Pomocník systému OBERON
Formulár Objednávka prijatá

Formulár Objednávka prijatá umožňuje zaevidovať, resp. upraviť prijatú objednávku v systéme OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka FakturáciaObjednávky prijaté, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Objednávka prijatá

Typ dokladu

Typ dokladu slúži na identifikáciu prijatej objednávky. Z rozbaľovacieho zoznamu je možné vybrať typ dokladu Objednávka alebo Ponuka. Viac informácií o ponukách získate v téme Cenové ponuky.

Číslo

Program automaticky vytvorí číselný rad podľa zadaného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Dátum a čas evidencie

Zadáva sa dátum a čas zaevidovania objednávky. Pri vytvorení objednávky z e-shopu je dátum a čas evidencie dátumom a časom, v ktorom si zákazník tovar objednal.

Externý doklad

Číslo externého dokladu je číslo odberateľskej objednávky.

Obchodný partner

Zadajte alebo vyberte obchodného partnera stlačením tlačidla   alebo klávesu F3 v poli Obchodný partner. Platnosť IČ DPH obchodného partnera je možné overiť kliknutím na tlačidlo . Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.    

Položky dokladu

V záložke je možné manuálne zadať skladové alebo neskladové položky dokladu (tlačidlo Nový). Neskladové položky sú označené ikonou .

Stavy

Zobrazuje sa história stavov prijatej objednávky, napr. Nová objednávka, Potrebné objednať, Potrebné vyskladniť, Odoslaná, Vybavená, atď. Pri každej zmene stavu (či už manuálnej alebo automatickej) sa do tejto histórie uloží záznam. Bližšie informácie získate v téme Typy stavov prijatých objednávok.

Úhrada

Zadáva sa forma úhrady prijatej objednávky a ďalšie informácie o platbe (dátum úhrady, bankový účet, variabilný symbol atď.).

Odberné miesto (kód)

Zadajte kód výdajného boxu na zasielanie zásielok cez internetový obchod. Používa sa pre prepravnú službu na identifikáciu odberného miesta (balíkomatu). Údaj sa môže prenášať z internetového obchodu.

Dostupné možnosti

Vo formulári Objednávka prijatá sú dostupné ďalšie možnosti po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť dostupnosť množstiev F11

Zobrazí objednané položky a stavy ich zásob v danom sklade, v iných skladoch a v externých skladoch, prípadne zobrazí aj objednané množstvo v objednávkach. Zobrazenie dostupnosti objednaných množstiev je možné otvoriť aj z formulára na zmenu stavu objednávky.

Zľava na položku F6

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Zľava na celý doklad F7

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Precenenie dokladu

Otvorí sprievodcu Precenenie dokladu, ktorý umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu, avšak iným spôsobom ako použitím bežnej zľavy (zľava = 0 %). Funkcia umožňuje celkovú sumu dokladu preceniť o percentá, o sumu, upraviť zľavu a nepreceniť, len vynulovať zľavu na tých položkách, na ktorých je zadaná, pričom celková cena dokladu zostane zachovaná. Pri zadaní hodnoty precenenia o percento alebo o sumu s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu zvýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma zníži (zľava).

Precenenie dokladu (zmena ceny)

Otvorí sprievodcu Precenenie dokladu (zmena ceny), ktorý umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu, avšak iným spôsobom ako použitím bežnej zľavy (zľava = 0 %), pričom sa suma dokladu precení podľa cien uvedených na skladových kartách. Funkcia umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu zadaním konkrétneho percenta navýšenia z obstarávacej alebo poslednej nákupnej ceny, prípadne podľa inej cenovej hladiny, pričom môže zohľadniť aj pravidlá rozšírenej cenotvorby. Tento spôsob precenenia zohľadňuje len skladové položky dokladu, nie neskladové položky.

Doklad - podrobnosti o výnose

Funkcia zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos v absolútnej hodnote a percentách, marža, zľavy). Ďalšie informácie získate v téme Zistenie výnosu.

Zobraziť hmotnosť položiek F9

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek v objednávke. Hmotnosť položiek musí byť zadaná na skladových kartách (vo formulári Skladová karta, záložka Doplň. údaje - Hmotnosť mernej jednotky).

Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Umožňuje neskladovú položku priradiť k existujúcej skladovej karte alebo vytvoriť novú skladovú kartu podľa neskladovej položky. Bližšie informácie o tejto funkcii získate v téme Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte.

Import položiek zo súboru typu XLSX

Umožňuje do dokladu naimportovať položky zo súboru typu XLSX (LibreOffice, Microsoft Excel a pod.). Súbor musí obsahovať identifikátor skladovej karty (napr. číslo, čiarový kód), množstvo a ceny. Ak sa počas importu nenájde k položke dokladu skladová karta, naimportuje sa ako neskladová položka.

Zobraziť skladovú kartu

Zobrazí sa skladová karta danej položky z knihy Skladové karty. V záložke Objednávky je možné zistiť informácie o objednávkach - prijatých aj vydaných. Po stlačení tlačidla Podrobnosti je možné zobraziť konkrétne nevybavené objednávky, v ktorých sa skladová karta nachádza.

Hromadne vymazať položky z objednávky

Umožňuje vymazať všetky položky z objednávky.

Tlačidlá vo formulári Objednávka prijatá

Prílohy

K záznamu je možné evidovať rôzne prílohy. Stlačením tlačidla sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej možno napr. oskenovať, prípadne importovať dokument (tlačidlo Možnosti). Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha, v ktorom možno po stlačení tlačidla výberu  nalistovať dokument z vybraného umiestnenia v počítači.
Bližšie informácie o štruktúre a štandardných možnostiach dokladu v systéme OBERON sú k dispozícii v téme Štruktúra a možnosti dokladu.
Príbuzné témy