Pomocník systému OBERON
Export výkazov do aplikácie eDane

Základné informácie > Import a export údajov > Export výkazov do aplikácie eDane

Táto téma Pomocníka popisuje postup vytvorenia výkazu v systéme OBERON a jeho následný export do aplikácie Finančného riaditeľstva SR eDane. Export údajov sa vykonáva pomocou súborov vo formáte XML.

Základné informácie

Technické požiadavky

Od 2. novembra 2022 starú verziu aplikácie eDane nahrádza nová verzia aplikácie, ktorá obsahuje všetky funkcie pôvodnej verzie. Finančná správa upozorňuje, že podania prostredníctvom starej verzie aplikácie nebudú po 2. novembri 2022 akceptované.
 1. Odinštalovanie starej verzie - na bezproblémové fungovanie je potrebné starú verziu eDane (nainštalovanú pred 11.08.2022) odinštalovať a nainštalovať novú.
 2. Inštalácia aplikácie D.Launcher/D.Suite pre Windows - v ďalšom kroku je nevyhnutné mať nainštalovanú aplikáciu D.Launcher/D.Suite pre systém Windows. Inštalačný balík je dostupný na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie. Odporúčame inštaláciu celého balíka aplikácií, ktorého súčasťou je aj aplikácia D.Launcher/D.Suite.
 3. Inštalácia rozšírenia D.Bridge 2 do vybraných webových prehliadačov - podmienkou úspešného podpisovania cez aplikáciu D.Launcher v2.x je inštalácia a povolenie rozšírenia D.Bridge 2 do webových prehliadačov Chrome, Chromium, Opera, MS EdgeFirefox. Inštalačné súbory sú dostupné na portáli www.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie po kliknutí na názvy jednotlivých webových prehliadačov. Rozšírenie do MS Internet Explorer nie je potrebné.
 4. Inštalácia aplikácie eDane/Java - na webovej stránke Finančnej správy SR spustite aplikáciu eDane/Java kliknutím na jej logo. Otvorí sa okno, v ktorom kliknite na odkaz Zobraziť viac informácií a následne na tlačidlo Nainštalovať a spustiť.
 5. Inštalácia aktuálnej verzie OBERON-u - nová verzia aplikácie eDane je implementovaná do systému OBERON od verzie Október/2022 (táto verzia OBERON-u už vyžaduje novú verziu aplikácie eDane).

Postup vytvorenia výkazu

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku FirmaPriznania a výkazy. Stlačte tlačidlo Pridať, vyberte požadovaný typ výkazu - postupujte podľa pokynov sprievodcu.
 2. V poslednom kroku sprievodcu zvoľte možnosť Exportovať výkaz do súboru, pričom venujte zvýšenú pozornosť ceste k súboru (prednastavený adresár je C:\OBERON\_Export_Import\).
 3. Začiarknite voľbu Otvoriť výkaz v programe eDane - po stlačení tlačidla Dokončiť sa vytvorí požadovaný výkaz (XML) a následne sa vykoná automatický import údajov do aplikácie eDane (aplikácia sa následne otvorí a zobrazí importované údaje).
Je možné, že pri niektorých výkazoch sa program eDane otvorí, no výkaz sa nenačíta. V tom prípade je potrebné vybrať výkaz v aplikácii eDane manuálne - až následne sa údaje načítajú. Ak sa import nevykoná automaticky, použite nižšie uvedený postup na manuálny import súboru XML.
Obrázok č. 1:  Sprievodca vytvorením Kontrolného výkazu DPH

 

Výkazy je možné exportovať do súboru XML aj dodatočne. V knihe Priznania a výkazy vyberte príslušný záznam, stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte Exportovať záznam... Ďalej postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Postup manuálneho importu XML súboru v aplikácii eDANE/Java

 1. Spustite aplikáciu eDane. Keďže si program kontroluje aktuálnosť výkazov v komunikácii so serverom daňového riaditeľstva, odporúčame mať počítač pripojený k internetu.
 2. Vyberte príslušný výkaz v ponuke Daňové dokumenty - Daň z pridanej hodnoty - Kontrolný výkaz daň z pridanej hodnoty. Po výbere dokumentu sa načíta konkrétne daňové tlačivo pripravené na vyplnenie.
 3. V ponuke Práca s DP zvoľte možnosť Načítať z XML súboru.
  Obrázok č. 2: Import XML súboru do aplikácie eDane

 4. Nalistujte exportovaný dokument XML a potvrďte tlačidlom Potvrdiť. Systém OBERON má na ukladanie súborov predvolený adresár C:\OBERON\_Export_Import a presná cesta aj s názvom súboru je uvedená v sprievodcovi tvorbou výkazu (Obrázok č. 1).
  Obrázok č. 3: Cesta k súboru XML
   
 5. Po vyplnení dokumentu používateľ stlačí tlačidlo Kontrolovať. Ak sú všetky položky formulára vyplnené korektne, používateľ je o správnosti vyplnenia dokumentu informovaný zobrazením oznamu. Ak dokument nie je správne vyplnený, chybné položky sú zvýraznené farebne.
 6. Vyplnený dokument je možné elektronicky podpísať, a to stlačením tlačidla Podpísať ZEP-om. Aplikácia na pozadí realizuje kontrolu dokumentu. Ak dokument spĺňa nadefinované kritériá, aplikácia zobrazí hlavné okno vstavaného podpisového komponentu D.Signer/XAdES. Používateľ vyberie certifikát a výber potvrdí tlačidlom OK.
 7. Prihláste sa na portál daňovej sekcie FR SR stlačením tlačidla Podať EZ-ou alebo cez ponuku Elektronická podateľňa, Prihlásenie a vyplnený dokument sa odošle.
 8. V prípade úspešného odoslania dokumentu aplikácia zobrazí správu o úspešnom odoslaní s časovým údajom prijatia podania v Elektronickej podateľni (Zoznam prijatých dokumentov a potvrdení).
 9. Používateľ môže v ktoromkoľvek okamihu vytvárania daňového dokumentu použiť funkciu uloženia do XML súboru (ponuka Práca s DP, Uložiť do XML súboru).  
 10. Vytlačiť a uložiť vo formáte PDF je možné len dokument, ktorý spĺňa nadefinované kritériá. Stlačením tlačidla Vytlačiť v spodnej časti formulára sa dokument otvorí v programe na prehliadanie PDF súborov (napr. Adobe Reader). Následne je možné v prehliadači súbor uložiť (ponuka File, Save as).
Viac informácií o používaní aplikácie eDane/Java získate v dokumente Používateľská príručka - eDane/Java.
Príbuzné témy