Pomocník systému OBERON
Kniha tržieb

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Kniha tržieb

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kniha tržieb v ponuke Sklad programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že je v ponuke ServisZariadenia pridaná aspoň jedna fiškálna tlačiareň, resp. registračná pokladnica v režime off-line.

Základné informácie

Ďalšie informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Dennú uzávierku schváliť (zrušiť schválenie)

Dennú uzávierku môže schváliť (prípadne zrušiť) iný používateľ ako ten, ktorý uzávierku vytvoril. Po schválení je možné dennú uzávierku zaúčtovať. Bližšie informácie o uzávierkach získate v téme Vyhotovovanie uzávierok

Zaúčtovať dennú uzávierku do účtovného (peňažného) denníka

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné dennú uzávierku automaticky zaúčtovať do účtovného, resp. peňažného denníka.

Zrušiť zaúčtovanie dennej uzávierky

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné zaúčtovanie dennej uzávierky zrušiť, čím sa z účtovného, resp. peňažného denníka automaticky odstránia záznamy vytvorené pri zaúčtovaní dennej uzávierky.

Zobraziť vytvorené záznamy v denníku

Funkcia zobrazí záznamy v účtovnom, resp. peňažnom denníku vytvorené pri zaúčtovaní dennej uzávierky.

Výber záznamov pre transport údajov

Vyberú sa záznamy zobrazené v zozname, ktoré sa exportujú pri najbližšom off-line transporte údajov (zoznam možno zúžiť pomocou filtra). Exportujú sa len záznamy s príznakom Neexportované, ostatné záznamy sa do exportu nezaradia (príznak program nastavuje automaticky, možno ho však manuálne zmeniť - pozri nižšie Zmena príznakov pre transport údajov).

Zmena príznakov pre transport údajov

Pri používaní off-line transportov údajov sa záznamy automaticky označujú príznakmi. Pomocou sprievodcu je možné príznaky záznamov manuálne zmeniť, a tým ovplyvniť zaradenie vybraných záznamov medzi exportované údaje pri ich najbližšom transporte. Zmeny možno aplikovať na všetky záznamy v zozname alebo len na aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Výber možnosti otvorí program OBERON Center, oddiel Off-line transporty údajov, kde možno manuálne spustiť transport údajov na import, resp. export záznamov do/z knihy tržieb.

Obrázok č. 1: Mesačný prehľad tržieb podľa typov platieb
Príbuzné témy