Pomocník systému OBERON
Všeobecne o úhradách za ubytovanie

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Všeobecne o úhradách za ubytovanie

Základné informácie

Postup úhrady za ubytovanie

  1. Zápis úhrady do pokladničnej knihy v pomocnej pokladničnej knihe modulu Hotel. Úhrada za ubytovanie sa zaeviduje pomocou zápisu v pokladničnej knihe. Tento spôsob práce je najjednoduchší a je výhodný vtedy, keď sa za ubytovanie platí ihneď pri nástupe na pobyt a to v hotovosti.
  2. Otvorenie hotelového účtu.V tomto prípade je potrebné otvoriť hotelový účet na danú izbu. Výhodou tohto spôsobu je, že na hotelovom účte môžu byť okrem ubytovania aj iné položky, pričom položky účtu môžu byť automaticky vygenerované programom (na hotelovom účte pomocou možnosti Automaticky vytvoriť položky hotelového účtu...). Takýto hotelový účet je možné uhradiť podobne ako v prvom prípade cez pokladničnú knihu, daňový doklad je možné vytlačiť aj na Pokladnici OBERON, ďalej pomocou knihy pohľadávok vyfakturovať, prípadne zúčtovať manuálne.
  3. knihe pohľadávok je možné ubytovanie priamo vyfakturovať.

Obr. č.1  Spôsoby úhrady ubytovania
Pri práci s hotelovými účtami si je potrebné uvedomiť nasledovný problém. Keďže na hotelovom účte môžu byť okrem položky za ubytovanie aj iné položky (napr. parkovanie, sauna, polopenzia a pod.) je potrebné, aby program z tohto účtu vedel vyčleniť len položky za ubytovanie. Je to vyriešené pomocou EAN kódu (čiarového kódu) jednotlivých položiek. Ak EAN kód je v danom rozsahu čísel, považuje sa takáto položka za ubytovanie. Rozsah kódov s akými program pracuje je možné zistiť v nastaveniach programu.
Príbuzné témy