Pomocník systému OBERON
Príklady účtovanie skladu

Podvojné účtovníctvo > Účtovanie > Účtovanie skladu (zásob) > Príklady účtovanie skladu

Nasledovne sú uvedené príklady účtovania skladu, viac informácií o účtovní skladu je možné získať v téme Všeobecne o účtovaní skladu (zásob).

Príklad 1 - účtovania skladu spôsobom A (s použitím účtu obstarania)

Zadanie:

Firma nakúpila od tuzemského dodávateľa 100 ton ocele, cena 1 tony ocele bola 80€. Doprava bola zabezpečená doručovateľskou službou v hodnote 80€. V priebehu roka predali 50 ton ocele. Na účtovanie skladu bola použitá metóda A.

Firma po obdržaní tovaru zaúčtuje príjemku na sklad v hodnote 8000€. Touto príjemkou dôjde k preúčtovaniu z účtu 131 – Obstaranie tovaru na účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach.

Pri výdaji tovaru zo skladu zaúčtuje výdajku, prípadne dodací list v hodnote 4000€.

 

Text Suma MD DAL
Obstaranie materiálu:
 - faktúra za materiál 8000 111 321
 - DPH 1600 343 321
       
 - faktúra za dopravu materiálu 80 111 321
 - DPH 16 343 321
       
Fyzický príjem na sklad na
základe príjemky, dodacieho listu
     
 - materiál 8080 112 111
       
Výdaj zo skladu na základe výdajky, dodacieho listu      
 - materiál 4000 501 112

Legenda:

111 - Obstaranie materiálu
112 - Materiál na sklade
321 - Dodávatelia
343 - Daň z pridanej hodnoty
501 - Spotreba materiálu

Príklad 2 - účtovania skladu spôsobom A (s použitím účtu obstarania)

Zadanie:

Firma nakúpila od tuzemského dodávateľa 10 ks tonerov, cena 1 kusu bola 10€. Doprava bola zabezpečená doručovateľskou službou v hodnote 20€. Ďalšia firma vystavila faktúru za sprostredkovanie tovaru. V priebehu roka predali 5 ks tonerov. V novom roku nakúpili ešte 10 ks tonerov po 9€. Jeden zákazník reklamoval toner zakúpený v minulom roku. Firma vystavila na vrátený tovar dobropis. Doklad, ktorým sa tovar prijal späť na sklad bol - výdajka mínusom. Na účtovanie skladu bola použitá metóda A.

Firma po obdržaní tovaru zaúčtuje príjemku na sklad v hodnote 100€. Touto príjemkou dôjde k preúčtovaniu z účtu 131 – Obstaranie tovaru na účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach.

Pri výdaji tovaru zo skladu zaúčtuje výdajku, prípadne dodací list v hodnote 50€.

 

Text Suma MD DAL
Obstaranie tovaru:
 - faktúra za tovar 100 131 321
 - DPH    20 343 321
 - faktúra za dopravu tovaru 20 131 321
 - DPH 4 343 321
       
 - sprostredkovanie 20 131 321
 - DPH 4 343 321
       
 - faktúra 90 131 321
 - DPH 18 343 321
       
 - vrátenie tovaru -10 131 321
       
Fyzický príjem na sklad na základe príjemky, dodacieho listu      
 - tovar 100 132 131
       
Výdaj zo skladu na základe výdajky, dodacieho listu      
 - tovar 50 504 132

Legenda:

111 - Obstaranie materiálu
131 - Obstaranie tovaru
132 - Tovar na sklade a v predajniach
321 - Dodávatelia
343 - Daň z pridanej hodnoty
504 - Predaný tovar

 

Príklad 3 - Príklad účtovania skladu spôsobom B

Zadanie:

Zadanie je totožné zo zadaním príkladu 1. Rozdiel je v tom, že je použitý spôsob B
 

Text Suma MD DAL
účtovanie k 1.1.
 - začiatočný stav tovaru 50 132 701
účtovanie v priebehu účtovného obdobia:      
 - nákup tovaru 90 504 321
-doprava 20 504 321
       
účtovanie k 31.12      
po vykonaní fyzickej inventúry sa zaúčtuje:      
zúčtovanie začiatočného stavu zásob do spotreby 50 504 132
skutočný stav zásob zistený pri inventúre 150 132 504
zistené manko 10 549 504
zistený prebytok 10 132 648

Legenda:

132 - Tovar na sklade a v predajniach
321 - Dodávatelia
343 - Daň z pridanej hodnoty
504 - Predaný tovar
549 - Manká a škody
648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
701 - Začiatočný účet súvahový

Príbuzné témy