Pomocník systému OBERON
Formulár Typ platby

Formulár Typ platby umožňuje definovať typ platbyPokladnici OBERON. Formulár je dostupný z dvoch miest v programe OBERON - Agenda firmy, a to z ponuky Firma, Predvoľby, Typy platieb po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava, alebo z ponuky SkladPokladnica OBERON - vo vrchnom paneli zvoľte záložku Systém označenú symbolom  a v nej tlačidlo Systém. Otvorí sa formulár Pokladnica OBERON - Systém, v ktorom v záložke Nastavenia, sekcia Typy platieb stlačte tlačidlo Definovať.

Obrázok č. 1: Typ platby Hotovosť

Popis formulára Typ platby

Názov

Zadáva sa pomenovanie typu platidla.

Spôsob zaevidovania

Pri platbách kartou na zariadeniach FiskalPRO od firmy A3 Soft s.r.o., ktoré predstavujú tak platobný POS terminál, ako aj fiškálne zariadenie (2v1), musia byť tieto zariadenia tak v režime fiškálneho zariadenia, ako aj v režime platobného terminálu (musia mať zapnuté aj platobné funkcie). Zároveň je potrebné nastaviť, aby sa príkaz na platbu kartou neposielal zo zariadenia, ale z OBERON-u. V závislosti od typu zariadenia postupujte takto:
  • zariadenia s operačným systémom Android (FiskalPRO A8 eKasa, FiskalPRO N86...) - pri týchto zariadeniach je na nastavenie posielania príkazu na platbu kartou z OBERON-u a nie zo zariadenia potrebné v ponuke FiskalPRO Manager, INTERPRETER začiarknuť pole Zakázať platobný terminál v prípade platby kartou pri uzavretí dokladu cez interpreter (FTCLOSE); pri zapnutí režimu platobného terminálu postupujte podľa návodu dodávateľa;
  • zariadenia bez operačného systému Android (FiskalPRO VX 520, VX 675, VX 680, T2...) - nastavenia vykonáva servisný technik. Na zapnutie režimu platobného terminálu (popri režime fiškálneho zariadenia) sa nastavuje lokácia 6212 na hodnotu 0 (6212=0), na nastavenie posielania príkazu na platbu kartou z OBERON-u a nie zo zariadenia sa nastavuje lokácia 6408 na inú hodnotu ako 2, napr. 99 (6408=99). Po nastavení lokácií reštartujte zariadenie.

Následne je potrebné zariadenia pridať medzi zariadenia v systéme OBERON aj ako platobný terminál (nestačí ho pridať len ako fiškálne zariadenie). Postup nastavenia je dostupný v téme Inštalácia platobného POS terminálu.

Mena

Rozbaľovací zoznam na nastavenie meny. Zoznam cudzích mien, ktoré sú k dispozícii v rozbaľovacom zozname, možno doplniť v číselníku v ponuke Firma, Predvoľby, Cudzie meny. Kurz, v ktorom sa bude na pokladnici cudzia mena prepočítavať z tuzemskej meny, sa nastavuje vo formulári FirmaKurzový lístok.

Ak je ako Spôsob zaevidovania zvolený Daňový doklad - cenina, pomocou tlačidla výberu  pri rozbaľovacom zozname Mena nadefinujte jednu, prípadne viac cenín. Následne sa z rozbaľovacieho zoznamu Mena vyberá kód (skrátený názov) danej ceniny. Viac informácií získate v téme Formulár Cenina.

Počet kópií dokladu

V rozbaľovacom zozname možno stanoviť, koľko kópií dokladu pre daný typ platby sa má vzápätí po vytlačení samotného dokladu ešte vytlačiť. Voľba 0 (nula) znamená, že sa vytlačí len originál dokladu.

Číslo platidla vo fiškálnom zariadení

Nastavuje sa číslo platidla pre daný typ platby tak, aby sa zhodovalo s číslom daného platidla vo fiškálnom zariadení. Cieľom tohto nastavenia je správne priradiť k danému typu platby v OBERON-e číslo daného platidla vo fiškálnom zariadení. Viac informácií získate v téme Typ platby - časť Číslo platidla vo fiškálnom zariadení.

Úhrada faktúry

Príznak umožní, aby pomocou tohto typu platby bola na pokladnici uhradená faktúra v hotovosti. Typ platby s týmto príznakom nie je možné použiť na zaevidovanie iného dokladu ako faktúry. Viac informácií je možné získať v téme Úhrada faktúry v hotovosti.

