Pomocník systému OBERON
Formulár CRM zložka

Formulár CRM zložka je určený na zobrazenie a editáciu CRM zložiek (projektov). Formulár CRM zložky je dostupný z ponuky CRMCRM zložky po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava.

Popis formulára CRM zložka

Dátum a čas evidencie

Zadáva sa dátum, prípadne aj čas zaevidovania novej CRM zložky.

Názov

Zadáva sa pomenovanie CRM zložky.

Typ zložky

Vyberte typ zložky. Definovať typy zložiek je možné stlačením tlačidla , otvorí sa formulár Zoznam typov CRM zložiek. K typu zložiek je možné priradiť obrázok a pomocou šípiek ho posúvať v zozname.

Stav zložky

CRM zložka môže mať rôzne stavy, napríklad nezačatá, plánovaná, prebieha, ukončená, odložená atď.

Dokončené na ... %

Dokončenie vyjadruje aktuálny stav zložky vyjadrený percentuálnou hodnotou dokončenej práce. Tento údaj sa zadáva posunutím posuvníka po osi.
V záložke Základné sa zadáva bližší popis CRM zložky (detailnejšie informácie), prípadne poznámka k CRM zložke. Po ukončení CRM zložky (projektu) je možné uzatvoriť zložku. Do uzatvorenej zložky už nie je možné pridávať ďalšie úlohy a udalosti.
CRM zložka môže byť určená konkrétnemu obchodnému partnerovi alebo konkrétnej osobe z danej firmy.
V záložke Členenie sa zadáva prevádzka, oddelenie, členenie, prípadne CRM kategórie.
Záložka Iné záznamy slúži na evidenciu doplňujúcich informácií o danej CRM zložke.

Tlačidlá vo formulári CRM zložka

Šablóny

Šablóna obsahuje vybrané atribúty formulára (napr. členenie, prevádzka, typ zložky) a umožňuje im preddefinovať hodnoty. Následne pri výbere tejto šablóny vo formulári program vyplní dané atribúty (polia) podľa preddefinovaných hodnôt uložených v šablóne. Viac informácii nájdete v téme Šablóny.

Dokumenty a obrázky

Systém OBERON umožňuje evidovať v Knižnici dokumentov a obrázkov ľubovoľné dokumenty alebo obrázky, napríklad zmluvu. Priložiť nový obrázok alebo dokument je možné stlačením tlačidla Nový. Otvorí sa formulár Dokument (obrázok), v ktorom pomocou tlačidla výberu je možné vybrať akýkoľvek obrázok uložený v počítači. Stlačením tlačidla  sa zobrazí Knižnica dokumentov a obrázkov. Stlačením tlačidla Možnosti je možné dokument oskenovať. Obrázok je možné zobraziť v náhľade, alebo upraviť v jednoduchom editore. V knihe Úlohy a udalosti bude položka s priloženými obrázkami a dokumentami zobrazená s príznakom (obrázkom) kancelárskej spinky.

Úlohy a udalosti

CRM zložka je tvorená z viacerých úloh a udalostí, ktoré je možné zobraziť stlačením tlačidla Úlohy a udalosti.

 

Príbuzné témy