Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie vzhľadu pokladnice

Formulár Nastavenie vzhľadu pokladnice umožňuje vykonať súbor nastavení vzhľadu Pokladnice OBERON popísaných v téme Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON. Formulár je dostupný z dvoch miest v programe OBERON - Agenda firmy, a to z formulára Pokladnica OBERON - nastavenia, záložka Základné, tlačidlo Nastavenie vzhľadu..., alebo z ponuky SkladPokladnica OBERON - vo vrchnom paneli zvoľte záložku Systém označenú symbolom  a v nej tlačidlo Systém. Otvorí sa formulár Pokladnica OBERON - Systém, v ktorom v záložke Vzhľad stlačte tlačidlo Nastaviť.

Popis formulára Nastavenie vzhľadu pokladnice

Manuálna úprava veľkosti panelov

Začiarknutím možnosti bude znemožnené manuálne upravovať veľkosť jednotlivých panelov myšou. Zakázať manuálnu úpravu odporúčame až po vykonaní všetkých nastavení (tlačidiel...).

Displej

Umožňuje zvoliť zobrazenie displeja:

  • Štandardný - informačná zóna (v Pokladnici OBERON vľavo hore) bude zobrazená štandardne.
  • Digitálny - niektoré čísla budú vykreslené digitálne, farba pozadia ostane zachovaná.
  • Tmavý - niektoré čísla budú vykreslené digitálne a ich farba bude závisieť od nastavenia farebnej škály, farba pozadia bude tmavá.

Ukážky zobrazenia displeja sú dostupné v téme Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON.

Zobrazenie položiek

Nastavuje sa, akým spôsobom sa budú zobrazovať položky dokladu:

  • Automaticky (podľa typu pokladnice) - položky sa budú zobrazovať podľa režimu zobrazenia pokladnice. Pri veľkoobchodnej a malooobchodnej pokladnici bude zobrazenie štandardné, pri dotykovom displeji a pri režime Fast food budú položky zhustené.
  • Štandardné (jednoriadkové) - štandardné zobrazenie položiek, jeden riadok=jedna položka.
  • Zhustené - zhustené zobrazenie položiek znamená, že položka dokladu bude zobrazená v jednom širšom riadku. Toto nastavenie je vhodné pri predaji na dotykovom displeji.

Použiť vlastné písmo - v obrazovke predaja je možné nastaviť veľkosť (font) písma položiek dokladu.

Ukážky zobrazenia položiek sú dostupné v téme Nastavenia vzhľadu Pokladnice OBERON.

Základné

Nastavenie tlačidiel vrchného panela určených na bežnú prácu obsluhy s Pokladnicou OBERON. Stlačením tlačidla Definovať sa zobrazia všetky preddefinované tlačidlá. Program umožňuje nastaviť, ktoré tlačidlá sa majú zobrazovať a v akom poradí, prípadne im priradiť farbu. Postup vytvorenia nového tlačidla je dostupný v téme Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON.

PLU (rýchly predaj)

Pokladnica OBERON umožňuje nadefinovať tlačidlá určené na rýchly predaj položiek. Každé tlačidlo predstavuje konkrétnu skladovú kartu (vyberajú sa tie skladové karty, ktoré sa často používajú). Nastavenie tlačidiel PLU uľahčuje zadávanie a predaj skladových kariet.

Priradiť skladovej karte tlačidlo je možné stlačením tlačidla Nový - zobrazí sa formulár Tlačidlo, v ktorom stlačte tlačidlo  na zobrazenie zoznamu skladových kariet. Tlačidlá PLU možno farebne odlíšiť na základe nastavenia farby vo formulári Skladová karta, záložka Doplň. údaje.

Nastaviť tlačidlá PLU je možné aj automaticky (tlačidlo Možnosti) podľa najčastejšie predávaných skladových kariet za určité obdobie. Vytvorením nových tlačidiel sa predchádzajúce tlačidlá PLU prepíšu. Poradie tlačidiel je možné upraviť.

