Pomocník systému OBERON
Zaevidovanie rezervácie služby

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Zaevidovanie rezervácie služby

V tejto téme Pomocníka je uvedený postup, ako zaevidovať rezerváciu rozšírenej služby v module Hotelová recepcia. Rezerváciu služby je možné zaevidovať dvoma spôsobmi, a to z grafického prehľadu poskytovaných služieb (odporúčaný postup) alebo priamo zápisom do knihy poskytovaných služieb. V tejto téme ju uvedený postup zaevidovania rezervácie rozšírenej služby z grafického prehľadu poskytovaných služieb.

Postup zaevidovania rezervácie služby v grafickom prehľade poskytovaných služieb

  1. V ponuke Hotel otvorte Grafický prehľad poskytovaných služieb. Kurzorom sa nastavte na službu, dátum a čas, na ktoré chcete zaevidovať službu. Viac buniek označte stlačením ľavého tlačidla myši a jednoduchým potiahnutím do strany. Následne stlačte pravé tlačidlo myši a zvoľte možnosť Nová rezervácia. Otvorí sa formulár Rezervácia poskytovanej služby. Zadajte dátum a čas začiatku a ukončenia služby.
  2. V záložke Základné zadajte meno a priezvisko a kontaktné údaje. Ďalej vyberte stav rezervácie a zadajte dátum a čas, do ktorého má byť služba rezervovaná. Ak nastavený časový úsek uplynie, v zozname poskytovaných služieb sa takáto rezervácia zvýrazní červenou farbou.
  3. V záložke Poskytované služby sa zobrazuje služba, ktorú si hosť (zákazník) objednáva. V prípade potreby je možné v záložke doplniť ďalšie služby.
  4. V záložke Kontakt zadajte ďalšie údaje o hosťovi (zákazníkovi), resp. obchodnom partnerovi.
  5. V záložke Kalkulácia ceny môžete využiť funkciu Automaticky vytvoriť položky kalkulácie ceny (F9) (tlačidlo Možnosti). Následne sa celková suma zobrazí v záložke Cena a záloha. Tu je možné zaevidovať aj prijatú zálohu.
  6. Po stlačení tlačidla OK je zaevidovanie rezervácie služby ukončené, do knihy poskytovaných služieb  sa zapíše nový záznam.
Službu si môže hosť zarezervovať (nová rezervácia) alebo ju môže priamo čerpať (nová služba). Pri čerpaní služby po výbere možností Nová služba a Nová služba (ubytovaný hosť) postupujte analogicky.

Spôsob práce so službami

V prípade, že služba bola čerpaná v rámci pobytového balíka a hosť za ňu neplatí, služba sa pravým tlačidlom myši (alebo pomocou tlačidla Možnosti) označí za poskytnutú. Takúto službu je potrebné manuálne vyúčtovať (tlačidlo Možnosti).

V prípade, že služba je platená a má zadanú jednotkovú cenu, službu je potrebné vyúčtovať. Existuje viacero spôsobov vyúčtovania, napríklad služba bude presunutá na hotelový účet a neskôr bude hotelový účet vyúčtovaný v Pokladnici OBERON alebo v knihe pohľadávok je možné ubytovanie priamo vyfakturovať. Poskytnutú službu je možné vyúčtovať priamo z Pokladnice OBERON pomocou tlačidla Poskyt. služby.

 Obrázok č. 1: Schéma spôsobu práce so službami
V prípade, že služba bola poskytnutá, v grafickom prehľade poskytovaných služieb sa nastavte na danú službu, stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte možnosť Označiť službu za poskytnutú, alebo stlačte tlačidlo .
Príbuzné témy