Pomocník systému OBERON
Jedálny lístok v mobilnom zariadení

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > Jedálny lístok v mobilnom zariadení

Táto téma Pomocníka popisuje jedno z mobilných riešení systému OBERON - webovú miniaplikáciu OBERON eMenu.

Základné informácie

Hlavné výhody

Obrázok č. 1: OBERON eMenu na smartfóne a na tablete

 

Implementácia OBERON eMenu

1. Nastavenia v OBERON-e

Pred samotnou implementáciou aplikácie OBERON eMenu (pozri postup nižšie) je potrebné v systéme OBERON vykonať súbor nasledujúcich nastavení:

Samotná implementácia jedálneho/nápojového lístka pozostáva z nasledujúcich krokov:

2. Nastavenie lokálnej počítačovej siete

 1. Na zabezpečenie potrebnej sieťovej infraštruktúry, nastavenie lokálnej počítačovej siete a jej následnú správu odporúčame kontaktovať servisného technika. Osloviť môžete niektorého z našich zmluvných partnerov (servisných stredísk).
 2. Aplikácia OBERON eMenu komunikuje so systémom OBERON na základe automatickej úlohy typu WebServices API - OBERON 1G, t. j. webových služieb. Z tohto dôvodu je potrebné v prevádzke zabezpečiť WiFi pripojenie do lokálnej počítačovej siete.
 3. Zvoľte počítač, na ktorom bude automatická úloha (webová služba) spustená. Mal by to byť počítač, ktorý je zapnutý v čase, v ktorom je otvorená prevádzka. Odporúča sa sieťový databázový server, prípadne počítač, na ktorom sa používa Pokladnica OBERON. Dôvodom je jednoduchší prístup k tlačovým úlohám pri používaní bonovacích tlačiarní (napr. v prípade zaseknutia papiera bude jednoduchší prístup k tomuto počítaču ako napr. k serveru).
 4. Uistite sa, že sa automatická úloha aj aplikácia OBERON eMenu používajú v tej istej počítačovej sieti. Aplikácia OBERON eMenu v rámci komunikácie predstavuje klienta webovej služby.
 5. Ak sa bude aplikácia OBERON eMenu používať mimo lokálnej počítačovej siete, je potrebné nastaviť presmerovanie portu na smerovači (routri) z verejnej IP adresy na IP adresu počítača v lokálnej sieti, na ktorom je automatická úloha spustená (predpokladá sa, že prevádzka má verejnú statickú IP adresu alebo dynamické DNS). Následne sa bude možné k webovej službe pripájať odkiaľkoľvek z vonkajšieho internetu, pričom bude možné na mobilnom zariadení s aplikáciou OBERON eMenu používať aj mobilné dáta (nie pripojenie do WiFi siete).

3. Nastavenie automatickej úlohy

 1. Pred nastavením automatickej úlohy v systéme OBERON sa uistite, že je na počítači, ktorý je zapnutý v čase, v ktorom je otvorená prevádzka, správne nastavený server OBERON Automation Center. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). Pri použití OBERON Automation Center odporúčame používať databázu SQL.
 2. Na serveri (nie na klientskom počítači) spustite program OBERON - Agenda firmy ako správca a v ponuke OBERON, Otvorenie agendy (firmy) otvorte databázu účtovnej jednotky.
 3. V ponuke ServisPoužívatelia vytvorte nového používateľa typu Systémový (napr. s názvom sys_oberonemenu).
 4. V ponuke ServisAutomatické úlohy stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte typ úlohy WebServices API - OBERON 1G a zadajte názov úlohy (napr. OBERON eMenu).
 5. Stlačením tlačidla  pri rozbaľovacom zozname Vykonávať na serveri aktualizujte zoznam dostupných serverov a vyberte príslušný server OAC, na ktorom sa má úloha vykonávať.
 6. Vyberte používateľa systému OBERON vytvoreného v bode č. 3, pod ktorým sa má automatická úloha vykonávať.
 7. Stlačte tlačidlo Nastaviť, zobrazí sa formulár Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON 1G', v ktorom v záložke Komunikácia:
  • zadajte číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba, pre OAC odporúčame používať hodnoty 22 001 a nasl.),
  • zvoľte spôsob autentifikácie používateľov Používatelia systému OBERON,
  • zvoľte spôsob zabezpečenia OBERON autorizácia (bez zabezpečeného pripojenia),
  • začiarknite pole Zasielať podrobné info do 'Prehľadu činností' (na OAC klienta) - prehľad záznamov o činnosti (logovania) bude dostupný v programe OBERON Automation Center (klient), oddiel Prehľad činností,
  • začiarknite pole Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne).
 8. Aby systém Windows webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať jej registráciu - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu.
 9. V záložke Nastavenia formulára Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON 1G' stlačte tlačidlo Rozšírené nastavenia webovej služby. Otvorí sa formulár, v ktorom v oddiele Sklad začiarknite možnosť Skladové karty, Jedálny lístok a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte daný sklad (prípadne zoskupenie skladov).
 10. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 11. V zozname úloh vo formulári Automatické úlohy v stĺpci Popis získate údaje (IP adresu počítača spolu s číslom komunikačného TCP/IP portu).
 12. Ak je webová služba nakonfigurovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - po zadaní IP adresy a portu v tvare 192.168.16.20:22001 sa zobrazí informácia o danej službe.
 13. Otvorte program OBERON Automation Center (klient) (ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). V oddiele Automatické úlohy dvojklikom na danú úlohu otvorte okno Detaily, v ktorom sa zobrazia odkazy na jednotlivé elektronické lístky v tvare napr. http://192.168.16.20:21001/html?c=foodMenu&a=Jedálny  lístok;1;1, kde parameter  a=  slúži  na  nastavenie  načítania  údajov  jedálneho  lístka, pričom hodnoty sú oddelené znakom ; vo formáte Názov jedálneho  lístka;Predajná  cena;1/0 (1 - zobrazovať, 0 - nezobrazovať obrázky  položiek). V závislosti od preferovanej cenovej hladiny (Cena 1Cena 4 v záložke Cena formulára Skladová karta) je predajnú cenu možné manuálne upraviť na hodnotu 1 až 4.

Generovanie QR kódu jedálneho/nápojového lístka

Webová služba vytvorí odkaz v tvare http://192.168.16.20:21001/html?c=foodMenu&a=Jedálny  lístok;1;1. Na jednoduché prenesenie odkazu do mobilného zariadenia zákazníka je možné vygenerovať QR kód (v jednom z dostupných on-line generátorov QR kódov, napr. www.qrcode-monkey.com/, www.kodqr.sk atď.). Po nasnímaní QR kódu sa zákazníkovi zobrazí elektronický jedálny/nápojový lístok v mobilnom zariadení.   

Generovanie QR kódu na pripojenie do WiFi siete

Na stránke www.qifi.org je možné vytvoriť jedinečný QR kód, pod ktorým budú ukryté prihlasovacie údaje do WiFi siete. Je potrebné zadať presný názov WiFi siete (SSID), typ zabezpečenia (WPA/WPA2/WEP) a následne heslo do WiFi siete. Po stlačení tlačidla GENERATE! (generovať) sa vytvorí QR kód s prihlasovacími údajmi. Vygenerovaný QR kód je možné uložiť do počítača a následne vytlačiť.
Príbuzné témy