Pomocník systému OBERON
Formulár Typ platby

Formulár Typ platby umožňuje používateľom definovať rôzne spôsoby zúčtovania pokladničného dokladu (hotovosť, platobná karta, stravné lístky, majiteľ). Formulár je dostupný z ponuky Firma - Predvoľby - Typy platieb, tlačidlo Nový/Oprava alebo z programu Pokladnica OBERON kliknutím na tlačidlo Systém.

Obr. č. 1 - Typ platby Hotovosť

Popis formulára Typ platby

Názov

Identifikátor typu platidla.

Spôsob zaúčtovania

Mena

rozbaľovací zoznam pre nastavenie meny. Zoznam cudzích mien, ktoré sú k dispozícii v rozbaľovacom zozname Mena, možno doplniť v OBERON, v ponuke Firma - Predvoľby - Cudzie meny. Kurz v akom sa bude na pokladnici cudzia mena prepočítavať z tuzemskej meny sa v účtovníctve nastavuje vo formulári Firma - Kurzový lístok. Ak je Spôsob zúčtovania nastavený na Daňový doklad - Cenina je potrebné nadefinovať svoju vlastnú Menu pomocou tlačidla "..." nachádzajúceho sa vedľa rozbaľovacieho políčka pre výber meny. O ceninách sa dozviete viac informácií v téme Cenina.

Počet kópií dokladu

V rozbaľovacom zozname možno stanoviť, koľko kópií dokladu pre daný typ platby sa má vzápätí po vytlačení samotného dokladu ešte vytlačiť. Voľba 0 (nula) znamená, že bude vytlačený len originál dokladu.

Číslo platidla vo fiškálnom module

U fiškálneho modulu Varos FT4000 nie je povinné uvádzať číslo platidla, ale vo fiškálnom module Pegas FM06 alebo Elcom Efox je nutné zvoliť číslo platidla iné ako 0.

Úhrada faktúry

Príznak umožní, aby pomocou typu platby bola uhradená faktúra v hotovosti cez registračnú pokladnicu. Typ platby s týmto príznakom nie je možné použiť na zaúčtovanie iného dokladu ako faktúry. Úhrada faktúry sa realizuje zúčtovaním skladovej karty typu Služba s názvom napr. Úhrada faktúry a s nulovou cenou, ktorá sa zmení na celkovú cenu faktúry, pri pridávaní položku na účet. Viac informácií o úhrade faktúry je možné získať v téme Úhrada faktúry.

Zobraziť formulár Vrátené peňažné prostriedky

Voľba aktivuje zobrazovanie formulára Vrátené peňažné prostriedky pre uľahčenie výpočtu sumy pri vydávaní bankoviek a mincí. Zvlášť je dôležitá pri platbe v cudzej mene, kedy sa z celkovej sumy cudzej meny a ponúknutej bankovky zákazníka vypočíta hodnota pre vrátenie v tuzemskej mene. Výpočet vrátených peňažných prostriedkov v cudzích menách nie je podporovaný.

Tlačiť v rozpise obratov podľa typu platby

začiarknite políčko vždy, ak chcete aby prehľad typov platieb na pokladnici zahrňoval aj daný typ platby. Prehľad typov platieb je na pokladnici prístupný v Pokladnici OBERON po stlačení klávesovej skratky Ctrl+B , položka Obraty pokladnice (typy platieb). Toto je zjednodušený prehľad určený aj pre obsluhu pokladnice. Prácu s vybranými typmi platieb je možné používateľovi obmedziť v právach používateľov.

Vyžadovať zadať odberateľa

Pri zaúčtovaní musí byť zadaný odberateľ.

Na doklade tlačiť odberateľa

Ak je pri predaji vybraný odberateľ, na doklade vytlačí jeho názov, adresu, IČO a číslo povolenia na predaj SBL, ak je uvedené pri obchodnom partnerovi.

Na doklade tlačiť aj rozpis DPH

Podľa platnej legislatívy je povinnosť tlačiť rozpis DPH na všetkých dokladoch. Rozpis DPH môže tlačiť automaticky aj fiškálny modul, v takom prípade sa môže rozpis DPH na doklade nachádzať dvakrát a zbytočne. Rozpis DPH tlačený fiškálnym modulom možno zvyčajne aktivovať alebo deaktivovať príslušným servisným programom k modulu. V prípade, že fiškál tlačí rozpis DPH, odporúčame túto voľbu vypnúť (rozpis DPH bude na doklade tlačený len raz).

Na doklade tlačiť cudziu menu

začiarknutím tejto voľby sa bude na doklad tlačiť rekapitulácia v tuzemskej aj v cudzej mene a kurz, akým sa cudzia mena prepočítala.

Na doklade tlačiť číslo objednávky z bonovacej knihy

Umožňuje tlačiť číslo objednávky do kuchyne (baru) z Bonovacej knihy. Tlač čísla objednávky je možné využiť v špecifických reštauračných prevádzkach, kde zákazník si objedná jedlo, zaplatí, a jedlo si príde vyzdvihnúť po pripravení k pultu na základe čísla objednávky na účtenke. Číslo objednávky sa tlačí na objednávke ako aj na pokladničnom doklade v tvare napr. 0004.

Názov položky dokladu zamienať za poznámku

Pri tlači pokladničného dokladu umožňuje nahradiť názov položky za poznámku k položke (ak je zadaná). Týmto môže obsluha pokladnice uviesť na doklade text, aký v odôvodnených prípadoch zákazník požaduje.

Príklad: 
Zákazník požaduje presný názov položky podľa objednávky, avšak účtovná jednotka má v sklade iný (presnejší) názov. Skladová karta s názvom Microsoft Xbox One 1TB Without Kinect (Elite Edition) + Rainbow Six Siege môže byť na pokladničnom doklade vytlačený ako Herná konzola Xbox One 1TB.

Národná bločková lotéria

Vyberte možnosť podľa toho, či firma je, alebo nie je zapojená do Národnej bločkovej lotérii. Môžu nastať nasledovné stavy:

  • Nezasielať - OBERON nebude zasielať bloček z pokladnice na registráciu. Vyberte v prípade, že firma nie je zapojená do NBL
  • Spýtať sa - pri predaji sa program spýta na zaslanie registrácie bločka
  • Zasielať (ak je vernostná karta) - bloček bude registrovaný, ak je predaj uskutočnený cez vernostný systém
  • Vždy zasielať - bloček bude vždy zasielaní na registráciu

Používať na pokladniciach

Umožňuje vybrať pokladnice (fiškálne moduly), na ktorých bude daný typ platby používaný. Táto možnosť nájde uplatnenie predovšetkým v prevádzkach, kde využívajú niekoľko fiškálnych tlačiarní rôzneho typu a teda aj rôznych funkcií.

Tlačiť informáciu o zostatku vernostných bodov

Umožňuje tlačiť zostatok bodov na vernostnej karte. Zostatok sa vytlačí ako nefiškálny text na samostatnom paragóne po zaúčtovaní a vytlačení fiškálneho dokladu.

Predkontacie

Umožňuje nastaviť účtovnú predkontáciu pre automatické zaúčtovanie tržieb do účtovníctva. Viac informácii nájdete v témach Automatické účtovanie tržieb Pokladnice OBERON - Podvojné účtovníctvo a Automatické účtovanie tržieb Pokladnice OBERON - Jednoduché účtovníctvo.
Príbuzné témy