Pomocník systému OBERON
Kontrola hodnoty skladu v obstarávacích cenách

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Kontrola hodnoty skladu v obstarávacích cenách

Táto téma Pomocníka popisuje postup, ako skontrolovať príjem, výdaj, stav zásob v obstarávacích cenách. 

Postup kontroly skladu

  1. Skôr ako začnete kontrolovať sklad, odporúčame spustiť funkciu Prepočet obstarávacích cien a výnosov (kniha Skladové karty, tlačidlo Možnosti). Táto funkcia opätovne prepočíta obstarávacie ceny a výnosy na všetkých skladových kartách v danom sklade. Funkciu je nutné spustiť vtedy, keď sa spätne opravujú doklady, vydáva sa do mínusu a pod.
  2. Ďalej je potrebné zistiť stav zásob na začiatku a na konci obdobia (obdobie je možné stanoviť ľubovoľne). Stav zásob je možné zistiť cez ponuku Sklad - Skladové karty, tlačidlo Tlač, možnosť Stavy zásob k dátumu ...(skladové karty). Je potrebné si uvedomiť, že do stavu zásob k dátumu sa započítavajú  aj skladové pohyby vykonané v ten deň, napríklad ak chceme zistiť stav zásob k začiatku účtovného obdobia 2019, je potrebné zostaviť stav zásob k 31.12. 2018.
  3. Výšku príjmu a výdaja na sklad je možné zistiť pomocou nasledujúcich tlačových výstupov (ponuka Sklad- Skladové pohyby, tlačidlo Tlač):
      - Súhrnný výkaz o príjme v sklade,
      - Súhrnný výkaz o výdaji v sklade,
      - Skladové pohyby (obstarávacie ceny - sumárne za doklad).
  4. Zistené údaje je možné zapísať do prehľadnej tabuľky (napríklad Microsoft Excel) a vypočítať hodnotu skladu ku koncu obdobia. Vypočítaná hodnota by mala byť rovnaká ako stav zásob ku koncu obdobia.

Príklad výpočtu hodnoty skladu

Stav zásob na začiatku obdobia 0,00
Príjem 155 000,00
Výdaj 89 900,52
Stav zásob ku koncu obdobia 65 099,48
Vypočítaná hodnota* 65 099,48
Rozdiel medzi skutočnosťou a vypočítanou hodnotou 0,00

* Vypočítaná hodnota = stav zásob na začiatku obdobia + príjem - výdaj = stav zásob ku koncu obdobia

V praxi sa môže vyskytnúť prípad, že vypočítaná hodnota nie je totožná s hodnotou stavu zásob ku koncu obdobia. Rozdiel môže vzniknúť z nasledujúcich dôvodov:

Príbuzné témy