Pomocník systému OBERON
Kontrola hodnoty skladu v obstarávacích cenách

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Kontrola hodnoty skladu v obstarávacích cenách

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike kontroly príjmu, výdaja a stavu zásob v obstarávacích cenáchsklade. Kontrola sa spravidla vykonáva na získanie prehľadu o hodnote skladových zásob a pre potreby účtovníctva.

Postup kontroly skladu

 1. Pred samotnou kontrolou skladu sa odporúča spustiť funkciu Prepočet obstarávacích cien a výnosov (kniha Skladové karty, tlačidlo Možnosti). Táto funkcia opätovne prepočíta obstarávacie ceny a výnosy na všetkých skladových kartách v danom sklade. Funkcia sa používa v prípadoch, keď sa spätne opravujú doklady, vydáva sa do mínusu, vykonáva sa storno na registračnej pokladnici a pod.
 2. Ďalej je potrebné zistiť stav zásob na začiatku a na konci obdobia (obdobie je možné stanoviť ľubovoľne). Stav zásob je možné zistiť v ponuke SkladSkladové karty, tlačidlo Tlač, možnosť Stavy zásob (skladové karty) - k dátumu. Je potrebné mať na zreteli, že do stavu zásob k dátumu sa započítavajú aj skladové pohyby vykonané v daný deň (napr. ak chceme zistiť stav zásob k začiatku účtovného obdobia 2023, je potrebné zostaviť stav zásob k 31.12.2022.
 3. Výšku príjmu a výdaja v danom sklade je možné zistiť pomocou nasledujúcich tlačových výstupov (ponuka SkladSkladové pohyby, tlačidlo Tlač):
  • Súhrnný výkaz o príjme v sklade,
  • Súhrnný výkaz o výdaji v sklade,
  • Skladové pohyby (obstarávacie ceny - sumárne za doklad).
 4. Zistené údaje je možné zapísať do prehľadnej tabuľky v tabuľkovom kalkulátore (napr. LibreOffice) a vypočítať hodnotu skladu ku koncu obdobia. Vypočítaná hodnota by mala byť rovnaká ako stav zásob ku koncu obdobia. Alternatívne je možné použiť tlačový výstup Súhrnný výkaz o obratoch v skladoch.

Príklad výpočtu hodnoty skladu

Stav zásob na začiatku obdobia 0,00
Príjem 155 000,00
Výdaj 89 900,52
Stav zásob ku koncu obdobia 65 099,48
Vypočítaná hodnota* 65 099,48
Rozdiel medzi skutočnosťou a vypočítanou hodnotou 0,00

* Vypočítaná hodnota = stav zásob na začiatku obdobia + príjem - výdaj = stav zásob ku koncu obdobia

Rozdiel hodnoty skladu

V praxi sa môže vyskytnúť prípad, že vypočítaná hodnota nie je totožná s hodnotou stavu zásob ku koncu obdobia. Rozdiel hodnoty skladu môže vzniknúť z nasledujúcich dôvodov:

Ako postupovať pri zistení rozdielu hodnoty skladu

Pri zistení nesúladu medzi vypočítanou hodnotou a hodnotou stavu zásob ku koncu obdobia je potrebné skontrolovať skladové pohyby za dané obdobie po častiach (napr. po týždňoch, v prípade veľkého množstva skladových pohybov aj po dňoch). Pri kontrole postupujte takto:

 1. Aby sa predišlo strate údajov, v prvom kroku vykonajte zálohu databázy.
 2. V ponuke SkladSkladové pohyby stlačte tlačidlo Tlač a zvoľte tlačový výstup Súhrnný výkaz o obratoch v skladoch.
 3. V sprievodcovi zvoľte obdobie (prvý týždeň, deň), za ktoré sa zostaví tlačový výstup. Ak sa nezistí rozdiel, zvoľte nasledujúce obdobia (týždne, dni), kým nenarazíte na rozdiel v sumách. V problémovom období (týždni, dni) skontrolujte skladové pohyby (napr. či nebol vykonaný dodatočný príjem a nezabudlo sa na použitie funkcie prepočtu obstarávacích cien a pod.).
Príbuzné témy