Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie vzhľadu pokladnice

Formulár Nastavenie vzhľadu pokladnice slúži na definovanie tlačidiel v Pokladnici OBERON. Bližšie informácie o nastavení vzhľadu získate v téme Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON. Formulár je dostupný z ponuky Sklad, Pokladnica OBERON, tlačidlo Systém.

Popis formulára Nastavenie vzhľadu pokladnice

Manuálna úprava veľkosti panelov

Začiarknutím možnosti bude znemožnené manuálne upravovať veľkosť jednotlivých panelov myšou. Zakázať manuálnu úpravu odporúčame až po nastavení všetkých náležitostí a tlačidiel.

Displej

Zvolí sa zobrazenie displeja:

  • Štandardný - informačná zóna (v Pokladnici OBERON vľavo hore) bude zobrazená štandardne.
  • Digitálny - niektoré čísla budú vykreslené digitálne, farba pozadia ostane zachovaná
  • Tmavý - niektoré čísla budú vykreslené digitálne a ich farba bude závisieť podľa nastavenia farebnej škály, farba pozadia bude tmavá

Ukážky zobrazenia displeja sú dostupné v téme Nastavenia vzhľadu Pokladnice OBERON.

Zobrazenie položiek

Nastavuje sa, akým spôsobom budú zobrazené položky dokladu:

  • Automaticky (podľa typu pokladnice) - položky sa budú zobrazovať podľa typu zobrazenia pokladnice. Pri veľkoobchodnej a malooobchodnej bude zobrazenie štandardné, pri dotykovom displeji a pri režime fast food budú položky zhustené.
  • Štandardné (jednoriadkové) - štandardné zobrazenie položiek, jeden riadok=jedna položka.
  • Zhustené - zhustené zobrazenie položiek znamená, že položka dokladu bude zobrazená v jednom širšom riadku. Toto nastavenie je vhodné pri predaji na dotykovom displeji.

Použiť vlastné písmo - v obrazovke predaja je možné nastaviť veľkosť (font) písma položiek dokladu.

Ukážky zobrazenia položiek sú dostupné v téme Nastavenia vzhľadu Pokladnice OBERON.

Základné

Nastavenie tlačidiel vrchného panela určené pre bežnú prácu obsluhy s Pokladnicou OBERON. Stlačením tlačidla Definovať budú zobrazené všetky preddefinované tlačidlá, tlačidlá je možné šípkami posúvať, priraďovať im farby, prípadne nastaviť aby sa nezobrazovali.

PLU (rýchly predaj)

Pokladnica OBERON umožňuje nadefinovať tlačidlá určené pre rýchly predaj položiek. Každé tlačidlo predstavuje konkrétnu skladovú kartu (vyberajú sa tie skladové karty, ktoré sa často používajú). Nastavenie PLU tlačidiel uľahčuje zadávanie a predaj skladových kariet.

Priradiť skladovej karte tlačidlo je možné stlačením tlačidla Nový, zobrazí sa formulár Tlačidlo, stlačte tlačidlo "..." a budú zobrazené skladové karty. Tlačidlo PLU môže byť odlíšené inou farbou podľa nastavení na skladovej karte, záložka Reg.pokladnice.

Nastaviť tlačidlá PLU je možné aj automaticky (tlačidlo Možnosti) podľa najčastejšie predávaných skladových kariet za určité obdobie. Vytvorením nových tlačidiel budú predchádzajúce tlačidla PLU prepísané.

Systém

Systémové tlačidlá predstavujú tlačidlá, ktoré nie sú tak často používané (uzávierky, kópia dokladu, hotelové účty) a nie sú nevyhnutné pri predaji. Stlačením tlačidla Definovať je možné nastaviť, ktoré tlačidlá sa budú zobrazovať a v akom poradí (šípkami).
Zmeniť poradie tlačidiel je možné pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok). Tlačidlá je možné posunúť o riadok vyššie/nižšie alebo na začiatok/koniec zoznamu. Klávesové skratky na presun na začiatok resp. koniec zoznamu sú CTRL+PageUp resp. PageDown, a na presun vyššie resp. nižšie sú CTRL+šípka nahor resp. nadol.

Panel s funkčnými tlačidlami

Panel s funkčnými tlačidlami je zobrazený v pravom bočnom paneli pod panelom pre priamy predaj. Nachádzajú sa v ňom najčastejšie používané tlačidlá. Stlačením tlačidla Definovať je možné upraviť zobrazenie tlačidiel, ich poradie, prípadne farbu.

Dotyková numerická klávesnica

Nastavuje sa zobrazenie dotykovej numerickej klávesnice. Dotyková numerická klávesnica sa zobrazuje pri nastavení dotykového displeja (ponuka ZariadeniaFormulár Pokladnica OBERON - nastavenia). Zobrazenie dotykovej numerickej klávesnice je možné nastaviť:

- Automaticky (podľa typu pokladnice) - numerická klávesnica sa bude zobrazovať podľa nastavenia pokladnice - pri dotykovom režime sa bude zobrazovať, pri štandardnom zobrazení sa nebude zobrazovať.
- Zobraziť - dotyková numerická klávesnica bude zobrazená vždy
- Nezobrazovať - dotyková numerická klávesnica nebude zobrazovaná

Obrázok zadanej položky

Pokladnica OBERON umožňuje pri predaji cez pokladnicu zobrazovať obrázok posledne zadanej skladovej karty. Obrázok bude zobrazený v pravom bočnom paneli kde je zobrazené logo.

Pokladnica OBERON umožňuje zobrazovať logo účtovnej jednotky. Ak nie je zadané logo, bude sa zobrazovať logo programu OBERON.

Údaje zobrazené na tlačidlách

Zobraziť cenu skladových kariet

Predajná cena skladovej karty bude zobrazená v Pokladnici OBERON na tlačidlách Rýchle PLU, prípadne v zozname položiek.

Zobraziť názvy skupín

Skladové položky možno zatriediť do skupín v pokladnici (vo formulári Skladová karta, záložka Reg. pokladnice). Ak skupina nemá priradený obrázok, zobrazuje sa jej názov. Ak skupina má priradený obrázok, jej názov sa nezobrazuje. Po aktivovaní tohto nastavenia sa bude zobrazovať tak obrázok, ako aj názov skupiny.

Zobraziť klávesové skratky na dotykovej pokladnici

Po aktivovaní tohto nastavenia sa budú na tlačidlách okrem názvov zobrazovať aj klávesové skratky.

Veľkosť tlačidiel pokladnice

Umožňuje nastaviť veľkosť systémových tlačidiel pre všetky režimy zobrazenia Pokladnice OBERON.

Veľkosť tlačidiel položiek

Umožňuje nastaviť veľkosť tlačidiel predávaných položiek pre režim zobrazenia Dotykový displej - Fast food.

Príbuzné témy