Pomocník systému OBERON
Colná správa - hlásenie SBL

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Colná správa - hlásenie SBL

Táto téma Pomocníka Vám poskytne informácie o evidencii a predaji SBL spolu so súvisiacimi nastaveniami v programe OBERON. Pred zaevidovaním a predajom SBL venujte pozornosť nastaveniam programu.

Nastavenia programu OBERON umožňujúce evidenciu a predaj SBL

Nastavenia platné pre distribútorov aj konečných predajcov SBL

Obrázok č. 1: Pole Číslo povolenia vo formulári Obchodný partner

Ďalšie nastavenia platné pre distribútorov SBL pri predaji na Pokladnici OBERON

Distribútori a Predajcovia SBL majú od 1.1.2011 okrem iných nasledujúce povinnosti:

Distribútori SBL - sú predajcovia SBL, ktorí majú od colnej správy oprávnenie na distribúciu SBL, čiže predávajú SBL hlavne iným predajcom SBL

        Na správnu evidenciu SBL a tlač daňových dokladov venujte pozornosť nastaveniam programu OBERON súvisiacim s evidenciou SBL.
 1. Uvádzať na daňových dokladoch pri predaji SBL údaje potrebné na identifikáciu kupujúceho, ktorému SBL predávajú, vrátane jeho čísla povolenia od colnej správy.
  Na tlač obchodného partnera na pokladničnom doklade je potrebné zvoliť odberateľa pri predaji na Pokladnici OBERON v záložke Obchodní partneri.
 2. Uvádzať na daňových dokladoch pri predaji SBL čiarový kód SBL.
  Na faktúrach sa tento údaj zobrazí automaticky, je však potrebné, aby údaje o skladových kartách, ktoré sa týkajú SBL, boli vyplnené, vrátane poľa pre čiarový kód na záložke Reg. pokladnica. V prípade, že používate upravené tlačové výstupy na faktúry, nie je potrebné zrušiť upravené výstupy, a opätovne ich upravovať, lebo čiarový kód program dopĺňa pri tlači faktúry k názvu skladovej karty.
 3. Zasielať colnému úradu do 25. dňa v mesiaci hlásenie o príjme, výdaji a stave zásob SBL.
  Toto hlásenie možno vyexportovať do súboru vo formáte XML v systéme OBERON v ponuke Firma, Exportovať údaje.
  Export hlásenia o SBL umožňuje uvádzať EAN kódy nových produktov - to sú produkty, ktoré podnikateľský subjekt uvádza na trh ako prvý (doteraz neboli na slovenskom trhu). V prípade zvolenia tejto možnosti sa do oznámenia uvádzajú všetky skladové karty s dátumom zaevidovania karty spadajúcim do zvoleného obdobia. Ak sa v tomto období zaevidovala aj karta, ktorá už na trh uvedená bola a teda nemá byť uvádzaná v hlásení, zmeňte na tejto karte Dátum zaevidovania karty v záložke Doplň. údaje na skladovej karte na dátum nespadajúci do zvoleného obdobia.

Príklady daňových dokladov:

Faktúra so zobrazeným čiarovým kódom uvedeným pri názve položky a s číslom povolenia od colného úradu v časti za rekapituláciou faktúry.

Pokladničný doklad s uvedeným obchodným partnerom s číslom povolenia na predaj SBL a položkou SBL s uvedeným EAN kódom.

Predajcovia SBL - sú všetci, ktorí môžu predávať SBL na základe povolenia colnej správy 

Na správnu evidenciu SBL a tlač daňových dokladov venujte pozornosť nastaveniam programu OBERON súvisiacim s evidenciou SBL.
 1. Nahlásiť colnému úradu stav zásob SBL k 31.12.2010.
  Vzhľadom na to, že presný formát nie je stanovený, môžete na toto nahlásenie použiť tlačové výstupy o stave zásob v systéme OBERON, ponuka Sklad – Skladové pohyby. V tejto knihe je aj tlačový výstup Evidencia SBL – stav zásob, ktorý na to možno použiť.

 

 1. Viesť dennú evidenciu stavu SBL
  Túto evidenciu možno viesť aj pomocou skladového softvéru, bez denného vyplňovania tlačív, na požiadanie colného úradu je potrebné ju predložiť. Na tento účel možno využiť tlačové výstupy v systéme OBERON, v ponuke Sklad/Skladové pohyby.

Všeobecné pokyny k evidencii stavu zásob, ktoré sú z pohľadu colného úradu spotrebiteľské balenia liehu

Bližšie informácie o nastavení merných jednotiek pri evidencii a výdaji SBL predovšetkým v prevádzkach, ktoré rozlievajú SBL (reštaurácie, bary), nájdete v téme Práca s mernými jednotkami.
Príbuzné témy