Pomocník systému OBERON
Formulár Hotelový účet

Formulár Hotelový účet umožňuje vytvoriť hotelový účet v module Hotelová recepcia. Formulár je v programe OBERON - Agenda firmy dostupný:

Postup vytvorenia hotelového účtu je popísaný v téme Vytvorenie hotelového účtu.        

Popis formulára Hotelový účet

Evidujú sa základné údaje o hotelovom účte - poradové číslo účtu, dátum a čas, názov účtu, izba atď.

Typ účtu

Vyberá sa niektorý z typov hotelového účtu na zvýšenie prehľadnosti v zozname hotelových účtov:

  • Štandardný hotelový účet,
  • Hotelový účet len pre ubytovanie,
  • Hotelový účet len pre konzumáciu,
  • Hotelový účet len pre služby,
  • Hotelový účet pre konzumáciu a služby.

Pri vytvorení nového hotelového účtu bude typ účtu nastavený na Štandardný hotelový účet.

aplikácii LUKUL je možné uzatvoriť otvorený účet jeho presunutím na hotelový účet. Táto možnosť je v aplikácii dostupná len v prípade, že je pri type platby Presun na hotelový účet v záložke Pokladnice vybraná pokladnica priradená k danej webovej službe. Položky účtu je možné presunúť len na hotelový účet typu Štandardný hotelový účet, Hotelový účet len pre konzumáciuHotelový účet pre konzumáciu a služby.

Spôsob platby

Vyberte spôsob platby, napr. Hotovosť, Platobná karta, Faktúra atď. Spôsoby platby je možné ľubovoľne definovať po stlačení tlačidla výberu .

Účtenky hotelového účtu

Zobrazujú sa jednotlivé účtenky daného hotelového účtu. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár určený pre zadanie jednotlivých položiek. 

Položky môžu byť automaticky vygenerované programom, a to pomocou funkcie Automaticky vytvoriť položky hotelového účtu (F9) (tlačidlo Možnosti). Táto funkcia na základe nastavených cenových hladín v cenotvorbe ubytovania, nastavených sadzieb miestnej dane za ubytovanie, počtu osôb, počtu dní ubytovania a objednaných služieb vytvorí položky cenovej kalkulácie: Ubytovanie, Miestna daň za ubytovanie a Služby (len základné služby).

Ak účtovná jednotka pracuje v systéme OBERON bez prepojenia s modulom Skladová evidencia, je možné v tomto formulári nadefinovať jednotlivé predajné položky (akoby skladové karty). Ak pracuje s prepojením s modulom Skladová evidencia, budú po stlačení tlačidla Nový dostupné skladové karty.

Hotelový účet môže byť vytvorený pre obchodného partnera. V tom prípade bude možné obchodného partnera tlačiť na daňových dokladoch, ktorými bude hotelový účet vysporiadaný. Obchodný partner môže mať na základe príslušnosti k určitej cenovej kategórii priradenú inú (zmluvnú) cenu za ubytovanie. Viac informácií získate v téme Cenové kategórie hostí.
Záložka Iné záznamy slúži na evidenciu doplňujúcich informácií.

Účet patrí nasledovným osobám

Zobrazujú sa ubytované osoby, ktoré boli zapísané pri zaevidovaní ubytovania (formulár Ubytovanie, záložka Ubytované osoby). Začiarknutím ubytovanej osoby priraďte hotelový účet tejto osobe. Hotelový účet môže byť vytvorený pre konkrétnu osobu (iná osoba na izbe môže mať vytvorený iný hotelový účet). Údaje ubytovanej osoby, ktorej patrí hotelový účet, sa budú tlačiť v tlačových výstupoch.  

Platobná karta

Zadajte číslo platobnej karty ubytovanej osoby.

Prevádzka

Zadajte názov prevádzky na priradenie hotelového účtu k danej prevádzke.
Príbuzné témy