Pomocník systému OBERON
Režim Fast food

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Režim Fast food

Režim Fast food predstavuje režim zobrazovania v module Pokladnica OBERON, ktorý sa používa v zariadeniach s dotykovým displejom. Režim Fast food je prispôsobený na ovládanie dotykom (prstom alebo dotykovým perom).

V nasledujúcej časti sú vymenované základné rozdiely v porovnaní so štandardným režimom:

Nastavenie Pokladnice OBERON v režime Fast food

V ponuke Zariadenia, po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava, Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia je potrebné zvoliť režim zobrazenia Dotykový displej - Fast food. V module Pokladnica OBERON sa zmení vzhľad pokladničného predaja, pribudnú obrázky skupín a skladových kariet (Obrázok č. 1). V nastaveniach programu upravte nastavenia pre dotykový displej, napríklad nastavenie veľkosti posuvných líšt.

  1. Zvoľte ponuku Sklad a vyberte položku Skladové karty.
  2. Otvorí sa zoznam skladových kariet, vyberte kartu, ktorú chcete predávať. Stlačte tlačidlo Oprava. Otvorí sa formulár Skladová karta.
  3. V záložke Reg. pokladnice vyberte skupinu, do ktorej bude skladová karta patriť. Na obrázku sú znázornené skupiny s názvom Pochutiny, Špeciality, Nealko nápoje atď. Stlačením tlačidla  sa zobrazí zoznam všetkých skupín v jedálnom lístku. Pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok) je možné meniť poradie jednotlivých skupín, priraďovať im farbu a obrázok. Ďalšie informácie o skupinách získate v téme Skladové karty - skupiny v pokladnici.
  4. V záložke Reg. pokladnice začiarknite možnosť Umožniť pracovať s položkou na pokladnici. Toto nastavenie umožní, že skladovú kartu bude možné predávať na pokladnici.
  5. Zadajte kód položky. Podľa kódu položky sa pri predaji na Pokladnici OBERON vyhľadáva skladová karta. Kód položky môže byť zhodný s číslom skladovej karty, väčšinou sa používajú trojmiestne až štvormieste kódy. Podľa kódu položky program triedi skladové karty v pokladničnom predaji, napríklad na obrázku je na prvej pozícii Nealko Pepsi sklo, ktoré má najnižšie číslo kódu položky spomedzi všetkých položiek v skupine Nealko nápoje.
Obrázok č. 1: Pokladničný predaj v režime Fast food
Príbuzné témy