Pomocník systému OBERON
Príklady účtovania skladu

Podvojné účtovníctvo > Účtovanie > Príklady účtovania > Príklady účtovania skladu

V tejto téme Pomocníka sú uvedené príklady účtovania skladu podvojnom účtovníctve. Viac informácií o tejto problematike je možné získať v téme Všeobecne o účtovaní skladu (zásob).

Príklad 1: Účtovanie skladu spôsobom A (s použitím účtu obstarania)

Zadanie:

Firma nakúpila od tuzemského dodávateľa 100 ton ocele s cenou 80 € za 1 tonu ocele. Doprava bola zabezpečená doručovateľskou službou v hodnote 80 €. V priebehu roka predali 50 ton ocele. Na účtovanie skladu bola použitá metóda A.

Firma po prijatí tovaru do skladu zaúčtuje príjemku v hodnote 8 000 €. Touto príjemkou dôjde k preúčtovaniu z účtu 131 – Obstaranie tovaru na účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach.

Pri výdaji tovaru zo skladu zaúčtuje výdajku, prípadne dodací list v hodnote 4 000 €.

 

Text Suma MD DAL
Obstaranie materiálu:
 - faktúra za materiál 8 000 111 321
 - DPH 1 600 343 321
       
 - faktúra za dopravu materiálu 80 111 321
 - DPH 16 343 321
       
Fyzický príjem na sklad na
základe príjemky, dodacieho listu
     
 - materiál 8 080 112 111
       
Výdaj zo skladu na základe výdajky, dodacieho listu      
 - materiál 4 000 501 112

Legenda:

111 - Obstaranie materiálu
112 - Materiál na sklade
321 - Dodávatelia
343 - Daň z pridanej hodnoty
501 - Spotreba materiálu

Príklad 2: Účtovanie skladu spôsobom A (s použitím účtu obstarania)

Zadanie:

Firma nakúpila od tuzemského dodávateľa 10 ks tonerov s cenou 10 € za 1 ks. Doprava bola zabezpečená doručovateľskou službou v hodnote 20 €. Ďalšia firma vystavila faktúru za sprostredkovanie tovaru. V priebehu roka predali 5 ks tonerov. V novom roku nakúpili ešte 10 ks tonerov po 9 €. Jeden zákazník reklamoval toner zakúpený v minulom roku. Firma vystavila na vrátený tovar dobropis. Doklad, ktorým sa tovar prijal späť na sklad, bol výdajka mínusom. Na účtovanie skladu bola použitá metóda A.

Firma po prijatí tovaru do skladu zaúčtuje príjemku v hodnote 100 €. Touto príjemkou dôjde k preúčtovaniu z účtu 131 – Obstaranie tovaru na účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach.

Pri výdaji tovaru zo skladu zaúčtuje výdajku, prípadne dodací list v hodnote 50 €.

 

Text Suma MD DAL
Obstaranie tovaru:
 - faktúra za tovar 100 131 321
 - DPH    20 343 321
 - faktúra za dopravu tovaru 20 131 321
 - DPH 4 343 321
       
 - sprostredkovanie 20 131 321
 - DPH 4 343 321
       
 - faktúra 90 131 321
 - DPH 18 343 321
       
 - vrátenie tovaru -10 131 321
       
Fyzický príjem na sklad na základe príjemky, dodacieho listu      
 - tovar 100 132 131
       
Výdaj zo skladu na základe výdajky, dodacieho listu      
 - tovar 50 504 132

Legenda:

131 - Obstaranie tovaru
132 - Tovar na sklade a v predajniach
321 - Dodávatelia
343 - Daň z pridanej hodnoty
504 - Predaný tovar

 

Príklad 3: Príklad účtovania skladu spôsobom B

Zadanie:

Zadanie je totožné zo zadaním príkladu 1. Rozdiel je v tom, že je použitý spôsob B
 

Text Suma MD DAL
účtovanie k 1.1.
 - začiatočný stav tovaru 50 132 701
účtovanie v priebehu účtovného obdobia:      
 - nákup tovaru 90 504 321
 - doprava 20 504 321
       
účtovanie k 31.12.      
po vykonaní fyzickej inventúry sa zaúčtuje:      
zúčtovanie začiatočného stavu zásob do spotreby 50 504 132
skutočný stav zásob zistený pri inventúre 150 132 504
zistené manko 10 549 504
zistený prebytok 10 132 648

Legenda:

132 - Tovar na sklade a v predajniach
321 - Dodávatelia
343 - Daň z pridanej hodnoty
504 - Predaný tovar
549 - Manká a škody
648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
701 - Začiatočný účet súvahový

Príbuzné témy