Pomocník systému OBERON
Môžem poslať dennú uzávierku majiteľovi formou SMS alebo e-mailu?

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > Môžem poslať dennú uzávierku majiteľovi formou SMS alebo e-mailu?

Systém OBERON umožňuje svojich používateľov, obchodných partnerov a prípadne ďalšie osoby automaticky informovať o určitých skutočnostiach formou automatických notifikácií (e-mailových a SMS správ). Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o notifikácii obsahujúcej tržbu za pokladnicu, ktorú je možné odoslať po vykonaní dennej uzávierky v module Pokladnica OBERON.

Základné informácie 

Technické informácie

Nastavenie odosielania e-mailových notifikácií

  1. Pred nastavením automatickej úlohy v systéme OBERON sa uistite, že je na počítači, ktorý je neustále spustený (spravidla sieťovom serveri), správne nastavený server OBERON Automation Center. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient).
  2. Na klientskom počítači v programe OBERON - Agenda firmy v ponuke ServisNastavenia programu, oddiel Firma, Všeobecné, záložka E-mail vyberte typ poštového klienta Webmail (SMTP Server). Bližšie informácie získate v téme Poštový klient.
  3. V rovnakej ponuke (ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné) v záložke Ostatné začiarknite možnosť Umožniť používať notifikácie.
  4. V ponuke Servis zvoľte položku Používatelia. Vyberte osobu, ktorej sa budú posielať správy. Stlačte tlačidlo Oprava. Otvorí sa formulár Používateľ, kde v záložke Podrobnosti zadajte e-mailovú adresu.
  5. V ponuke ServisAutomatické úlohy stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Automatické úlohy, v ktorom vyberte typ úlohy Generátor notifikácií a zadajte názov úlohy.
  6. Stlačením tlačidla  pri rozbaľovacom zozname Vykonávať na serveri aktualizujte zoznam dostupných serverov a vyberte príslušný server OAC, na ktorom sa má úloha vykonávať.
  7. Vyberte používateľa systému OBERON, pod ktorým sa má automatická úloha vykonávať.
  8. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenia notifikácií, v ktorom stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Nastavenie notifikácie, v ktorom v záložke Základné vyberte typ notifikácie Pokladnica OBERON - denná uzávierka, pridajte jej názov, príjemcov a prípadne poznámku. Ak používate prevádzky, vyberte prevádzku (v OBERON-e je možné nadefinovať viac notifikácií - obsah správy môže byť prispôsobený konkrétnej prevádzke, napr. konkrétnemu ubytovaciemu zariadeniu).
  9. V záložke Predlohy začiarknite možnosť Notifikovať odoslaním elektronickej pošty. Stlačením tlačidla Upraviť predlohu (e-mail) je možné upraviť predlohu pre e-mailové správy. Viac informácií v téme Editor predlohy.    
  10. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.

Nastavenie odosielania SMS notifikácií

Nastavenie odosielania SMS notifikácie je možné vykonať analogicky podľa postupu v téme Generátor notifikácií.
Obrázok č. 1: E-mailová notifikácia s tržbou, ktorá bude doručená do schránky majiteľa

Obrázok č. 2: SMS notifikácia

Príbuzné témy