Pomocník systému OBERON
Formulár Typ stavu prijatej objednávky

Formulár Typ stavu prijatej objednávky umožňuje definovať, resp. upraviť typ stavu prijatej objednávky v systéme OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka FakturáciaTypy stavov prijatých objednávok, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Typ stavu prijatej objednávky

Druh stavu - vzhľadom na to, že typy stavov prijatých objednávok si môžu používatelia podľa potreby vytvárať sami, je dôležité mať pri každom type stavu prijatej objednávky jednoznačne určené, k akému druhu stavu prijatej objednávky prislúcha. Na základe druhu stavu prijatej objednávky sa program rozhoduje, ako bude s daným záznamom pracovať. Druhy stavov prijatých objednávok sú v programe pevne dané a nie je ich možné upravovať.

Názov - uvádza sa pomenovanie (názov) typu stavu prijatej objednávky pre systém OBERON.

Číslo - číselné označenie na presné identifikovanie typu stavu objednávky, čo je dôležité pri automatickom nastavení stavu objednávky. Číslo sa môže používať na presné identifikovanie typu stavu aj pre externé systémy (pri exportoch objednávok).

Farba - slúži na rozlíšenie a zvýraznenie (sprehľadnenie) práce s objednávkami v zozname objednávok.

Číslo v e-shope - číslo typu stavu v internetovom obchode (nepovinná hodnota). Slúži na synchronizáciu typu stavu medzi systémom OBERON a internetovým obchodom.

Názov v e-shope - uvádza sa pomenovanie (názov) typu stavu prijatej objednávky pre internetový obchod. Za predpokladu, že prepojenie s e-shopom podporuje synchronizáciu typov stavov objednávok, tento názov sa zobrazuje zákazníkovi.

Zakázať - zakázať typ stavu objednávky znamená, že ho nebude možné používať, v systéme však ostane definovaný. Typy stavov, ktoré z hľadiska firemných procesov účtovná jednotka nepoužíva, odporúčame zakázať - nebudú sa používať pri automatickej zmene stavu.

Notifikácie (používateľ)

Ak objednávka nadobudne tento typ stavu, používateľ bude po uplynutí tohto časového limitu upozornený, aby danej objednávke venoval zvýšenú pozornosť, prípadne vykonal určitú akciu. Po nastavení počtu hodín sa vo formulári Objednávka prijatá v poli Objednávku zvýrazniť po uplynutí času (záložka Stavy) automaticky nastaví časový údaj s hodnotou dátum a čas evidencie + nastavený počet hodín a záznam sa v knihe prijatých objednávok začne zobrazovať fialovou farbou.

Notifikácie (zákazník)

O zmene stavu objednávky na tento typ stavu je možné automaticky informovať aj zákazníka, a to formou e-mailovej alebo SMS správy. Stlačením tlačidla Šablóna je možné tieto notifikácie upraviť (funkciu pripravujeme).

Použitie typu stavu pri udalosti

Na tomto mieste je možné detailnejšie určiť, pri akej udalosti (okamihu) sa má tento typ stavu objednávky automaticky použiť. Napr. po vytvorení faktúry sa môže automaticky zmeniť stav objednávky na Potrebné vyskladniť, Pripravené na odoslanie, prípadne Vybavená. Týmto je vlastne možné nastaviť firemné procesy vybavovania objednávok, t. j. postupnosť jednotlivých krokov vybavovania objednávok sprevádzaných automatickou zmenou stavov objednávok.

Prevádzka účtovnej jednotky

Ak sa účtovná jednotka člení na prevádzky, na tomto mieste je možné zadať prevádzku, na ktorej bude možné tento typ stavu použiť. Pri používaní viacerých prevádzok je takto možné určiť, ktoré typy stavov sa budú v danej prevádzke používať. 

Príbuzné témy