Pomocník systému OBERON
Úhrada faktúry v hotovosti

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Úhrada faktúry v hotovosti

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike zaevidovania úhrady faktúry v hotovosti na Pokladnici OBERON.

Základné informácie

Nastavenia umožňujúce zaevidovanie úhrady faktúry v hotovosti

Nasledujúce nastavenia môže vykonávať len používateľ s príznakom Administrátor.

1. Vytvorenie osobitného typu platby na úhradu faktúry:

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Sklad, Pokladnica OBERON a vo vrchnom paneli zvoľte záložku Systém označenú symbolom  a v nej tlačidlo Systém. Otvorí sa formulár Pokladnica OBERON - Systém, v ktorom v záložke Nastavenia, sekcia Typy platieb stlačte tlačidlo Definovať. Otvorí sa číselník Typy platieb, v ktorom stlačte tlačidlo Nový.
 2. Otvorí sa formulár Typ platby, v ktorom zadajte:
  • Názov - zadajte taký názov, aby jasne vystihoval, že ide o úhradu faktúry (napr. Úhrada faktúry), keďže tento typ platby sa nemôže používať na zaevidovanie iného dokladu.
  • Spôsob zaevidovania - vyberte Daňový doklad - hotovostná platba (prípadne Daňový doklad - platobná karta).
  • Mena - vyberte EUR pokiaľ nebudete evidovať úhradu v cudzej mene.
  • Počet kópií dokladu - zvoľte 1, keďže kópiu je potrebné priložiť k faktúre.
  • Číslo platidla vo fiškálnom zariadení - nastavte tak, aby sa zhodovalo s číslom daného platidla vo fiškálnom zariadení. Viac informácií nájdete v téme Typ platby, časť Číslo platidla vo fiškálnom zariadení.
 3. V záložke Základné začiarknite políčko Úhrada faktúry, ktoré určuje, že daným typom platby bude zaevidovaná úhrada faktúry v hotovosti.
 4. Ďalej je vhodné povoliť možnosti Na doklade tlačiť odberateľa a Tlačiť v rozpise obratov podľa typu platby.
Príklad nastavenia typu platby na zaevidovanie úhrady faktúry v hotovosti je uvedený na Obrázku č. 1.
Obrázok č. 1: Formulár Typ platby - Úhrada faktúry

2. Nastavenie práva používateľa

Vybraným používateľom povoľte právo Tlač daňového dokladu typu 'Úhrada faktúry' (v ponuke Servis, Práva používateľov). Štandardne sú práva používateľa nastavené na plný prístup.

Postup zaevidovania úhrady faktúry v hotovosti na Pokladnici OBERON

Postup zaevidovania úhrady faktúry v hotovosti na Pokladnici OBERON sa líši v závislosti od toho, či je faktúra evidovaná v Knihe pohľadávok, alebo nie.

A. Pri faktúrach evidovaných v Knihe pohľadávok je postup nasledujúci:

 1. V Pokladnici OBERON stlačte tlačidlo Faktúry vydané (Ctrl+F) a vyberte faktúru, ktorej úhradu chcete zaevidovať. V prípade, že sa v Pokladnici OBERON nenachádza tlačidlo Faktúry vydané, je potrebné skontrolovať nastavenia zobrazenia daného tlačidla (tlačidlo Systém, záložka Vzhľad, tlačidlo Nastaviť).
 2. Stlačte tlačidlo Tlač dokladu F12 a v záložke Všetky typy platieb vyberte typ platby Úhrada faktúry.
 3. Kópiu pokladničného dokladu priložte k faktúre.

Zaevidovanie úhrady faktúry v hotovosti na Pokladnici OBERON a vytlačenie daňového dokladu neznamená zaevidovanie úhrady faktúry do evidencie úhrad v účtovnom, resp. peňažnom denníku. Pri zaevidovaní (vytlačení) dokladu sa len do poznámky faktúry zapíše dátum a číslo dokladu úhrady. Zaúčtovanie úhrady faktúry je záležitosťou účtovníka (teda nie obsluhy pokladnice) - z tohto dôvodu sa skutočné zaúčtovanie úhrady faktúry vykoná až pri automatickom účtovaní tržieb do účtovného (peňažného) denníka (viac informácií v témach Automatické účtovanie tržieb Pokladnice OBERON (podvojné účtovníctvo)Automatické účtovanie tržieb Pokladnice OBERON (jednoduché účtovníctvo)).

B. Pri faktúrach, ktoré nie sú evidované v Knihe pohľadávok, sa zaevidovanie úhrady faktúry realizuje tak, že sa pridá do otvoreného účtu skladová karta typu služba s názvom napr. Úhrada faktúry s nulovou cenou a nulovou DPH. Cena sa manuálne upraví na celkovú sumu faktúry pri pridávaní položky na účet. Účet s jedinou položkou, napr. Úhrada faktúry je nutné zaevidovať (vytlačiť) samostatným na to určeným špeciálnym typom platby, ktorým nie je možné zaevidovať (vytlačiť) štandardný doklad.

Postup zrušenia (storna) zaevidovania úhrady faktúry v hotovosti na Pokladnici OBERON

 1. V Pokladnici OBERON stlačte tlačidlo Vrátenie tovaru (Ctrl+T).
 2. Vyberte doklad, ktorým bola zaevidovaná úhrada danej faktúry.
 3. Stlačte tlačidlo Tlač dokladu F12 a v záložke Všetky typy platieb vyberte typ platby Úhrada faktúry.
 4. Kópiu pokladničného dokladu priložte k faktúre.

Obraty úhrad faktúr v hotovosti sa tlačia na dennej uzávierke. V prípade, že v nastaveniach typu platby Úhrada faktúry začiarknete pole Tlačiť v rozpise obratov podľa typu platby, budú sa obraty úhrad faktúr tlačiť aj v obratoch pokladnice v členení podľa typov platieb (Pokladnica OBERON - Obraty pokladnice (Ctrl+O)).

Príbuzné témy