Pomocník systému OBERON
Miestna daň za ubytovanie

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Miestna daň za ubytovanie

Základné informácie

Rozdiel v tlačových výstupoch

Modul Hotel obsahuje dva tlačové výstupy Daň za ubytovanie a Daň za ubytovanie (súhrnne), ktoré daň počítajú rôznou metodikou. Akú metodiku a ktorý tlačový výstup si ubytovacie zariadenie zvolí, záleží na internom predpise firmy alebo požiadaviek správcu dane. Pri tlačovom výstupe Daň za ubytovanie sa daň počíta presne po dňoch (koľko bolo ubytovaných v ten deň krát sadzba dane). V Daň za ubytovanie (súhrnne) program počíta s tým, že hosť zaplatí daň v prvý deň ubytovania a je vybraná v celej výške.

Výpočet dane za ubytovanie v OBERON-e

Daň za ubytovanie program počíta podľa počtu dospelých a počtu detí vo formulári Ubytovanie (obrázok č. 1), prípadne vo formulári Rezervácia, a nie podľa zadaných osôb v záložke Ubytované osoby. Pre výpočet dane za ubytovanie je podstatné, aby počet dospelých a detí bol zadaný správne. Zadané ubytované osoby slúžia len ako doplnková informácia, pričom sa tieto údaje použijú na určenie veku detí, prípadne určujú oslobodenie osoby od platenia dane z ubytovania. Z nasledovných príkladov je možné ľahšie pochopiť, ako sa počíta daň za ubytovanie v systéme OBERON.

Príklad:

Daň za ubytovanie:
dospelý - 1 EUR,  0.50 EUR pre deti 6-18 rokov

Uvedený príklad je znázornený na obrázku č. 1. Ubytovacie zariadenie ubytovalo dvoch dospelých ľudí a jedno dieťa vo veku 10 rokov, ale do evidencie obsluha recepcie zapísala len jednu dospelú osobu. Program vypočíta daň za ubytovanie podľa počtu zadaných osôb, teda 2 osoby * 1EUR + 1 osoba * 0.50 EUR = 2.50EUR.

Príklad:

Daň za ubytovanie:
dospelý - 1 EUR,  0.50 EUR pre deti 6-18 rokov

Ubytovacie zariadenie ubytovalo 4 dospelých ľudí do izby typu Dvojlôžková+2. Aby program správne vypočítal daň za ubytovanie, je potrebné zadať počet dospelých na 4 a počet detí na 0. Vtedy program vypočíta daň za ubytovanie v hodnote 4 osoby * 1EUR = 4 EUR. V prípade, že počet dospelých bude zadaný na hodnotu 2, počet detí taktiež na hodnotu 2 a v záložke Ubytované osoby budú zadané 4 dospelá osoby, program vypočíta daň za ubytovanie nasledovne: 2osoby*1EUR+2osoby*0.50EUR = 3EUR.

V prípade, že ubytovaná osoba nemá povinnosť odvádzať daň za ubytovanie (napríklad nevidomá osoba, osoba ŤZP - podmienky bližšie určuje miestny správca dane), je potrebné takejto osobe vo formulári Osoba v záložke Sadzby začiarknuť možnosť Neodvádzať miestnu daň za ubytovanie.
Obrázok č. 1: Formulár Ubytovanie

Vykazovanie miestnej dane za ubytovanie

Tabuka č. 1:  Príklad spôsobu vyčíslenia dane v tlačovom výstupe Daň za ubytovanie
Pobyt (2 osoby) - od 31.3-3.4. (3 noci)
(daň za ubytovanie = 1 EUR) 
Dátum pobytu Daň celkom (za pobyt) Daň celkom (príchod) Počet dní v sledovanom období Daň v sledovanom období
Daň za ubytovanie - marec 31.3. do 3.4. 6 € 6 € 1 2 €
Daň za ubytovanie- apríl 31.3. do 3.4. 6 € 0 € 2

4 €

 

Tabuka č. 2:  Príklad spôsobu vyčíslenia dane v tlačovom výstupe Daň za ubytovanie (súhrnne)
Pobyt (2 osoby) - od 31.3-3.4. (3 noci)
(daň za ubytovanie = 1 EUR) 
Dátum pobytu Daň celkom (za pobyt) Daň celkom (príchod) Daň v sledovanom období
Daň za ubytovanie - marec 31.3. do 3.4. 6 € 6 € 6 €
Daň za ubytovanie - apríl 31.3. do 3.4. 6 € 0 €

0 €

Príbuzné témy