Pomocník systému OBERON
Pridanie zápisu do pokladničnej knihy

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Pridanie zápisu do pokladničnej knihy

V tejto téme Pomocníka je popísaný spôsob ako urobiť zápis do Pokladničnej knihy

Postup pridania zápisu do Pokladničnej knihy

  1. V ponuke Hotel zvoľte položku Pokladničná kniha, otvorí sa uvedená kniha.
  2. V spodnej časti formulára stlačte tlačidlo Nový (nový záznam).
  3. Pomocou pokladničnej knihy je možné evidovať príjmy a výdaje do pokladne. Pri príjme môžu nastať nasledovné prípady:
       - úhrada ubytovania z knihy ubytovaných - do poľa Prijaté od nič nezadávajte, ale pomocou tlačidla výberu vyberte v knihe ubytovaných príslušnú izbu
       - úhrada otvoreného hotelového účtu - do poľa Prijaté od nič nezadávajte, ale pomocou tlačidla výberu vyberte otvorený hotelový účet
       - ľubovoľný iný príjem - v tomto prípade nebude vytvorená väzba na knihu ubytovaných alebo hotelové účty.
  4. Po zadaní (upravení súm) a stlačení tlačidla OK bude uložený zápis do pokladničnej knihy.
Ak ste platiteľ DPH pri zadávaní súm napr. pri úhrade ubytovania z knihy ubytovaných zadajte sumu s DPH za ubytovanie do poľa Základ DPH 20%. Vtedy program automaticky vypočíta základ DPH a taktiež sadzbu DPH.

Popis formulára Zápis v pokladničnej knihe

Typ zápisu

Vyberte typ zápisu (príjem do pokladne alebo výdaj z pokladne).

Číslo dokladu

Program automaticky vytvorí číselný rad podľa zadaného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Prijaté od

Zadáva sa od koho sa prijímajú alebo komu sa vydávajú peňažné prostriedky. Stlačením tlačidla  sa otvorí formulár Výber ubytovaných, v ktorom je možné vybrať záznam z Knihy ubytovaných alebo záznam z knihy Hotelové účty.

Obchodný partner

Údaje o obchodnom partnerovi je možné vyvolať stlačením príslušného tlačidla alebo klávesy F3 v poli Obchodný partner. Bližšie informácie o obchodných partneroch sa dozviete v téme  Obchodní partneri.

Sumy EUR

Polia pre zápis výšky DPH, základu DPH a celkovej sumy. Medzi poľami sú väzby, ktoré uľahčujú a urýchľujú zadanie jednotlivých súm. Stlačením tlačidla  je možné zmeniť nastavenie sadzieb DPH.

Len pre vnútornú evidenciu

Umožňuje nastaviť zobrazovanie vnútornej evidencie v knihe ubytovaných. Vnútorná evidencia znamená evidenciu ubytovaných hostí, ktorí za ubytovanie neplatia (napríklad majiteľ, obchodný partner). Takéto ubytovanie nebude zahrnuté do výkazov a štatistík. Nastavenie je dostupné len v prípade, že je užívatelovi v nastaveniach programu umožnené pracovať s vnútornou evidenciou.
Príbuzné témy