Pomocník systému OBERON
Spôsoby zaevidovania úhrady za ubytovanie

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Spôsoby zaevidovania úhrady za ubytovanie

V tejto téme Pomocníka sú dostupné informácie o dostupných spôsoboch zaevidovania úhrady za ubytovanie v module Hotelová recepcia.

Základné informácie

Obrázok č. 1:  Spôsoby zaevidovania úhrady za ubytovanie

 

Pri práci s hotelovými účtami si je potrebné mať na zreteli, že na hotelovom účte môžu byť okrem ubytovania aj iné položky (napr. parkovanie, sauna, polopenzia a pod.). Preto je potrebné, aby program vedel z hotelového účtu vyčleniť len položky za ubytovanie. To je možné dosiahnuť pomocou čiarového kódu (EAN) jednotlivých položiek. Ak bude čiarový kód v určenom rozsahu čísel, bude sa takáto položka považovať za ubytovanie. Rozsah kódov, s ktorým program pracuje, sa nastavuje v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Hotelová recepcia, záložka Hotelové účty.
Príbuzné témy