Pomocník systému OBERON
Formulár Rezervácia poskytovanej služby

Formulár Rezervácia poskytovanej služby umožňuje evidovať všetky potrebné údaje pre rezervovanie určitej služby. Predovšetkým sú to údaje o čase začiatku a ukončenia služby, identifikačné údaje o osobe, ktorá si službu rezervuje. Formulár Poskytovaná služba je dostupný z dvoch miest v systéme OBERON a to z knihy poskytovaných služieb (tlačidlo Nový alebo Oprava), alebo z grafického prehľadu poskytovaných služieb.

Popis formulára Rezervácia poskytovanej služby

Eviduje základné informácie o poskytovanej službe - hlavne dátum a čas začiatku a ukončenia služby, a dátum a čas zaevidovania služby.
Rezerváciu služby na ubytovanie (na konkrétnu izbu) je možné vytvoriť len pre ubytované osoby. V prípade, že vo formulári Ubytovanie nebudú zadané žiadne ubytované osoby, nebude možné rezerváciu služby priradiť k určitej izbe.
Záložka Základné slúži na evidenciu základných údajov o osobe, ktorá si rezervuje službu. Podľa týchto údajov bude ďalej rezervácia identifikovaná.

Stav rezervácie

Stav rezervácie sa zadáva podľa potreby, prípadne sa môže zmeniť aj automaticky, napríklad po zaevidovaní zálohy. Stav rezervácie môže mať nasledovné stavy:

 • Dopyt - dopyt je nezáväzné informovanie hosťa ohľadom obsadenosti služby na určitý dátum
 • Nová On-line rezervácia - on-line rezervácie sa automaticky vytvárajú z webového formulára na internetovej stránke ubytovacieho zariadenia. Bližšie informácie získate v téme Hotelová recepcia - rezervačný formulár ubytovania.
 • On-line rezervácia (vybavuje sa) - on-line rezervácie, ktorá ešte nie je potvrdená a je vybovovaná personálom ubytovacieho zariadenia
 • Nepotvrdená rezervácia - rezervácia, ktorá nebola zo strany hosťa ešte potvrdená, napríklad potvrdzujúcim e-mailom
 • Potvrdená rezervácia - rezervácia, ktorá bola potvrdená hosťom
 • Rezervácia so zálohou - rezervácia, ktorej bola zaplatená záloha
 • Zrušená rezervácia - po zrušení sa rezervácia nebude zobrazovať v grafickom prehľade izieb, v knihe poskytovaných služieb bude rezervácia prečiarknutá

V grafickom prehľade izieb môže byť rezervácia zobrazená ako zmluvná rezervácia (ružovou farbou). Zmluvné rezervácie sa vytvárajú automaticky z Knihy zmluvných rezervácií.

Rezervovať do

Zadáva sa časová platnosť rezervácie - dátum, do ktorého bude platiť rezervácia, napríklad v prípade očakávania zálohy alebo opätovného potvrdenia. Po uplynutí tejto doby bude rezervácia v zozname rezervácií vyznačená červenou farbou.
Záložka Poskytované služby umožňuje evidovať poskytované služby. Službu pridáte stlačením tlačidla Nový. Služieb môže byť k jednej osobe evidovaných viacero.

Osoba

V záložke Kontakt je možné pridať konkrétnu osobu k službe. Stlačením tlačidla výberu sa otvorí formulár Históra ubytovaných osôb a následne je možné vybrať osobu.

Obchodný partner

Rezervovať službu je možné aj na obchodného partnera. Obchodný partner môže byť tlačený na daňových dokladoch, ktorými bude služba vysporiadaná.

Slúži na predbežnú kalkuláciu ceny za službu. Je možné využiť funkciu Automaticky vytvoriť položky kalkulácie ceny dostupnej po stlačení tlačidla Možnosti, alebo klávesa F9. Táto funkcia vytvorí cenovú kalkuláciu použitím nastavenej ceny z nastavenia danej služby, alebo ak služba predstavuje skladovú kartu použije cenu zadanú na skladovej karte.

Zaradenie položky do kalkulácie ceny sa realizuje v poli Množstvo*Kód položky nasledovne:

 • pri predaji sa kód položky zapíše priamo do poľa Množstvo*Kód položky a potvrdí klávesou Enter. Program pridá hľadanú položku v množstve jednej mernej jednotky.
 • ak potrebujete predať iné množstvo ako jedna merná jednotka, uveďte pred kód položky potrebné množstvo, napr. 2*1122, 0.5*1122 a pod.  V prípade, že obsluha nepozná kód položky, môže zobraziť zoznam položiek určených na predaj po stlačení klávesy F3.
 • zo zoznamu položiek možno ktorúkoľvek odstrániť klávesou Del (klávesou ŠÍPKA DOLE sa nastavte na položku ktorú chcete vymazať a stlačte klávesu Delete).
 • ak potrebujete stornovať riadok môžete použiť položku so záporným množstvom, napr. -1*1122, -2*1122, -0.5*1122 a pod.

Na službu je možné zadať zľavu na položku F6 alebo zľavu na celý doklad F7, a to v percentách alebo v eurách. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov.

V záložke Cena a záloha je možné zaevidovať údaje o cene služby, spôsobe platby a prijatej zálohe. Do poľa Kaucia je možné zadať peňažnú záruku, ktorá slúži ako ako peňažná zábezpeka pre prípad znehodnotenia športoviska, alebo športového náčinia. Kaucia bude po poskytnutí služby vrátená v prípade, že nedošlo k poškodeniu športoviska.
Príbuzné témy