Pomocník systému OBERON
Úhrada faktúry v hotovosti

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Úhrada faktúry v hotovosti

Základné informácie

Nastavenia programu umožňujúce úhradu faktúry v hotovosti

Všetky nastavenia môže vykonávať len používateľ s právami administrátora.

1. Nastavenie daňových hladín vo fiškálnom module

Program má chybne nastavené sadzby DPH a aj na prípadnú nesprávnu verziu firmware (ktorá neumožňuje uhrádzať faktúry v hotovosti) upozorní aj pri Detekcii fiškálneho modulu (ponuka Servis, Zariadenia, tlačidlo Upraviť. Otvorí sa formulár Zariadenia, v ktorom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie, záložka Komunikácia).

V prípade nesprávne nastavených daňových hladín odporúčame využiť funkciu Zapísať do modulu v ponuke Nastaviť zariadenie. Táto funkcia nastaví sadzby DPH podľa nastavenia sadzieb v programe vrátane nastavenia sadzby úhrady faktúry v hotovosti.

2. Vytvorenie osobitného typu platby na úhradu faktúry:

 1. V systéme OBERON zvoľte ponuku Sklad, Pokladnica OBERON, stlačte tlačidlo Systém, záložka Základné, stlačte tlačidlo Definovať.
 2. V zobrazenom formulári Typ platby zadajte taký názov, aby jasne vystihoval, že ide o úhradu faktúry (napr. Úhrada faktúry), keďže tento typ platby sa nemôže používať na zúčtovanie iného dokladu. Na Obrázku č. 1 je zobrazený príklad, ako môže vyzerať typ platby na úhradu faktúry.
  Spôsob zúčtovania vyberte Daňový doklad - hotovostná platba, prípadne platobná karta.
  Menu vyberte EUR - pokiaľ nebudete prijímať úhradu v cudzej mene.
  Počet kópií dokladu  - zvoľte 1, keďže kópiu je potrebné priložiť k faktúre.
  Číslo platidla vo fiškálnom module nastavte iba v prípade, že máte fiškálne moduly Varos FT4000, Elcom Efox, alebo Pegas FM06. Nastavte ho na hodnotu, ktorá v inom type platidla nie je použitá. Viac informácií nájdete v téme Typ platby.
  Začiarknite políčko Úhrada faktúry, ktoré určuje, že daným typom platby bude zaúčtovaná úhrada faktúry v hotovosti.
  Ďalej je vhodné povoliť možnosti Na doklade tlačiť odberateľa a Tlačiť v rozpise obratov podľa typu platieb.
  Obrázok č. 1: Formulár Typ platby - Úhrada faktúry

3. Nastavenie práva používateľa

Vybraným používateľom povoľte právo Zaúčtovať doklad typu "Úhrada faktúry" v ponuke Servis, Práva používateľov. Štandardne sú práva používateľa nastavené na plný prístup.

Postup úhrady faktúry v hotovosti v Pokladnici OBERON

Pri faktúrach evidovaných v Knihe pohľadávok je postup nasledujúci:

 1. V Pokladnici OBERON stlačte tlačidlo Faktúry vydané (Ctrl+F) a vyberte faktúru, ktorú chcete uhradiť. V prípade, že sa v Pokladnici OBERON nenachádza tlačidlo Faktúry vydané, je potrebné skontrolovať nastavenia zobrazenia (tlačidlo Systém, záložka Nastavenia, tlačidlo Nastaviť).
 2. Stlačte tlačidlo Tlač dokladu F12 a vyberte v záložke Všetky typy platieb typ platby Úhrada faktúry.
 3. Kópiu pokladničného dokladu priložte k faktúre.

Úhrada faktúry na Pokladnici OBERON a vytlačenie daňového dokladu neznamená zaevidovanie úhrady faktúry do evidencie úhrad v účtovnom (v peňažnom) denníku. Pri vytlačení dokladu sa len do poznámky faktúry zapíše dátum a číslo dokladu úhrady.

Skutočné účtovné uhradenie sa vykoná pri automatickom účtovaní tržieb, keď sa do účtovného (peňažného) denníka automaticky vytvorí zápis úhrady.

Pri faktúrach, ktoré nie sú evidované v Knihe pohľadávok, sa úhrada faktúry realizuje zúčtovaním skladovej karty typu Služba s názvom napr. Úhrada faktúry s nulovou cenou a nulovou DPH. Cena sa zmení na celkovú sumu faktúry pri pridávaní položky na účet. Účet s jedinou položkou, napr. Úhrada faktúry je nutné zaúčtovať špeciálnym typom platby, ktorým nie je možné zúčtovať štandardný doklad.

Postup vrátenia úhrady (storna) faktúry v hotovosti v Pokladnici OBERON

 1. V Pokladnici OBERON stlačte tlačidlo Vrátenie tovaru (Ctrl+T).
 2. Vyberte doklad, ktorým bola zúčtovaná daná faktúra.
 3. Stlačte tlačidlo Tlač dokladu F12 a vyberte v záložke Všetky typy platieb typ platby Úhrada faktúry.
 4. Kópiu pokladničného dokladu priložte k faktúre.

Obraty úhrad faktúr v hotovosti sa tlačia na dennej uzávierke. V prípade, že v definícii Typu platby povolíte Tlačiť v rozpise obratov podľa typu platby, budú sa tržby tlačiť aj v Pokladnici OBERON - Obraty pokladnice Ctrl+O.

Príbuzné témy