Pomocník systému OBERON
Účtovanie spôsobom A

Podvojné účtovníctvo > Účtovanie > Účtovanie skladu (zásob) > Účtovanie spôsobom A

Táto téma Pomocníka je venovaná účtovaniu skladu spôsobom A. Nákup a predaj zásob sa pri tomto spôsobe účtuje na účty skladu (účty 112, 132). Prírastky a úbytky v zásobách sa spravidla účtujú podľa jednotlivých dokladov. Účtovanie sa vykonáva priebežne počas celého účtovného roka.

Základné informácie

Príklady účtovania skladu spôsobom A sú dostupné v téme Príklady účtovania skladu.

Účtovanie spôsobom A (s použitím účtov obstarania)

 1. Nakupované zásoby sa účtujú v účtovnej skupine 11 a 13. V priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtu 111 - Obstaranie materiálu a 131 - Obstaranie tovaru.
 2. Prevzatie materiálu a tovaru na sklad sa vykonáva v obstarávacích cenách:
  • 112/111 príjem materiálu na sklad,
  • 132/131 príjem tovaru na sklad.
 3. Spotreba materiálu a predaj tovaru sa účtuje na ťarchu účtov skupiny 50 - Spotrebované nákupy, 542 - Predaný materiál so súvzťažným zápisom na účte zásob.
 4. Inventarizačné rozdiely materiálu a tovaru sa účtujú:
  • na ťarchu účtu 549 - Manká a škody,
  • v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti - prebytky,
  • prebytok, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy,
  • skutočný úbytok zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy.

Účtovanie spôsobom A (bez účtov obstarania)

 1. Nakupované zásoby sa účtujú priamo na účty skladu (ako prevzatie materiálu a tovaru na sklad):
  • 112/321 príjem materiálu na sklad,
  • 132/321 príjem tovaru na sklad.
 2. Spotreba materiálu a predaj tovaru sa účtuje na ťarchu účtov skupiny 50 - Spotrebované nákupy, 542 - Predaný materiál so súvzťažným zápisom na účte zásob.
 3. Inventarizačné rozdiely materiálu a tovaru sa účtujú:
  • na ťarchu účtu 549 – Manká a škody,
  • v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti - prebytky,
  • prebytok, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy,
  • skutočný úbytok zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy.

Účtovanie spôsobom A - zásoby vlastnej výroby

 1. V priebehu účtovného obdobia sa prírastky zásob vlastnej výroby ocenené vlastnými nákladmi účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným zápisom v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.
  Pri vyskladnení zásob sa účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob a v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby.
 2. Inventarizačné rozdiely zásob vlastnej výroby sa účtujú na ťarchu účtu 549 - Manká a škody, ak ide o manká, a v prospech účtov účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, ak ide o prebytky.
  Úbytky zásob do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.
Príbuzné témy