Pomocník systému OBERON
Formulár Objednávka prijatá

Formulár Objednávka prijatá umožňuje zaevidovať, resp. upraviť prijatú objednávku v systéme OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka FakturáciaObjednávky prijaté, tlačidlo Nový.

Popis formulára Objednávka prijatá

Typ dokladu

Typ dokladu slúži na identifikáciu prijatej objednávky. Z rozbaľovacieho zoznamu je možné vybrať typ dokladu Objednávka alebo Ponuka.

Číslo dokladu

Program automaticky vytvorí číselný rad podľa zadaného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Dátum evidencie

Zadáva sa dátum a čas zaevidovania objednávky. Pri vytvorení objednávky z e-shopu je dátum a čas evidencie dátumom a časom, v ktorom si zákazník tovar objednal.

Externý doklad

Číslo externého dokladu je číslo odberateľskej objednávky.

Obchodný partner

Údaje o obchodnom partnerovi je možné vyvolať stlačením príslušného tlačidla alebo klávesu F3 v poli Obchodný partner. Bližšie informácie o obchodných partneroch získate v téme Obchodní partneri.

Položky dokladu

V záložke je možné manuálne zadať skladové alebo neskladové položky dokladu (tlačidlo Nový).

História stavov

Zobrazuje sa história stavov objednávky, napr. Nová objednávka, Potrebné objednať, Potrebné vyskladniť, Odoslaná, Vybavená, atď. Bližšie informácie získate v téme Stavy prijatých objednávok.

Úhrada

Zadáva sa forma úhrady prijatej objednávky a ďalšie informácie o platbe (dátum úhrady, bankový účet, variabilný symbol atď.).

Odberné miesto (kód)

Zadajte kód výdajného boxu na zasielanie zásielok cez internetový obchod. Používa sa pre prepravnú službu na identifikáciu odberného miesta (balíkomatu). Údaj sa môže prenášať z internetového obchodu.

Dostupné možnosti

Vo formulári Objednávka prijatá sú dostupné ďalšie možnosti po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť dostupnosť množstiev F11

Zobrazí objednané položky a stavy ich zásob v danom sklade, v iných skladoch a v externých skladoch, prípadne zobrazí aj objednané množstvo v objednávkach. Zobrazenie dostupnosti objednaných množstiev je možné otvoriť aj z formulára na zmenu stavu objednávky.

Zľava na položku F6

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Zľava na celý doklad F7

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Precenenie dokladu

Precenenie dokladu znamená, že sa celková cena dokladu zníži alebo zvýši. Funkcia upraví základnú predajnú cenu položky (položiek) na doklade tak, že nie je potrebné zadávať zľavu. Spôsob precenenia dokladu:        

Pri zadaní precenenia s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu zvýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma zníži (zľava).

Ďalšie informácie získate v téme Zistenie výnosu.

Precenenie dokladu (zmena ceny)

Otvorí sprievodcu, pomocou ktorého je možné zmeniť ceny v doklade podľa cien na skladových kartách. Môže sa nastaviť percentuálne navýšenie z obstarávacích (alebo posledných nákupných) cien, prípadne konkrétna cenová hladina. Spôsob výpočtu nových cien v doklade:

Doklad - podrobnosti o výnose

Funkcia zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos v absolútnej hodnote a percentách, marža, zľavy). Ďalšie informácie získate v téme Zistenie výnosu.

Zobraziť hmotnosť položiek F9

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek v objednávke. Hmotnosť položiek musí byť zadaná na skladových kartách.

Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Umožňuje neskladovú položku priradiť k existujúcej skladovej karte alebo vytvoriť novú skladovú kartu podľa neskladovej položky. Bližšie informácie o tejto funckii získate v téme Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte.

Import položiek zo súboru typu XLSX

Umožňuje do dokladu naimportovať položky zo súboru typu XLSX (LibreOffice, Microsoft Excel a pod.). Súbor musí obsahovať identifikátor skladovej karty (napr. číslo, čiarový kód), množstvo a ceny. Ak počas importu nebude k položke dokladu nájdená skladová karta, naimportuje sa ako neskladová položka.

Zobraziť skladovú kartu

Zobrazí sa skladová karta danej položky z knihy Skladové karty. V záložke Objednávky je možné zistiť informácie o objednávkach - prijatých aj vydaných. Po stlačení tlačidla Podrobnosti je možné zobraziť konkrétne nevybavené objednávky, v ktorých sa skladová karta nachádza.

Hromadne vymazať položky z objednávky

Umožňuje vymazať všetky položky z objednávky.

Tlačidlá vo formulári Objednávka prijatá

Prílohy

K príjemke je možné pripojiť rôzne prílohy. Stlačením tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha. Prílohu je možné nalistovať stlačením tlačidla výberu .
Bližšie informácie o štruktúre a štandardných možnostiach dokladu v programe OBERON nájdete v téme Štruktúra a možnosti dokladu.
Príbuzné témy