Pomocník systému OBERON
Kontrola hodnoty skladu v obstarávacích cenách

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Kontrola hodnoty skladu v obstarávacích cenách

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike kontroly príjmu, výdaja a stavu zásob v obstarávacích cenáchsklade. Kontrola sa spravidla vykonáva na získanie prehľadu o hodnote skladových zásob a pre potreby účtovníctva.

Postup kontroly skladu

  1. Pred samotnou kontrolou skladu sa odporúča spustiť funkciu Prepočet obstarávacích cien a výnosov (kniha Skladové karty, tlačidlo Možnosti). Táto funkcia opätovne prepočíta obstarávacie ceny a výnosy na všetkých skladových kartách v danom sklade. Funkcia sa používa v prípadoch, keď sa spätne opravujú doklady, vydáva sa do mínusu, vykonáva sa storno na registračnej pokladnici a pod..
  2. Ďalej je potrebné zistiť stav zásob na začiatku a na konci obdobia (obdobie je možné stanoviť ľubovoľne). Stav zásob je možné zistiť v ponuke SkladSkladové karty, tlačidlo Tlač, možnosť Stavy zásob (skladové karty) - k dátumu. Je potrebné mať na zreteli, že do stavu zásob k dátumu sa započítavajú aj skladové pohyby vykonané v daný deň (napr. ak chceme zistiť stav zásob k začiatku účtovného obdobia 2021, je potrebné zostaviť stav zásob k 31.12. 2020.
  3. Výšku príjmu a výdaja v danom sklade je možné zistiť pomocou nasledujúcich tlačových výstupov (ponuka SkladSkladové pohyby, tlačidlo Tlač):
      - Súhrnný výkaz o príjme v sklade,
      - Súhrnný výkaz o výdaji v sklade,
      - Skladové pohyby (obstarávacie ceny - sumárne za doklad).
  4. Zistené údaje je možné zapísať do prehľadnej tabuľky v tabuľkovom kalkulátore (napr. LibreOffice) a vypočítať hodnotu skladu ku koncu obdobia. Vypočítaná hodnota by mala byť rovnaká ako stav zásob ku koncu obdobia.

Príklad výpočtu hodnoty skladu

Stav zásob na začiatku obdobia 0,00
Príjem 155 000,00
Výdaj 89 900,52
Stav zásob ku koncu obdobia 65 099,48
Vypočítaná hodnota* 65 099,48
Rozdiel medzi skutočnosťou a vypočítanou hodnotou 0,00

* Vypočítaná hodnota = stav zásob na začiatku obdobia + príjem - výdaj = stav zásob ku koncu obdobia

V praxi sa môže vyskytnúť prípad, že vypočítaná hodnota nie je totožná s hodnotou stavu zásob ku koncu obdobia. Rozdiel môže vzniknúť z nasledujúcich dôvodov:

Príbuzné témy