Pomocník systému OBERON
Odchod hosťa

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Odchod hosťa

V tejto téme Pomocníka je popísaný postup, ako zaevidovať odchod hosťa v module Hotelová recepcia systému OBERON. Odchodom hosťa sa rozumie zapísanie času odchodu (prípadne aj ďalšieho doplňujúceho textu), pričom v grafickom prehľade izieb sa ubytovanie zobrazí sivou farbou (tzv. uvoľnená izba). Odchod hosťa, prípadne jeho zrušenie, je možné vykonať dvoma spôsobmi, a to z grafického prehľadu izieb alebo priamo z Knihy ubytovaných.

Zaevidovanie odchodu hosťa 

Postup zaevidovania odchodu hosťa v grafickom prehľade izieb

 1. V ponuke Hotel otvorte Grafický prehľad izieb. Kurzorom vyberte hosťa, ktorého odchod chcete zaevidovať.
 2. Stlačte pravé tlačidlo myši a zvoľte položku Odchod hosťa. Otvorí sa sprievodca, v ktorom vyplňte čas odchodu.
 3. V ďalšom kroku program skontroluje informácie o úhrade za ubytovanie, napr. spôsob platby, vytvorenie, resp. nevytvorenie hotelového účtu a vytvorenie, resp. nevytvorenie zápisu v pokladničnej knihe. V prípade potreby je možné zadať poznámku k odchodu hosťa.
 4. K osobám na danej izbe môžete nastaviť kategóriu hosťa (Nežiaduci hosť, VIP hosť, Bežný hosť), ktorá sa automaticky zapíše do histórie ubytovaných hostí.
 5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa v grafickom prehľade izieb daná izba zobrazí sivou farbou (tzv. uvoľnená izba). Vypísaním odchodu hosťa a poznámky sa údaje o hosťovi nevymažú, ale zostanú zachované.
 6. Knihe ubytovaných sa zobrazí čas odchodu hosťa a poznámka k odchodu hosťa.

Postup zaevidovania odchodu hosťa do knihy ubytovaných

 1. V ponuke Hotel zvoľte položku Kniha ubytovaných.
 2. V spodnej časti evidencie stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte položku Odchod hosťa. Otvorí sa sprievodca Odchod hosťa, v ktorom vyplňte čas odchodu.
 3. Pokračujte bodom číslo 3 v predchádzajúcom postupe (Postup zaevidovania odchodu hosťa v grafickom prehľade izieb).
 4. V Knihe ubytovaných sa zobrazí čas odchodu hosťa a poznámka k odchodu hosťa, v grafickom prehľade izieb sa izba zobrazí sivou farbou (tzv. uvoľnená izba).

Zrušenie zápisu odchodu hosťa 

Postup zrušenia zápisu odchodu hosťa v grafickom prehľade izieb

 1. V ponuke Hotel otvorte Grafický prehľad izieb. Kurzorom vyberte hosťa, ktorého odchod chcete zrušiť.
 2. Stlačte pravé tlačidlo myši a zvoľte položku Odchod hosťa. Otvorí sa sprievodca, ktorý sa opýta, či chcete zrušiť odchod hosťa. Stlačením tlačidla OK sa zápis odchodu hosťa zruší.

Postup zrušenia zápisu odchodu hosťa v knihe ubytovaných

 1. V ponuke Hotel zvoľte položku Kniha ubytovaných.
 2. V spodnej časti evidencie stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte položku Odchod hosťa. Otvorí sa sprievodca, ktorý sa opýta, či chcete zrušiť odchod hosťa. Stlačením tlačidla OK sa zápis odchodu hosťa zruší.
Príbuzné témy