Pomocník systému OBERON
Nastavenia vzhľadu Pokladnice OBERON

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Nastavenia vzhľadu Pokladnice OBERON

Modul Pokladnica OBERON je možné používať v rôznorodých prevádzkach - od klasických maloobchodných predajní, predajní s viacerými predajnými miestami, cez prevádzky s rýchlym občerstvením (fast food), reštaurácie, až po veľkoobchod. Z dôvodu odlišných potrieb každej pokladnice je možné nastaviť vzhľad a funkčnosť Pokladnice OBERON podľa vlastných potrieb a požiadaviek. Táto téma Pomocníka je venovaná nastaveniu vzhľadu Pokladnice OBERON. Bližšie informácie o nastavení funkčnosti pokladnice nájdete v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.

Číslovanie dokladov

Doklady vytvorené pomocou podporovaných fiškálnych tlačiarní a evidované v OBERON-e sú číslované takto:

11.0765-009/0075
číslo mesiaca
.číslo dokladu v systéme eKasa v rámci mesiaca-číslo dennej uzávierky/číslo dokladu v rámci dennej uzávierky  

Videonávod

K téme je spracovaný videonávod https://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/predaj-na-pokladnici-oberon-novinky/, ďalšie videonávody sú dostupné na stránke www.exalogic.sk v záložke Na stiahnutieVideonávody.

Príklady nastavenia vzhľadu Pokladnice OBERON

Obrázok č. 1: Maloobchodná pokladnica

Obrázok č. 2: Maloobchodná pokladnica s štandardným režimom zobrazenia pre dotykový displej

 

Obrázok č. 3: Reštauračná pokladnica s režimom zobrazenia Fast food

 

Nastavenie vrchného panela

Nastavenie tlačidiel základného panela

 • Vzhľad Pokladnice OBERON sa nastavuje vo formulári Pokladnica OBERON (ponuka Sklad), tlačidlo Systém. Zobrazí sa formulár Nastavenie vzhľadu pokladnice, v ktorom je možné nadefinovať napr. spôsob zobrazenia položiek dokladu, aké tlačidlá sa budú zobrazovať vo vrchnom paneli, v bočnom paneli atď.
 • V záložke Vrchný panel stlačte tlačidlo Definovať, zobrazí sa zoznam tlačidiel, ktoré je možné nadefinovať vo vrchnom paneli. Tlačidlá sa môžu posúvať šípkami smerom hore alebo dole. 
 • Tlačidlá, ktoré nebude obsluha pokladnice používať, je možné odstrániť zo zoznamu tlačidiel vrchného panelu stlačením tlačidla Oprava.
 • Tlačidlám vrchného panelu je možné pre lepšiu prehľadnosť priradiť farbu (tlačidlo Oprava).

Nastavenie tlačidiel PLU (rýchly predaj)

 • Pokladnica OBERON umožňuje nadefinovať tlačidlá určené na rýchly predaj položiek. Každé tlačidlo predstavuje konkrétmu skladovú kartu (vyberajú sa tie skladové karty, ktoré sa často používajú). Nastavenie PLU tlačidiel uľahčuje zadávanie a predaj skladových kariet.
 • Tlačidlá PLU sa nastavujú po stlačení tlačidla Systém, záložka Nastavenia, tlačidlo Nastaviť. Zobrazí sa formulár Nastavenie vzhľadu pokladnice, záložka Vrchný panel, tlačidlo Definovať. Nastaviť nové tlačidlo je možné stlačením tlačidla Nový.
 • Nastaviť tlačidlá PLU je možné aj automaticky (tlačidlo Možnosti) podľa najčastejšie predávaných skladových kariet za určité obdobie. Vytvorením nových tlačidiel sa predchádzajúce tlačidlá PLU prepíšu.
 • Tlačidlá PLU je možné posúvať šípkami smerom hore alebo dole, prípadne im priradiť farbu.

Nastavenie tlačidiel systémového panela

 • Systémové tlačidlá predstavujú tlačidlá, ktoré sa používajú menej často (uzávierky, kópia dokladu, hotelové účty) a nie sú nevyhnutné pri predaji. Stlačením tlačidla Definovať je možné nastaviť, ktoré tlačidlá sa budú zobrazovať a v akom poradí (šípkami).
 • Pri nastavení tlačidiel ich odporúčame prednostne umiestniť do základného panela, všetky ostatné sa môžu nachádzať v systémovom paneli. Tým sa minimalizuje prepínanie obsluhy pri predaji medzi jednotlivými panelmi.

