Pomocník systému OBERON
Účtovanie spôsobom B

Podvojné účtovníctvo > Účtovanie > Účtovanie skladu (zásob) > Účtovanie spôsobom B

Táto téma Pomocníka je venovaná účtovaniu skladu spôsobom B. Pri spôsobe B sa v priebehu roka účtujú príslušné výdavky na obstaranie zásob do nákladov. Na konci účtovného obdobia sa vykoná inventúra a účty zásob sa opravia o zistený stav. V priebehu roka nie sú v účtovnej evidencii dostupné aktuálne údaje o stave zásob.

Základné informácie

Príklady účtovania skladu spôsobom B sú dostupné v téme Príklady účtovania skladu.

Účtovanie spôsobom B

V priebehu účtovného obdobia sa účtujú všetky zložky obstarávacej ceny zásob priamo do spotreby.

Použité účty:
50 - Spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
504 - Predaný tovar

Pri uzavieraní účtovných kníh postupujte podľa nasledujúceho postupu:

 1. Začiatočné stavy účtov 112 a 132 sa zaúčtujú do spotreby na účty 501 a 504.
 2. Podľa inventarizácie sa zaúčtuje stav zásob na príslušné účty:
          materiál:  MD 112/DAL 501,
          tovar:       MD 132/DAL 504.
 3. Manká a škody sa zaúčtujú na ťarchu účtu 549 - Manká a škody.
 4. Prebytky zásob sa zaúčtujú v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Účtovanie spôsobom B - zásoby vlastnej výroby

 1. V priebehu účtovného obdobia sa v účtovej skupine 12 - Zásoby vlastnej výroby nevykonávajú žiadne účtovné zápisy a vynaložené náklady na výrobu alebo inú činnosť sa účtujú na príslušných účtoch účtovej triedy 5 - Náklady.
 2. Pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočné stavy zásob účtujú na príslušných účtoch účtovej skupiny:
  • 12 - Zásoby vlastnej výroby na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.
 3. Stav zásob podľa inventarizácie sa účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny:
  • 12 - Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným zápisom na príslušný účet účtovej skupiny,
  • 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.
 4. Manká sa účtujú na ťarchu účtu 549 - Manká a škody.
 5. Prebytky zásob sa účtujú súvzťažne s príslušným účtom účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.
Príbuzné témy