Pomocník systému OBERON
Zaevidovanie rezervácie služby

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Zaevidovanie rezervácie služby

V tejto téme Pomocníka je popísaný spôsob ako zaevidovať rezerváciu služby. Službou sa rozumie činnosť alebo priestor, ktorý poskytuje ubytovacie zariadenie. Napríklad prenájom školiaciacej miestnosti, tenisového kurtu, wellness a pod. Služby sa nastavujú z ponuky HotelSlužby.

Rezerváciu je možné zaevidovať dvoma spôsobmi a to z grafického prehľadu poskytovaných služieb (doporučujeme) alebo priamo z knihy poskytovaných služieb. Následne je popísaný postup zaevidovania rezervácie z grafického prehľadu poskytovaných služieb.

Postup vytvorenia rezervácie služby

  1. V ponuke Hotel zvoľte položku Grafický prehľad poskytovaných služieb
  2. Nastavte sa na dátum, od ktorého chcete zaevidovať rezerváciu. Stlačte pravé tlačidlo myši, otvorí sa kontextová ponuka. Vyberte jednu z nasledovných možností:
  1. Zadajte dátum a čas začiatku a ukončenia služby. Zadajte aj ďalšie údaje ako meno a priezvisko, kontaktné údaje a stav rezervácie. V prípade, že službu si rezervuje ubytovaný hosť, tlačidlom výberu  v poli Ubytovanie (rezervácia) vyberte z knihy ubytovaných alebo z knihy rezervácií (zobrazené budú len ubytované osoby zadané vo formulári Ubytovanie).
  2. V záložke Poskytované služby pomocou tlačidla Nový pridajte službu, ktorú si hosť objednáva.
  3. V záložke Cena a záloha je možné zaevidovať prijatú zálohu.
  4. Po stlačení tlačidla OK je zaevidovanie rezervácie služby ukončené, do knihy poskytovaných služieb sa zapíše nový záznam.

Spôsob práce so službami

Službu si môže hosť zarezervovať (rezervácia služby) alebo ju môže priamo čerpať (nová služba). Rezervácia služby môže mať rôzny stav - dopyt, on-line rezervácia, potvrdená, nepotvrdená, rezervácia so zálohou. V prípade, že služba bola čerpaná v rámci pobytového balíka a hosť za ňu neplatí, služba sa pravým tlačidlom myši (alebo pomocou tlačidla Možnosti) označí za poskytnutú. Takúto službu je potrebné manuálne vyúčtovať (tlačidlo Možnosti).

V prípade, že služba je platená a má zadanú jednotkovú cenu, službu je potrebné vyúčtovať. Existuje viacero spôsobov vyúčtovania, napríklad služba bude presunutá na hotelový účet a neskôr bude hotelový účet vyúčtovaný v Pokladnici OBERON alebo v knihe pohľadávok je možné ubytovanie priamo vyfakturovať. Poskytnutú službu je možné vyúčtovať priamo z Pokladnice OBERON pomocou tlačidla Poskyt. služby.

 Obrázok č. 1: Schéma spôsobu práce so službami
V prípade, že služba bola poskytnutá, v grafickom prehľade poskytovaných služieb sa nastavte na danú službu, stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte možnosť Označiť službu za poskytnutú, alebo stlačte tlačidlo .
Príbuzné témy