Pomocník systému OBERON
Formulár Príjemka

Formulár Príjemka umožňuje vykonať príjem tovaru (jednoduchej karty, služby alebo výrobku) do skladu v systéme OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka SkladPríjemky, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Príjemka

Druh pohybu

Druh pohybu predstavuje vlastnosť dokladu, ktorú možno aplikovať na výdajky alebo príjemky. Túto vlastnosť je možné použiť na filtrovanie dokladov a získať prehľad o príjme alebo výdaji v sklade podľa daného druhu pohybu. Druh pohybu je možné vytvoriť alebo upraviť v ponuke SkladDruhy pohybov alebo kliknutím na tlačidlo výberu .

Číslo dokladu

Pri vytváraní nového dokladu (záznamu) v systéme OBERON sa mu automaticky priradí číselné označenie tak, aby sa vytvoril číselný rad podľa zadaného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Externý doklad

Číslo externého dokladu je číslo prijatej faktúry.

Číslo objednávky a dodacieho listu

Zadáva sa číslo objednávky, prípadne číslo dodacieho listu, ktorý bol podkladom na vytvorenie príjemky.

Firma

Príjemku je možné priradiť k prevádzke účtovnej jednotky. Prevádzka sa nastavuje v základných údajoch o firme. Ďalšie informácie získate v téme Prevádzky.

Obchodný partner

Zadajte alebo vyberte obchodného partnera stlačením tlačidla   alebo klávesu F3 v poli Obchodný partner. Platnosť IČ DPH obchodného partnera je možné overiť kliknutím na tlačidlo . Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.

Položky dokladu

Položky dokladu je možné pridať manuálne (tlačidlo Nový) alebo automaticky vytvoriť vložením z objednávky vydanej, prípadne naimportovať zo súboru typu XLSX (tlačidlo Možnosti).

Dostupné možnosti

Vo formulári Príjemka sú dostupné ďalšie možnosti po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zľava na položku F6

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Zľava na celý doklad F7

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Zobraziť hmotnosť položiek F9

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek v doklade. Hmotnosť položiek musí byť zadaná na skladových kartách (vo formulári Skladová karta, záložka Doplň. údaje - Hmotnosť mernej jednotky).

Zobraziť skladovú kartu

Zobrazí sa skladová karta danej položky z knihy Skladové karty.

Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Umožňuje neskladovú položku priradiť k existujúcej skladovej karte, alebo vytvoriť novú skladovú kartu podľa neskladovej položky. Bližšie informácie o tejto funkcii získate v téme Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte.

Precenenie dokladu

Otvorí sprievodcu Precenenie dokladu, ktorý umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu, avšak iným spôsobom ako použitím bežnej zľavy (zľava = 0 %). Funkcia umožňuje celkovú sumu dokladu preceniť o percentá, o sumu, upraviť zľavu a nepreceniť, len vynulovať zľavu na tých položkách, na ktorých je zadaná, pričom celková cena dokladu zostane zachovaná. Pri zadaní hodnoty precenenia o percento alebo o sumu s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu zvýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma zníži (zľava).

Prepočet predajných cien na skladových kartách

Prepočet predajných cien znamená, že sa prepočítajú predajné ceny definované na skladovej karte podľa aktuálnej príjemky. Predajné ceny možno prepočítať (zmeniť) manuálne na skladovej karte, alebo automaticky pomocou tejto funkcie.

Vložiť položky z objednávky vydanej

Do príjemky budú pridané položky z vydanej objednávky.

Import položiek zo súboru typu XLSX

Umožňuje do dokladu naimportovať položky zo súboru typu XLSX (LibreOffice, Microsoft Excel a pod.). Súbor musí obsahovať identifikátor skladovej karty (napr. číslo, čiarový kód), množstvo a ceny. Ak sa počas importu nenájde k položke dokladu skladová karta, naimportuje sa ako neskladová položka.

Načítať položky z inventúrneho súpisu ako počiatočné stavy

Do príjemky budú zadané fyzické množstvá v inventúrnom súpise ako počiatočné stavy zásob. Do dokladu sa zapíšu všetky skladové karty so zadaným fyzickým množstvom. V prípade, že skladové karty nemajú zadanú obstarávaciu (nákupnú) cenu, program automaticky doplní cenu za množstvo na 0,001 EUR a zobrazí varovanie v správe o priebehu. Funkciu je vhodné použiť pri vytvorení nového skladu a zadaní počiatočných stavov do príjemky.

Hromadne upraviť poznámky položiek

Otvorí sprievodcu, pomocou ktorého je možné hromadne zapísať do poľa Poznámka na všetkých položkách príjemky doplňujúcu informáciu podľa výberu z možností uvedených v sprievodcovi.

Hromadne vymazať položky z príjemky

Umožňuje vymazať všetky položky z príjemky. Funkciu je výhodné využiť pri vymazávaní celej príjemky, keď ju nie je možné vymazať.

Tlačidlá vo formulári Príjemka

Prílohy

K záznamu je možné evidovať rôzne prílohy. Stlačením tlačidla sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej možno napr. oskenovať, prípadne importovať dokument (tlačidlo Možnosti). Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha, v ktorom možno po stlačení tlačidla výberu  nalistovať dokument z vybraného umiestnenia v počítači.
Druhy pohybov (príjmu aj výdaja) si môže stanoviť používateľ sám. Ak pri tvorbe Príjemky nemáte k dispozícii požadovaný druh pohybu, prerušte tvorbu príjemky a doplňte potrebný pohyb vo formulári Druhy pohybov.    
Bližšie informácie o štruktúre a štandardných možnostiach dokladu v systéme OBERON nájdete v téme Štruktúra a možnosti dokladu.
Príbuzné témy