Pomocník systému OBERON
Import údajov z iného softvéru

Základné informácie > Import a export údajov > Import údajov z iného softvéru

V tejto téme Pomocníka sú uvedené informácie o možnosti jednorazového importu údajov z vybraných externých účtovných systémov do systému OBERON. Téma obsahuje tak zoznam externých účtovných systémov, z ktorých je možný jednorazový import vybraných údajov do OBERON-u, ako aj postup samotného importu.

Pred samotným vykonaním importu je potrebné mať na zreteli, že štruktúra údajov externých programov sa môže v závislosti od času a verzie meniť. Z tohto dôvodu nevykonávajte import do ostrej databázy, ale najprv overte funkčnosť importu na skúšobnej databáze (trial licencia). V prípade, že sa import neuskutoční korektne, je potrebné kontaktovať firmu EXALOGIC.

Základné informácie

Pri používaní databázového systému SQL odporúčame import zveriť do rúk odborníkovi.
Obrázok č. 1: Sprievodca jednorazovým importom údajov z iného softvéru do OBERON-u

 

Možnosti priameho importu

Postup  

  1. V programe OBERON - Agenda firmy vytvorte novú prázdnu databázu podľa postupu uvedeného v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  2. Ak sa budú importovať údaje do novej databázy, v ponuke Servis, Licenčné práva si skontrolujte aktiváciu trial licencie na používanie systému OBERON. Bližšie informácie v téme Ako objednať OBERON.
  3. Pri importe do už používanej databázy vytvorte zálohu aktuálnej databázy. V prípade neočakávaných problémov bude možné pracovať s databázou v stave pred importom a import zopakovať.
  4. V OBERON-e zvoľte ponuku OBERON a vyberte položku Otvorenie agendy (firmy).
  5. Stlačte tlačidlo Možnosti. Otvorí sa formulár, v ktorom vyberte Import údajov z iného softvéru.
  6. Otvorí sa sprievodca Import údajov z iného softvéru. Postupujte podľa pokynov v sprievodcovi. Vyberte program, z ktorého chcete údaje importovať. Ak sa požadovaný softvér v zozname nenachádza, kontaktujte firmu EXALOGIC a informujte sa o možnosti ďalšieho postupu.
  7. Vykonajte import údajov.

Ďalšie informácie

Príbuzné témy