Pomocník systému OBERON
Formulár Stav prijatej objednávky

Formulár Objednávky prijaté - stav je určený na zobrazenie a editáciu parametrov stavov prijatých objednávok. Formulár Stav prijatej objednávky je prístupný z ponuky Fakturácia, Stav prijatých objednávok. Každej objednávke je možné priradiť stav, ktorý zodpovedá najmä aktuálnemu statusu jej vybavenia, prípadne upresneniu jej procesného spracovania (napr. tovar je objednaný u dodávateľa, je pripravený na vyskladnenie a pod.), viac informácií o stavoch objednávok je možné získať v téme Stavy prijatých objednávok.

Popis formulára Stav prijatej objednávky

Základný stav - stav, od ktorého sa odvíja spôsob práce programu s danou objednávkou, napr. či sa má daná objednávka považovať za platnú, zrušenú, prípadne v akom štádiu spracovania (vybavania) sa práve nachádza. Zároveň je možné definovať aj viac rôznych stavov jedného základného stavu, napr. ak firma chce sledovať objednávky podľa toho, akou spoločnosťou budú prepravované, vytvorí nový stav, kde základný stav bude Pripravená na odoslanie, názov stavu bude Pripravená na odoslanie - GLS.

Názov - uvádza sa pomenovanie (názov) stavu, ktorý je určený pre systém OBERON.

Číslo - číselné označenie stavu objednávky. Stavy objednávok sú podľa tohto pola zotriedené, čo je dôležité pri automatickom nastavení stavu objednávky. Číslo sa môže používať na presné identifikovanie stavu pre externé systémy (pri exportoch objednávok).

Farba - slúži na rozlíšenie a zvýraznenie (sprehľadnenie) práce s objednávkami v zozname objednávok.

Číslo v e-shope - číslo stavu v internetovom obchode (nepovinná hodnota). Slúži na synchronizáciu stavu medzi systémom OBERON a internetovým obchodom.

Názov v e-shope - uvádza sa pomenovanie (názov) stavu, ktorý je určený pre internetový obchod. Za predpokladu, že prepojenie na e-shop podporuje synchronizáciu stavov objednávok, tento názov sa zobrazuje zákazníkovi.

Zakázať - Zakázať stav objednávky znamená, že ho nebude možné používať, avšak ostane v systéme definovaný.Stavy, ktoré z hľadiska firemných procesov účtovná jednotka nepoužíva, doporučujeme zakázať - nebudú sa používať pri automatickej zmene stavu.

Notifikácie (používateľ)

Ak objednávka nadobudne tento stav, používateľ bude po uplynutí tohto časového limitu upozornený, aby danej objednávke venoval zvýšenú pozornosť, prípadne vykonal určitú akciu. Po nastavení nastaveného počtu hodín sa vo formulári Objednávka prijatá, záložka História stavov, v poli Objednávku zvýrazniť po uplynutí času automaticky nastaví časový údaj s hodnotou dátum a čas evidencie + nastavený počet hodín a záznam sa v knihe prijatých objednávok začne zobrazovať fialovou farbou.

Notifikácie (zákazník)

O zmene stavu objednávky na tento stav je možné zákazníka automaticky informovať. Stlačením tlačidla Šablóna je možné tieto notifikácie upraviť.

Použitie stavu pri udalosti

Nasledovne je možné detailnejšie určiť, pri akej udalosti (okamihu) sa má tento stav objednávky automaticky použiť. Napríklad po vytvorení faktúry sa môže automaticky zmeniť stav objednávky na Potrebné vyskladniť, Pripravené na odoslanie, prípadne Vybavená. Týmto je možné vlastne určiť firemné procesy vybavovania objednávok, t.j. postupnosť jednotlivých krokov vybavovania objednávok sprevádzanými automatickou zmenou stavov objednávok.

Prevádzka účtovnej jednotky

Ak sa účtovná jednotka člení na prevádzky, nasledovne je možné zadať prevádzku, na ktorej bude možné tento stav použiť. Pri používaní viacerých prevádzok je možné vlastne určiť, ktoré stavy budú na danej prevádzke používané. 

Príbuzné témy