Pomocník systému OBERON
Zistenie výnosu

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Zistenie výnosu

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o možnostiach zistenia výnosu v module Skladová evidencia systému OBERON.

Základné informácie

Vysvetlenie pojmov

Príklad:

Uvedený príklad názorne ukazuje, akým spôsobom program používa pojmy Navýšenie, Výnos, MaržaZľava.

Výpočet novej predajnej ceny s navýšením (výnosom) 20 %
Obstarávacia (posledná nákupná) cena 90 €
Predajná cena bez DPH 108 €
Predajná cena s DPH 129,60 €
Navýšenie (výnos) [%]

20 %

Navýšenie (výnos) [€]    108 € - 90 € = 18 €
Marža [€]    108 € - 90 € = 18 €
Marža [%]

(108 € - 90 €) / 108 € x 100 = 16,7 %

Navýšenie, výnos a marža sa v absolútnej hodnote vyjadrenej v € zhodujú, ale vyjadrené v % sú rozdielne. Rozdiel je spôsobený tým, že výpočty pracujú s rôznym základom - navýšenie a výnos s obstarávacou (poslednou nákupnou) cenou a marža s predajnou cenou.

Obrázok č. 1: Zobrazenie výnosu na Pokladnici OBERON

 

 

Výpočet zľavy 10 % z predajnej ceny 108 € bez DPH (neplatiteľ DPH)
Obstarávacia (posledná nákupná) cena 90 €
Predajná cena bez DPH 108 €
Zľava [%]

10 %

Zľava [€]

10 % / 100 x 108 € = 10,80 €

Predajná cena po zľave 108 € - 10,80 € = 97,20 €
Výnos po zľave 20 % [€]  97,20 € - 90 € = 7,20 €
Výnos po zľave 20 % [%] (97,20 € - 90 €) / 90 € x 100 = 8 %

 

Výpočet novej predajnej ceny s navýšením (výnosom) 20 % a zľavou 20 %
Obstarávacia (posledná nákupná) cena 90 €
Predajná cena bez DPH 108 €
Navýšenie (výnos) [%]

20 %

Navýšenie (výnos) [€] 108 € - 90 € = 18 €
Marža [€]    108 € - 90 € = 18 €
Marža [%]

(108 € - 90 €) / 108 € x 100 = 16,7 %

Zľava [%]

20 %

Zľava [€]

20 % / 100 x 108 € = 21,60 €

Predajná cena po zľave 108 € - 21,60 € = 86,40 €
Výnos po zľave 20 % [€]  86,40 € - 90 € = -3,60 €
Výnos po zľave 20 % [%] (86,40 € - 90 €) / 90 € x 100 = -4 %
V prípade, že pri cenotvorbe nastavíme navýšenie (výnos) 20 % a zľavu pri predaji taktiež 20 %, predajná cena po zľave nebude rovnaká ako obstarávacia (posledná nákupná) cena, ale nižšia. To znamená, že v tomto prípade budeme predávať pod obstarávaciu (poslednú nákupnú) cenu. Dôvodom je opäť rôzny základ, s ktorým pracujú navýšenie a zľava. Z tohto dôvodu je potrebné pri poskytovaní zliav sledovať maržu. 

Výpočet zľavy 20 % z predajnej ceny 120 € bez DPH + 20 % DPH (platiteľ DPH)
Obstarávacia (posledná nákupná) cena 90 €
Predajná cena bez DPH 120 €
Predajná cena s DPH 144 €
Zľava [%]

20 %

Zľava [€] 20 % / 100 x 144 € = 28,80 €
Predajná cena s DPH po zľave 144 € - 28,80 € = 115,20 €
Predajná cena bez DPH po zľave 115,20 €/1,2 = 96 €
Výnos po zľave 20 % [€]  96 € - 90 € = 6 €
Výnos po zľave 20 % [%]  (96 € - 90 €) / 90 € x 100 = 6,7 %
Príbuzné témy