Pomocník systému OBERON
Pridanie zápisu do pokladničnej knihy

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Pridanie zápisu do pokladničnej knihy

V tejto téme Pomocníka je popísaný postup, ako pridať zápis do Pokladničnej knihy v module Hotelová recepcia systému OBERON. 

Postup pridania zápisu do pokladničnej knihy

 1. V ponuke Hotel zvoľte položku Pokladničná kniha a stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Zápis v pokladničnej knihe.    
 2. Pomocou pokladničnej knihy je možné evidovať príjmy a výdaje v hotovosti. Zvoľte typ zápisu:
  • Príjem - pri príjme môžu nastať tieto prípady:
   • úhrada ubytovania z knihy ubytovaných - pole Prijaté od nevypĺňajte, ale pomocou tlačidla výberu  vyberte v knihe ubytovaných príslušné ubytovanie,
   • úhrada otvoreného hotelového účtu - pole Prijaté od nevypĺňajte, ale pomocou tlačidla výberu  vyberte otvorený hotelový účet,
   • ľubovoľný iný bežný príjem - pole Prijaté od vyplňte manuálne (v tomto prípade nebude vytvorená väzba na knihu ubytovaných alebo hotelové účty).
  • Výdaj - eviduje sa výdaj z pokladnice napr. na nákup v hotovosti.
 3. Skontrolujte, resp. zadajte príslušné sumy a zápis údajov potvrďte stlačením tlačidla OK. Do pokladničnej knihy sa uloží nový zápis.
V prípade platiteľa DPH sa pri zadávaní súm napr. pri úhrade ubytovania z knihy ubytovaných zadáva suma s DPH za ubytovanie do poľa Základ DPH 20%. Vtedy program automaticky vypočíta základ DPH a taktiež sadzbu DPH.

Popis formulára Zápis v pokladničnej knihe

Typ zápisu

Vyberte typ zápisu (príjem do pokladne alebo výdaj z pokladne).

Číslo dokladu

Program automaticky vytvorí číselný rad podľa zvoleného typu zápisu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Prijaté od

Zadáva sa, od koho sa prijímajú alebo komu sa vydávajú peňažné prostriedky. Stlačením tlačidla  sa otvorí formulár Výber ubytovaných, v ktorom je možné vybrať záznam z Knihy ubytovaných alebo záznam z knihy Hotelové účty.

Obchodný partner

Zadávajú sa údaje o obchodnom partnerovi.

Sumy EUR

Polia pre zápis výšky DPH, základu DPH a celkovej sumy. Medzi poľami sú väzby, ktoré uľahčujú a urýchľujú zadanie jednotlivých súm. Stlačením tlačidla  je možné zmeniť nastavenie sadzieb DPH.

Len pre vnútornú evidenciu

Umožňuje jednotlivým záznamom v knihe ubytovaných nastaviť príznak Len pre vnútornú evidenciu. Vnútorná evidencia znamená evidenciu ubytovaných hostí, ktorí za ubytovanie neplatia (napr. majiteľ, rodinní príslušníci, obchodný partner). Takéto záznamy nebudú zahrnuté do výkazov a štatistík. Nastavenie je dostupné len v prípade, že je používateľovi v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Používateľ, Hotelová recepcia povolené pracovať so záznamami s príznakom  Len pre vnútornú evidenciu.
Príbuzné témy