Pomocník systému OBERON
Formulár Objednávka prijatá

Formulár Objednávka prijatá umožňuje prijať, upraviť údaje o prijatej objednávke, ktorou si obchodný partner (odberateľ) účtovnej jednotky objednáva u tejto tovar alebo službu. Objednávka nevytvára skladový pohyb. Formulár je dostupný z ponuk Fakturácia, Objednávky prijaté, tlačidlo Nový.

Popis formulára Objednávka prijatá

Typ dokladu

Typ dokladu slúži na identifikáciu prijatej objednávky. Z rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať typ dokladu Objednávka alebo Ponuka.

Číslo dokladu

Program automaticky vytvorí číselný rad podľa zadaného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie záznamov (dokladov).

Dátum evidencie

Zadáva sa dátum a čas zaevidovania objednávky. Pri vytvorení objednávky z eshopu je dátum a čas evidencie dátumom a časom, v ktorom si zákazník tovar objednal.

Externý doklad

Číslo externého dokladu je číslo dodávateľskej objednávky.

Obchodný partner

Údaje o obchodnom partnerovi je možné vyvolať stlačením príslušného tlačidla alebo klávesy F3 v poli Obchodný partner. Bližšie informácie o obchodných partneroch sa dozviete v téme Obchodní partneri.

Položky dokladu

Položky dokladu je možné vybrať manuálne (tlačidlo Nový), alebo automaticky vytvoriť z iného dokladu (tlačidlo Možnosti).

Úhrada

Zadáva sa forma úhrady prijatej objednávky a ďalšie informácie o platbe (dátum úhrady, bankový účet, variabilný symbol, atď.).

História stavov

Zobrazuje sa história stavov objednávky, napríklad Nová objednávka, Potrebné objednať, Potrebné vyskladniť, Odoslaná, Vybavená, atď. Bližšie informácie sú v téme Stavy prijatých objednávok.

Dostupné možnosti evidencie

Vo formulári Objednávka prijatá sú dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť dostupnosť množstiev F11

Zobrazí počet kusov danej položky na sklade, v iných skladoch a v externých skladoch, prípadne zobrazí aj objednané množstvo v objednávkach.

Zľava na položku F6

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v eurách na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov. Bližšie informácie o zľave získate v téme Zadávanie zľavy na dokladoch.

Zľava na doklad F7

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v eurách na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov. Bližšie informácie o zľave získate v téme Zadávanie zľavy na dokladoch.

Precenenie dokladu

Precenenie dokladu znamená, že sa celková cena dokladu zníži alebo zvýši. Funkcia upraví základnú predajnú cenu položky (položiek) na doklade tak, že nie je potrebné zadávať zľavu. Spôsob precenenia dokladu:

Pri zadaní precenenia s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu navýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma poníži (zľava).

Bližšie informácie o cenotvorbe nájdete v téme Zistenie výnosu.

Precenenie dokladu - zmena navýšenia

Mení Navýšenie určené na Skladovej karte pri tvorbe Predajnej ceny. Precenenie dokladu - zmena navýšenia berie za základ (počíta s) Obstarávacou cenou, alebo Poslednou nákupnou cenou. Na rozdiel od Precenenia dokladu, ktoré za základ berie Predajnú cenu. Bližšie informácie o cenotvorbe a pojmoch nájdete v téme Zistenie výnosu.

Doklad - podrobnosti o výnose

Zobrazí podrobné informácie o výnose ako Výnos v absolútnej hodnote, alebo percentách, Maržu, Zľavy.

Zobraziť hmotnosť položiek F9

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek na pohľadávke. Hmotnosť musí byť zadaná na skladovej karte.

Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Umožňuje neskladovú položku priradiť k existujúcej skladovej karte, alebo vytvoriť novú skladovú kartu podľa neskladovej položky. Bližšie informácie o tejto funckii získate v téme Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Hromadne vymazať položky z objednávky

Umožňuje vymazať všetky položky zo záväzku. Funkciu je výhodné využiť pri vymazávaní celej pohľadávky, keď ju nie je možné vymazať.

Tlačidlá vo formulári Objednávka prijatá

Šablóny

Šablóna obsahuje vybrané atribúty formulára (napr. číslo účtu) a umožňuje im preddefinovať hodnoty. Následne pri výbere tejto šablóny vo formulári program vyplní dané atribúty (polia) podľa preddefinovaných hodnôt uložených v šablóne. Viac informácii nájdete v téme Šablóny.

Prílohy

K objednávke je možné pripojiť rôzne dokumenty a obrázky. Stlačením tlačidla Nový sa otvorí formulár Formulár Príloha. Dokument je možné nalistovať stlačením tlačidla výberu .
Bližšie informácie o štruktúre a štandardných možnostiach dokladu v programe OBERON nájdete v téme Štruktúra a možnosti dokladu.
Príbuzné témy