Pomocník systému OBERON
Prístup majiteľa k aktuálnej obsadenosti svojho apartmánu

Hotelová recepcia > Pokročilé vedomosti > Prístup majiteľa k aktuálnej obsadenosti svojho apartmánu

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o tom, ako nastaviť on-line prístup majiteľa k aktuálnej obsadenosti svojho apartmánu v module Hotelová recepcia.

Základné informácie

Nastavenie majiteľa

 1. V ponuke FirmaObchodní partneri stlačte tlačidlo Nový - otvorí sa formulár Obchodný partner, v ktorom zadajte údaje o majiteľovi izby (môže to byť firma alebo súkromná osoba). V záložke Osoby stlačte tlačidlo Nový a zadajte Priezvisko, E-mail a Heslo pre webové služby. Zadaná e-mailová adresa a heslo pre webové služby budú slúžiť majiteľovi na prihlásenie do aplikácie OBERON Web.
 2. Stlačením tlačidla OK sa nastavenia uložia.
 3. V ponuke Hotel, Izby vyberte izbu, ktorú chcete priradiť majiteľovi, a stlačte tlačidlo Oprava.
 4. Zobrazí sa formulár Izba, v ktorom v záložke Majiteľ izby pri poli Názov stlačte tlačidlo  a zo zoznamu vyberte majiteľa danej izby z evidencie Obchodní partneri.
 5. Stlačením tlačidla OK sa nastavenie uloží.

Postup konfigurácie webovej služby

 1. Pred inštaláciou webovej služby je potrebné zvoliť počítač, v ktorom bude webová služba hosťovaná (t. j. spustená). Mal by to byť počítač, ktorý je neustále zapnutý, spravidla sieťový databázový server. Na tomto počítači je potrebné vykonať inštaláciu OBERON-u. Po inštalácii otvorte účtovnú jednotku (databázu) a v nastaveniach programu (ponuka ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Rozšírenia) začiarknite políčko Umožniť používať webové služby
 2. V ďalšom kroku vytvorte pre webovú službu nového používateľa (ponuka Servis, Používatelia) typu Systémový - pod týmto používateľom sa bude webová služba spúšťať.
 3. Otvorte program OBERON CenterKvôli neskoršiemu úspešnému zaregistrovaniu webovej služby je nutné program spustiť s právami administrátora.
 4. Otvorte oddiel Rozhranie webovej služby a stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár, v ktorom v záložke Základné:
  • zadajte Názov webovej služby, napr. Majiteľ apartmánu,
  • vyberte Typ služby OBERON,
  • zadajte IP adresu počítača, v ktorom bude webová služba hosťovaná (t. j. spustená),
  • zadajte číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba),
  • začiarknite pole Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne).
 5. V záložke Databáza stlačte tlačidlo Nastaviť a vyberte príslušnú databázu. V sprievodcovi zvoľte používateľa na spúšťanie webovej služby (podľa bodu č. 2).
 6. Prejdite späť do záložky Základné, v ktorej stlačte tlačidlo Nastaviť na podrobné nastavenie služby. Otvorí sa formulár Nastavenia webovej služby OBERON, v ktorom:
  • vyberte systémového používateľa vytvoreného v bode č. 2,
  • začiarknite možnosť Povoliť webovú službu,
  • pri položke Zabezpečenie vyberte zabezpečenie - viac informácií získate v téme Formulár Nastavenia webovej služby OBERON,
  • pri položke Autentifikácia používateľov vyberte možnosť Obchodní partneri.
 7. Stlačte tlačidlo Rozšírené nastavenia webovej služby. Otvorí sa formulár Rozšírené nastavenia webovej služby, v ktorom je možné nastaviť, k akým údajom bude mať obchodný partner (majiteľ apartmánu) prístup. V oddiele OBERON Web môžete nastaviť predvolenú stránku, ktorá sa zobrazí ihneď po prihlásení do aplikácie OBERON Web, napr. Hotel - grafický prehľad izieb. V oddiele Hotelová recepcia nastavte, ktoré údaje modulu Hotelová recepcia sa budú zobrazovať. Osobné údaje o hosťoch odporúčame nastaviť ako skryté.
 8. Aby systém Windows webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať jej registráciu - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu.
 9. Po nadefinovaní webovej služby je možné spustiť server rozhrania webovej služby. Skontrolujte nastavenie, či sa má tento server automaticky spúšťať pri spustení programu OBERON Center: v oddiele Rozhranie webovej služby stlačte tlačidlo Nastavenia (vpravo hore). Otvorí sa okno, v ktorom danú možnosť povoľte, resp. zakážte. V záložke Prehľad komunikácie sa zobrazujú správy o priebehu komunikácie s webovou službou. Tu sa nachádza odkaz v tvare napr. http://169.254.183.187:21001, ktorý zobrazí stránku s WSDL popisom SOAP komunikácie. Odkaz http://169.254.183.187:21001/login umožní zobraziť stránku OBERON Web.
 10. Ak je webová služba nainštalovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - zobrazí sa informácia o danej službe.
 11. V prípade využívania služby aj mimo lokálnej počítačovej siete je nevyhnutné webovú službu sprístupniť z vonkajšieho internetu - je potrebné nastaviť presmerovanie portu na smerovači (routeri) z verejnej IP adresy na IP adresu počítača v lokálnej sieti, na ktorom je služba spustená (predpokladá sa, že ubytovacie zariadenie má verejnú statickú IP adresu alebo dynamické DNS).
Inštalácia webovej služby je určená pre servisných technikov, keďže vyžaduje určité znalosti sieťovej infraštruktúry (nastavenie brány firewall, nastavenie sieťového smerovača (routera)). Pred samotnou inštaláciou sa oboznámte zo základnými informáciami o webových službách, prípadne ďalšie informácie získate v téme Inštalácia webovej služby.
 Obrázok č. 1: Grafický prehľad izieb majiteľa jednej izby
Príbuzné témy