Systém

Systémové tlačidlá predstavujú tlačidlá, ktoré sa používajú menej často (uzávierky, kópia dokladu, hotelové účty) a nie sú nevyhnutné pre bežný predaj. Stlačením tlačidla Definovať sa zobrazia všetky preddefinované tlačidlá. Program umožňuje nastaviť, ktoré tlačidlá sa majú zobrazovať a v akom poradí, prípadne im priradiť farbu. Postup vytvorenia nového tlačidla je dostupný v téme Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON.
Zmeniť poradie tlačidiel je možné pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok). Tlačidlá je možné posunúť o riadok vyššie/nižšie alebo na začiatok/koniec zoznamu. Klávesové skratky na presun na začiatok resp. koniec zoznamu sú CTRL+PageUp resp. PageDown, a na presun vyššie resp. nižšie CTRL+šípka nahor resp. nadol.

Panel s funkčnými tlačidlami

Pravý bočný panel s tlačidlami sa zobrazuje vpravo pod panelom pre priamy predaj. Nachádzajú sa v ňom najčastejšie používané tlačidlá. Stlačením tlačidla Definovať sa zobrazia všetky preddefinované tlačidlá. Program umožňuje nastaviť, ktoré tlačidlá sa majú zobrazovať a v akom poradí, prípadne im priradiť farbu. Postup vytvorenia nového tlačidla je dostupný v téme Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON.

Dotyková numerická klávesnica

Nastavuje sa zobrazenie dotykovej numerickej klávesnice, ktorá sa zobrazuje pri nastavení dotykového displeja (vo formulári Pokladnica OBERON - nastavenia, záložka Režim predaja). Zobrazenie dotykovej numerickej klávesnice je možné nastaviť:

  • Automaticky (podľa typu pokladnice) - numerická klávesnica sa bude zobrazovať podľa nastavenia režimu zobrazenia pokladnice (pri dotykovom režime sa bude zobrazovať, pri štandardnom zobrazení sa nebude zobrazovať).
  • Zobraziť - dotyková numerická klávesnica sa bude zobrazovať vždy.
  • Nezobrazovať - dotyková numerická klávesnica sa nebude zobrazovať.

Obrázok zadanej položky

Po začiarknutí políčka sa v pravom bočnom paneli na mieste, kde sa štandardne zobrazuje logo, krátko zobrazí obrázok skladovej karty pridanej do otvoreného pokladničného dokladu. Po zmiznutí obrázka sa zobrazí logo programu OBERON - Agenda firmy, alebo logo účtovnej jednotky, ak je zadané. Ak políčko ostane nezačiarknuté, vznikne väčší priestor na ďalšie tlačidlá.

Údaje zobrazené na tlačidlách

Zobraziť cenu skladových kariet

Predajná cena skladovej karty sa bude zobrazovať v Pokladnici OBERON na tlačidlách Rýchle PLU, prípadne v zozname položiek.

Zobraziť názvy skupín

Skladové položky možno zatriediť do skupín v pokladnici (vo formulári Skladová karta, záložka Reg. pokladnice). Ak skupina nemá priradený obrázok, zobrazuje sa jej názov. Ak skupina má priradený obrázok, jej názov sa nezobrazuje. Po začiarknutí políčka sa bude zobrazovať tak obrázok, ako aj názov skupiny.

Zobraziť klávesové skratky na dotykovej pokladnici

Po začiarknutí políčka sa budú na tlačidlách okrem názvov zobrazovať aj klávesové skratky.

Veľkosť tlačidiel pokladnice

Umožňuje nastaviť veľkosť systémových tlačidiel pre všetky režimy zobrazenia Pokladnice OBERON.

Veľkosť tlačidiel položiek

Umožňuje nastaviť veľkosť tlačidiel predávaných položiek pre režim zobrazenia Dotykový displej - Fast food.

Príbuzné témy