Pomocník systému OBERON
Formulár Príjemka

Formulár Príjemka slúži na prijatie tovaru na sklad. Položky na príjemke je možné vybrať manuálne (Štandardné zadanie), alebo automaticky vytvoriť z inej príjemky, výdajky, alebo prijatej/vydanej objednávky. Napríklad pri opakujúcich sa príjemkách je možné každú ďalšiu vytvoriť z už existujúcej.

Popis formulára Príjemka

Druh pohybu

Druh pohybu predstavuje vlastnosť výdajky, ktorá slúži na filtrovanie dokladov a umožňuje získať prehľad o príjme alebo výdaji v sklade podľa daného druhu pohybu. Druh pohyby je možné vytvoriť alebo upraviť v ponuke SkladDruhy pohybov alebo kliknutím na tlačidlo výberu.

Číslo dokladu

Program automaticky vytvorí číselný rad podľa zadaného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie záznamov (dokladov).

Externý doklad

Číslo externého dokladu je číslo prijatej faktúry.

Číslo objednávky a dodacieho listu

Zadáva sa číslo objednávky, prípadne číslo dodacieho listu, ktorý bol podkladom pre vytvorenie výdajky.

Firma

Výdajku je možné priradiť k prevádzke účtovnej jednotke. Prevádzka sa nastavuje v základných údajov o firme. Ďalšie informácie získate v téme Prevádzky.

Obchodný partner

Údaje o obchodnom partnerovi je možné vyvolať stlačením príslušného tlačidla alebo klávesy F3 v poli Obchodný partner. Bližšie informácie o obchodných partneroch sa dozviete v téme Obchodní partneri.

Platnosť IČ DPH obchodného partnera je možné overiť kliknutím na tlačidlo . Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.

Položky dokladu

Položky dokladu je možné vybrať manuálne (tlačidlo Nový), alebo automaticky vytvoriť z iného dokladu (tlačidlo Možnosti). Na doklad je možné importovať položky z iného dokladu (faktúry, objednávky, príjemky/výdajky) alebo vložiť položky z inventúrneho súpisu.

Dostupné možnosti evidencie

V evidencii príjemiek sú pre prácu s dokladmi dostupné ďalšie možnosti. Sú dostupné pomocou kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zľava na položku F6

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v eurách na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov.

Zľava na doklad F7

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v eurách na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov.

Zobraziť hmotnosť položiek F9

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek vo výdajke. Hmotnosť musí byť zadaná na skladovej karte.

Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Umožňuje neskladovú položku priradiť k existujúcej skladovej karte, alebo vytvoriť novú skladovú kartu podľa neskladovej položky. Bližšie informácie o tejto funckii získate v téme Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte .

Precenenie dokladu

Precenenie dokladu znamená, že sa celková cena dokladu zníži alebo zvýši. Funkcia upraví základnú predajnú cenu položky (položiek) na doklade tak, že nie je potrebné zadávať zľavu. Spôsob precenenia dokladu:

Pri zadaní precenenia s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu navýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma poníži (zľava).

Prepočet predajných cien na skladových kartách

Prepočet predajných cien znamená, že budú prepočítané predajné ceny definované na skladovej karte podľa aktuálnej príjemky. Predajné ceny možno prepočítať (zmeniť) manuálne na skladovej karte, alebo automaticky pomocou tejto funkcie.

Vložiť položky z objednávky vydanej

Do príjemky bude pridaná položk z vydanej objednávky. Vložiť je možné len nevybavené objednávky.

Načítať položky z inventúrneho súpisu ako počiatočné stavy

Do príjemky budú zadané fyzické množstvá v inventúrnom súpise ako počiatočné stavy zásob. Do dokladu budú zapísané všetky skladové karty, u ktorých je zadané fyzické množstvo. V prípade, že skladové karty nemajú zadanú obstarávaciu (nákupnú) cenu, program automaticky doplní cenu za množstvo na 0,001 EUR a zobrazí varovanie v správe o priebehu. Funkciu je vhodné použiť pri vytvorení nového skladu a zadaní počiatočných stavov do príjemky.

Hromadne vymazať položky

Umožňuje vymazať všetky položky z výdajky. Funkciu je výhodné využiť pri vymazávaní celej výdajky, keď ju nie je možné vymazať.

Tlačidlá vo formulári Príjemka

Šablóny

Šablóna obsahuje vybrané atribúty formulára (napr. číslo účtu) a umožňuje im preddefinovať hodnoty. Následne pri výbere tejto šablóny vo formulári program vyplní dané atribúty (polia) podľa preddefinovaných hodnôt uložených v šablóne. Viac informácii nájdete v téme Šablóny.

Prílohy

K príjemke je možné pripojiť rôzne dokumenty a obrázky. Stlačením tlačidla Nový sa otvorí formulár Záznam v knižnici dokumentov a obrázkov. Dokument je možné nalistovať stlačením tlačidla výberu .
Druhy pohybu, príjmu aj výdaja si môže stanoviť používateľ sám. Ak pri tvorbe Príjemky nemáte k dispozícii požadovaný druh pohybu, prerušte tvorbu príjemky a doplňte potrebný pohyb vo formulári Druhy pohybov. Bližšie informácie o štruktúre a štandardných možnostiach dokladu v programe OBERON nájdete v téme Štruktúra a možnosti dokladu.
Príbuzné témy