Pomocník systému OBERON
Formulár CRM zložka

Formulár CRM zložka umožňuje vytvoriť, resp. upraviť už vytvorenú CRM zložku v evidencii CRM zložky modulu CRM a registratúra. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka CRMCRM zložky, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára CRM zložka

Dátum a čas evidencie

Zadáva sa dátum, prípadne aj čas zaevidovania novej CRM zložky.

Názov

Zadáva sa pomenovanie CRM zložky.

Typ zložky

Umožňuje priradiť CRM zložku k typu zložky. V systéme OBERON sú základné typy zložiek preddefinované, ďalšie typy zložiek si môže účtovná jednotka po stlačení tlačidla  podľa potreby ľubovoľne definovať. K typu zložky je možné priradiť obrázok a jednotlivé typy zložiek zoradiť pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok). Prefix typu zložky sa používa pri vytváraní čísla zložky, napr. typ zložky Projekty má prefix PT, číslo CRM zložky bude 23PT0001.

Stav zložky

Pri každej CRM zložke možno evidovať aktuálny stav vybavenia, napr. Plánovaná, Prebieha, Ukončená, Zrušená...

Dokončené na ... %

Pri každej CRM zložke možno evidovať aktuálny stupeň dokončenia vyjadrený v percentách. Nastavuje sa posunutím posuvníka na osi.
V záložke Základné sa zadáva bližší popis CRM zložky, napr. Projekt novej pobočky ABC, prípadne poznámka k CRM zložke. Po ukončení CRM zložky (projektu) je možné zložku uzatvoriť. Do uzatvorenej zložky už nie je možné pridávať ďalšie úlohy a udalosti.
CRM zložka môže byť určená konkrétnemu obchodnému partnerovi alebo konkrétnej osobe z danej firmy.

V záložke Členenie možno priradiť CRM zložku určitej prevádzke, oddeleniu, prípadne úlohu inak začleniť.

Záložka Iné záznamy slúži na evidenciu doplňujúcich informácií o danej CRM zložke.

Tlačidlá vo formulári CRM zložka

Šablóny

Šablóna obsahuje vybrané atribúty formulára (napr. členenie, prevádzka, typ zložky) a umožňuje im preddefinovať hodnoty. Následne pri výbere tejto šablóny vo formulári program vyplní dané atribúty (polia) podľa preddefinovaných hodnôt uložených v šablóne. Viac informácií nájdete v téme Šablóny.

Prílohy

Stlačením tlačidla sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

Úlohy a udalosti

Umožňuje priradiť CRM zložke úlohu alebo udalosť.
Príbuzné témy