Pomocník systému OBERON
Formulár Stav prijatej objednávky

Formulár Stav prijatej objednávky umožňuje definovať, resp. upraviť stav prijatej objednávky v systéme OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka FakturáciaStavy prijatých objednávok, tlačidlo Nový.

Popis formulára Stav prijatej objednávky

Základný stav - stav, od ktorého sa odvíja spôsob práce programu s danou objednávkou, napr. či sa má daná objednávka považovať za platnú, zrušenú, prípadne v akom štádiu spracovania (vybavenia) sa práve nachádza. Zároveň je možné definovať aj viac rôznych stavov jedného základného stavu, napr. ak firma chce sledovať objednávky podľa toho, akou spoločnosťou budú prepravované, vytvorí nový stav, kde základný stav bude Pripravená na odoslanie a názov stavu bude Pripravená na odoslanie - GLS.

Názov - uvádza sa pomenovanie (názov) stavu prijatej objednávky pre systém OBERON.

Číslo - číselné označenie stavu objednávky. Stavy objednávok sú podľa tohto poľa zotriedené, čo je dôležité pri automatickom nastavení stavu objednávky. Číslo sa môže používať na presné identifikovanie stavu pre externé systémy (pri exportoch objednávok).

Farba - slúži na rozlíšenie a zvýraznenie (sprehľadnenie) práce s objednávkami v zozname objednávok.

Číslo v e-shope - číslo stavu v internetovom obchode (nepovinná hodnota). Slúži na synchronizáciu stavu medzi systémom OBERON a internetovým obchodom.

Názov v e-shope - uvádza sa pomenovanie (názov) stavu prijatej objednávky pre internetový obchod. Za predpokladu, že prepojenie s e-shopom podporuje synchronizáciu stavov objednávok, tento názov sa zobrazuje zákazníkovi.

Zakázať - zakázať stav objednávky znamená, že ho nebude možné používať, v systéme však ostane definovaný. Stavy, ktoré z hľadiska firemných procesov účtovná jednotka nepoužíva, odporúčame zakázať - nebudú sa používať pri automatickej zmene stavu.

Notifikácie (používateľ)

Ak objednávka nadobudne tento stav, používateľ bude po uplynutí tohto časového limitu upozornený, aby danej objednávke venoval zvýšenú pozornosť, prípadne vykonal určitú akciu. Po nastavení počtu hodín sa vo formulári Objednávka prijatá v poli Objednávku zvýrazniť po uplynutí času (záložka História stavov) automaticky nastaví časový údaj s hodnotou dátum a čas evidencie + nastavený počet hodín a záznam sa v knihe prijatých objednávok začne zobrazovať fialovou farbou.

Notifikácie (zákazník)

O zmene stavu objednávky na tento stav je možné automaticky informovať aj zákazníka, a to formou e-mailovej alebo SMS správy. Stlačením tlačidla Šablóna je možné tieto notifikácie upraviť (funkciu pripravujeme).

Použitie stavu pri udalosti

Na tomto mieste je možné detailnejšie určiť, pri akej udalosti (okamihu) sa má tento stav objednávky automaticky použiť. Napr. po vytvorení faktúry sa môže automaticky zmeniť stav objednávky na Potrebné vyskladniť, Pripravené na odoslanie, prípadne Vybavená. Týmto je vlastne možné nastaviť firemné procesy vybavovania objednávok, t. j. postupnosť jednotlivých krokov vybavovania objednávok sprevádzaných automatickou zmenou stavov objednávok.

Prevádzka účtovnej jednotky

Ak sa účtovná jednotka člení na prevádzky, na tomto mieste je možné zadať prevádzku, na ktorej bude možné tento stav použiť. Pri používaní viacerých prevádzok je takto možné určiť, ktoré stavy sa budú v danej prevádzke používať. 

Príbuzné témy