Pomocník systému OBERON
Účtovanie spôsobom A

Podvojné účtovníctvo > Účtovanie > Účtovanie skladu (zásob) > Účtovanie spôsobom A

Táto téma Pomocníka je venovaná účtovaniu skladu spôsobom A. Nákup a predaj zásob sa účtuje na účty skladu (účty 112, 132) . Prírastky a úbytky v zásobách sa účtujú spravidla podľa jednotlivých dokladov. Účtovanie sa vykonáva priebežne počas celého účtovného roka.

Základné informácie

Bližšie informácie o účtovaní spôsobom A (príklady) je možné získať v téme Príklady účtovania skladu.

Účtovanie spôsobom A (s použitím účtov obstarania)

 1. nakupované zásoby sa účtujú v účtovnej skupine 11 a 13. V priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtu 111 – obstaranie materiálu a 131- obstaranie tovaru.
 2. prevzatie materiálu a tovaru na sklad sa vykonáva v obstarávacích cenách:
  112/111 príjem materiálu na sklad
  132/131 príjem tovaru na sklad
 3. spotreba materiálu a predaj tovaru sa účtuje na ťarchu účtov skupiny 50-spotrebované nákupy, 542 - Predaný materiál so súvzťažným zápisom na účte zásob.
 4. inventarizačné rozdiely materiálu a tovaru sa účtujú:
  na ťarchu účtu 549 – Manká a škody
  v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – prebytky
  v prospech účtov skupiny 50 – Spotrebované nákupy
  na ťarchu účtov skupiny 50- Spotrebované nákup

Účtovanie spôsobom A (bez účtov obstarania)

 1. nakupované zásoby sa účtujú priamo na účty skladu (ako prevzatie materiálu a tovaru na sklad):
  112/321 príjem materiálu na sklad
  132/321 príjem tovaru na sklad
 2. spotreba materiálu a predaj tovaru sa účtuje na ťarchu účtov skupiny 50-spotrebované nákupy, 542 - Predaný materiál so súvzťažným zápisom na účte zásob.
 3. inventarizačné rozdiely materiálu a tovaru sa účtujú:
  na ťarchu účtu 549 – Manká a škody
  v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – prebytky
  v prospech účtov skupiny 50 – Spotrebované nákupy
  na ťarchu účtov skupiny 50- Spotrebované nákupy

Účtovanie spôsobom A - zásoby vlastnej výroby

 1. V priebehu účtovného obdobia sa prírastky zásob vlastnej výroby ocenené vlastnými nákladmi účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným zápisom v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.
  Pri vyskladnení zásob sa účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob a v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby.
 2. Inventarizačné rozdiely zásob vlastnej výroby sa účtujú na ťarchu účtu 549 -Manká a škody, ak ide o manká a v prospech účtov účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, ak ide o prebytky.
  Úbytky zásob do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.
Príbuzné témy