pobočkami účtovnej jednotky
    - o pobočkovom režime hovoríme vtedy, keď účtovná jednotka používa viac nezávislých databáz (spravidla na rôznych miestach)
    - údaje sa môžu vymieňať údaje medzi centrálou a jednotlivými pobočkami viacerými spôsobmi, viac informácií je možné získať v téme Všeobecne o pobočkovom režime.

E) Exporty a importy dokladov medzi účtovnou jednotkou a externými systémami 
   - export dokladov ako faktúra, objednávka do formátu XML na následný import do externého systému (tzv. XML komunikácia)
   - import dokladov ako faktúra, objednávka z externého systému (tzv. XML komunikácia)
   - na export alebo import údajov je možné používať aj automatické prenosy, tzv. transport údajov
   - export skladových kariet do internetového obchodu a import objednávok z internetového obchodu
   - automatický import rezervácií ubytovania a export obsadenosti v prepojení s rôznymi rezervačnými portálmi pomocou manažéra rezervačných kanálov (Channel Manager)
   - export a import s PDA zariadeniami, napr. export skladových kariet, import objednávok, inventúry

F) Iné jednorazové alebo opakované importy a exporty údajov
   - import údajov z iného účtovného softvéru - pri prechode z iného softvéru na systém OBERON
   - import údajov zo súboru typu XLSX - jednorazové importy alebo aktualizácia napr. skladových kariet, predajných cien, obchodných partnerov atď.
   - export účtovného denníka na externé spracovanie, napr. audit, ďalšie analýzy a pod.
   - export grafického prehľadu izieb vo formáte HTML

G) Exporty a importy údajov pomocou webových služieb
   - export alebo import údajov zabezpečujú webové služby OBERON, napr. import objednávok, komunikácia s mobilným čašníkom a pod.
   - systém OBERON sa pripája k externým webovým službám, napr. overenie IČ DPH, vernostný systém Cardberg

H) Špecializované rozhrania
  
 - na export alebo import údajov sa používajú špeciálne programové rozhrania (interfaces). Umožňujú komunikovať s externými systémami alebo aj zariadeniami, napr. s registračnými pokladnicami, fiškálnymi zariadeniami

I) Exporty a importy údajov pomocou OBERON API
   - tu ide o špecifické riešenie, ktoré na import alebo export údajov využíva rozhranie OBERON API

Príbuzné témy