Pomocník systému OBERON
Odchod hosťa

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Odchod hosťa

V tejto téme Pomocníka je popísaný spôsob ako zaevidovať odchod hosťa. Odchodom hosťa sa rozumie zapísanie času odchodu (prípadne aj ďalšieho doplňujúceho textu) do Knihy ubytovaných, pričom v grafickom prehľade izieb bude zobrazené ubytovanie odlišnou farbou (tzv. uvoľnená izba). Odchod hosťa je možné vykonať dvoma spôsobmi a to z grafického prehľadu izieb alebo priamo pomocou tlačidla Možnosti z Knihy ubytovaných.

Zapísanie odchodu hosťa z grafického prehľadu

 1. V ponuke Hotel zvoľte položku Grafický prehľad izieb, otvorí sa grafický prehľad izieb.
 2. Myšou vyberte hosťa, u ktorého chcete zmeniť izbu na obsadenú resp. uvoľnenú. Stlačením pravého tlačidla myši sa otvorí ponuka, vyberte ponuku Odchod hosťa, následne sa zobrazí sprievodca.
 3. Vyplňte čas odchodu hosťa, v ďalšom kroku bude program kontrolovať informácie o úhrade ubytovania, napr. spôsob platby, vytvorenie resp. nevytvorenie hotelového účtu, a vytvorenie resp. nevytvorenie zápisu v pokladničnej knihe. Ďalej je potrebné vyplniť aj poznámku k odchodu hosťa.
 4. V grafickom prehľade izieb obsadená izba bude zobrazená farbou uvoľnenej izby. Vypísaním odchodu hosťa a poznámky sa nevymažú údaje o hosťovi (údaje o hosťovi zostanú zachované).
 5. Čas odchodu hosťa a poznámka k odchodu hosťa bude zobrazená v Knihe ubytovaných.

Zapísanie odchodu hosťa do knihy ubytovaných

 1. V ponuke Hotel zvoľte položku Kniha ubytovaných, otvorí sa uvedená kniha.
 2. V spodnej časti formulára stlačte tlačidlo Možnosti. Otvorí sa formulár Odchod hosťa. Pokračujte krokom číslo 3 v predchádzajúcom postupe (Zapísanie odchodu hosťa z grafického prehľadu).
 3. V Knihe ubytovaných sa zobrazí čas odchodu a poznámka k odchodu, v Grafickom prehľade sa izba zobrazí ako Uvoľnená izba.

Zrušenie odchodu hosťa

Zrušenie odchodu hosťa je taktiež možné dvoma spôsobmi a to z grafického prehľadu izieb alebo priamo pomocou tlačidla Možnosti z Knihy ubytovaných.

Zrušenie odchodu hosťa pomocou grafického prehľadu

 1. V ponuke Hotel zvoľte položku Grafický prehľad izieb, otvorí sa grafický prehľad izieb
 2. Myšou vyberte hosťa, u ktorého chcete zmeniť izbu uvoľnenú na izbu obsadenú. Stlačením pravého tlačidla myši sa otvorí ponuka, vyberte Odchod hosťa, následne sa sprievodca opýta, či chcete zrušiť odchod hosťa. Stlačením tlačidla OK sa izba stane obsadenou.

Zrušenie odchodu hosťa pomocou knihy ubytovaných

 1. V ponuke Hotel zvoľte položku Kniha ubytovaných, otvorí sa uvedená kniha
 2. V spodnej časti formulára stlačte tlačidlo Možnosti. Pokračujte krokom číslo 2 v predchádzajúcom postupe (Zrušenie odchodu hosťa z grafického prehľadu).
Príbuzné témy