Zobrazovať formulár 'Vrátené peňažné prostriedky'

Voľba aktivuje zobrazovanie formulára Vrátené peňažné prostriedky na uľahčenie výpočtu sumy pri vydávaní bankoviek a mincí. Dôležitá je zvlášť pri platbe v cudzej mene, keď sa z celkovej sumy cudzej meny a sumy platenej zákazníkom vypočíta hodnota na vrátenie v tuzemskej mene. Výpočet vrátených peňažných prostriedkov v cudzích menách nie je podporovaný.

Tlačiť v rozpise obratov podľa typu platby

Začiarknite políčko vždy, keď chcete, aby prehľad typov platieb na pokladnici zahŕňal aj daný typ platby. Prehľad typov platieb je v Pokladnici OBERON dostupný po stlačení klávesovej skratky Ctrl+O, položka Obraty pokladnice - typy platieb. Ide o zjednodušený prehľad určený aj pre obsluhu pokladnice. Prácu s vybranými typmi platieb je možné používateľovi obmedziť v právach používateľov.

Vyžadovať zadať odberateľa

Pri zaevidovaní dokladu bude musieť byť zadaný odberateľ.

Na doklade tlačiť odberateľa

Ak je pri predaji vybraný odberateľ, na doklade sa vytlačí jeho názov, adresa, IČO a číslo povolenia na predaj SBL, ak je pri obchodnom partnerovi uvedené. Pri režime donášky aplikácie LUKUL sa údaje o obchodnom partnerovi tlačia vždy, bez ohľadu na toto nastavenie.

Na doklade tlačiť cudziu menu

Začiarknutím tejto voľby sa bude na doklade tlačiť rekapitulácia v tuzemskej aj v cudzej mene a kurz, ktorým sa cudzia mena prepočítala.

Na doklade tlačiť číslo objednávky z bonovacej knihy

Umožňuje tlačiť číslo objednávky nielen na objednávke do kuchyne (baru) (tlačenej na bonovacej tlačiarni), ale aj na pokladničnom doklade v tvare napr. 0004. Túto funkciu je možné využiť v špecifických reštauračných prevádzkach, kde si zákazník objedná jedlo, zaplatí, a jedlo si príde vyzdvihnúť po príprave k pultu na základe čísla objednávky na pokladničnom doklade.

Názov položky dokladu zamieňať za poznámku

Pri tlači pokladničného dokladu umožňuje nahradiť názov položky za poznámku k položke (ak je zadaná). Týmto môže obsluha pokladnice uviesť na doklade text, ktorý v odôvodnených prípadoch zákazník požaduje.

Príklad: 
Zákazník požaduje presný názov položky podľa objednávky, avšak účtovná jednotka má v sklade iný (presnejší) názov. Namiesto názvu skladovej karty Microsoft Xbox One 1TB Without Kinect (Elite Edition) + Rainbow Six Siege môže byť na pokladničnom doklade vytlačená poznámka Herná konzola Xbox One 1TB.

Používať na pokladniciach

Umožňuje vybrať pokladnice (fiškálne tlačiarne), na ktorých sa bude daný typ platby používať. Táto možnosť nájde uplatnenie predovšetkým v prevádzkach, kde sa využíva niekoľko fiškálnych tlačiarní rôzneho typu, a teda aj s rôznymi funkciami.
Umožňuje nastaviť konkrétny platobný terminál pre daný typ platby v prípade, že prevádzka používa viac ako jeden platobný terminál (napr. softvérový platobný terminál GP tom pri použití mobilného čašníka LUKUL).

Tlačiť informáciu o zostatku vernostných bodov

Umožňuje tlačiť zostatok bodov na vernostnej karte. Zostatok sa vytlačí ako nefiškálny text na samostatnom paragóne po zaevidovaní a vytlačení pokladničného dokladu.

Predkontácie

Umožňuje nastaviť účtovnú predkontáciu na automatické zaúčtovanie tržieb do účtovníctva. Viac informácií nájdete v témach Automatické účtovanie tržieb Pokladnice OBERON (podvojné účtovníctvo) a Automatické účtovanie tržieb Pokladnice OBERON (jednoduché účtovníctvo).
Príbuzné témy