Pomocník systému OBERON
Zaevidovanie rezervácie služby

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Zaevidovanie rezervácie služby

V tejto téme Pomocníka je uvedený postup, ako zaevidovať rezerváciu rozšírenej služby v module Hotelová recepcia. Rezerváciu služby je možné zaevidovať dvoma spôsobmi, a to z grafického prehľadu poskytovaných služieb (odporúčaný postup) alebo priamo zápisom do knihy poskytovaných služieb. V tejto téme ju uvedený postup zaevidovania rezervácie rozšírenej služby z grafického prehľadu poskytovaných služieb.

Postup zaevidovania rezervácie služby v grafickom prehľade poskytovaných služieb

  1. V ponuke Hotel otvorte Grafický prehľad poskytovaných služieb. Kurzorom sa nastavte na službu, dátum a čas, na ktoré chcete zaevidovať službu. Viac buniek označte stlačením ľavého tlačidla myši a jednoduchým potiahnutím do strany. Následne stlačte pravé tlačidlo myši a zvoľte možnosť Nová rezervácia. Otvorí sa formulár Rezervácia poskytovanej služby. Zadajte dátum a čas začiatku a ukončenia služby.
  2. V záložke Základné zadajte meno a priezvisko a kontaktné údaje. Ďalej vyberte stav rezervácie a zadajte dátum a čas, do ktorého má byť služba rezervovaná. Ak nastavený časový úsek uplynie, v zozname poskytovaných služieb sa takáto rezervácia zvýrazní červenou farbou.
  3. V záložke Poskytované služby sa zobrazuje služba, ktorú si hosť (zákazník) objednáva. V prípade potreby je možné v záložke doplniť ďalšie služby.
  4. V záložke Kontakt zadajte ďalšie údaje o hosťovi (zákazníkovi), resp. obchodnom partnerovi.
  5. V záložke Kalkulácia ceny môžete využiť funkciu Automaticky vytvoriť položky kalkulácie ceny (F9) (tlačidlo Možnosti). Následne sa celková suma zobrazí v záložke Cena a záloha, kde je možné zaevidovať aj prijatú zálohu.
  6. Po stlačení tlačidla OK je zaevidovanie rezervácie služby ukončené, do knihy poskytovaných služieb  sa zapíše nový záznam.
Službu si môže hosť zarezervovať (nová rezervácia) alebo ju môže priamo čerpať (nová služba). Pri čerpaní služby po výbere možností Nová služba a Nová služba (ubytovaný hosť) postupujte analogicky.
Rezerváciu služby na ubytovanie (na konkrétnu izbu) je možné vytvoriť len pre ubytované osoby. V prípade, že vo formulári Ubytovanie nebudú zadané žiadne ubytované osoby, nebude možné rezerváciu služby priradiť k určitej izbe.
Príbuzné témy