Nastavenie pravého bočného panela

Nastavenie tlačidiel pravého bočného panela

Tlačidlá pravého bočného panela je možné nastaviť rovnako ako tlačidlá vrchného panela. Tlačidlá sa definujú vo formulári Pokladnica OBERON, tlačidlo Systém - formulár Nastavenie vzhľadu pokladnice. V záložke Pravý bočný panel stlačte tlačidlo Definovať, zobrazí sa zoznam tlačidiel, ktoré je možné nadefinovať. Tlačidlá sa môžu posúvať šípkami smerom hore alebo dole.

Nastavenie dotykovej numerickej klávesnice

Numerická klávesnica sa zobrazuje v pravom bočnom paneli pri dotykovom režime zobrazenia. Ďalšie informácie o zobrazovaní numerickej klávesnice získate v téme Formulár Nastavenie vzhľadu pokladnice.

Nastavenie loga firmy

Pri predaji tovaru v Pokladnici OBERON sa môže zobrazovať logo firmy. V prípade nenastavenia obrázka sa bude zobrazovať logo programu OBERON. V prípade nezobrazovania loga v pokladničnom predaji vznikne väčší priestor na ďalšie tlačidlá.

Nastavenie displeja Pokladnice OBERON

V Pokladnici OBERON je možné zvoliť zobrazenie displeja. Displejom sa rozumie informačná časť vľavo hore, kde je zobrazený dátum, čas, celková suma dokladu atď. Displej môže byť:
- Štandardný (Obrázok č. 1) - informačná zóna bude zobrazená štandardne.
- Digitálny (Obrázok č. 2) - niektoré čísla budú vykreslené digitálne, farba pozadia ostane zachovaná.
- Tmavý (Obrázok č. 3) - niektoré čísla budú vykreslené digitálne a ich farba bude závisieť od nastavenia farebnej škály, farba pozadia bude tmavá.

Nastavenie skupín v jedálnom lístku v režime Fast food

V Pokladnici OBERON je možné nastaviť zobrazovanie skupín v jedálnom lístku, napr. Polievky, Predjedlá, Prílohy. Skupiny sa používajú na členenie položiek do skupín pri dotykovej pokladnici v režime Fast food. Na Obrázku č. 3 je zobrazený režim Fast food, skupiny na jedálnom lístku sú vedľa pravého bočného panela. Skupinám v jedálnom lístku je možné zmeniť poradie, prípadne priradiť farbu. Poradie skladových kariet v zozname položiek v Pokladnici OBERON sa určuje podľa kódu položky, ktorý sa nastavuje na skladovej karte v záložke Reg. pokladnice (čím nižšie číslo, tým vyššie bude skladová karta v zozname položiek v režime Fast food). Postup na vytvorenie novej skupiny alebo postup na priradenie skladovej karty ku skupine získate v téme Skladové karty - skupiny v pokladnici.

Postup vytvorenia nových tlačidiel

V nasledujúcej časti je popísaný postup na pridanie tlačidla Platobná karta (tlačidlo je zobrazené na Obrázku č. 3):

 1. V module Pokladnica OBERON stlačte tlačidlo Systém. Zobrazí sa formulár, v ktorom v záložke Vzhľad stlačte tlačidlo Nastaviť.
 2. Otvorí sa formulár Nastavenie vzhľadu pokladnice. Vyberte záložku Vrchný panel alebo Pravý bočný panel podľa toho, kde chcete pridať nové tlačidlo.
 3. Stlačte tlačidlo Definovať. Zobrazí sa zoznam tlačidiel.
 4. Stlačte tlačidlo Nový, vyberte Typ - Typ platby, Hodnota - Platobná karta, Farba - napr. Tyrkysová.
 5. Začiarknite možnosť Zobraziť v paneli a stlačte OK.
 6. Tlačidlo Platobná karta sa uloží a zobrazí v paneli.

Obdobným spôsobom je možné vytvoriť tlačidlo aj s iným typom platby, prípadne tlačidlo so zľavou, kde postupujete rovnako, len do poľa Hodnota zadajte číslo, ktoré bude vyjadrovať výšku zľavy.

Príbuzné témy