Pomocník systému OBERON
Kniha tržieb

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Kniha tržieb

Základné informácie

Ďalšie informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Dennú uzávierku schváliť (zrušiť schválenie)

Dennú uzávierku môže schváliť prípadne zrušiť iný používateľ ako ten, ktorý uzávierku vytvoril. Po schválení je možné dennú uzávierku zaúčtovať. Bližšie informácie o uzávierkach získate v téme Vyhotovovanie uzávierok

Zaúčtovať dennú uzávierku do účtovného denníka

Záznam v knihe tržieb je možné zaúčtovať do účtovného denníka.  

Zrušiť zaúčtovanie dennej uzávierky

Už zaúčtovanú dennú uzávierku je možné zrušiť. Tým sa vymažú záznamy v účtovnom denníku. 

Zobraziť vytvorené záznamy v denníku

Funkcia zobrazí vytvorené záznamy v účtovnom denníku.

Výber záznamov pre transport údajov

Vyberú sa záznamy zobrazené v zozname, ktoré sa exportujú pri najbližšom transporte údajov (zoznam možno zúžiť pomocou filtra). Exportujú sa len vybraté záznamy, neoznačené záznamy sa do exportu nezaradia.

Zmena príznakov pre transport údajov

Pri používaní transportu údajov sú záznamy automaticky označované príznakmi. Pomocou sprievodcu je možné manuálne zmeniť príznaky záznamov, a tým ovplyvniť zaradenie vybraných záznamov medzi exportované údaje pri ich najbližšom transporte. Zmeny možno aplikovať na všetky záznamy v zozname alebo len na aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Výber možnosti otvorí program OBERON Center, oddiel Off-line transporty údajov, kde možno manuálne spustiť transport údajov na import, resp. export záznamov do/z knihy tržieb.

Obrázok č. 1: Mesačný prehľad tržieb
Príbuzné témy