Pomocník systému OBERON
Formulár Osoba

Formulár Osoba umožňuje zaevidovať informácie o ubytovanom hosťovi. Osoby je možné pridávať z formulára Rezervácia alebo Ubytovanie.

Zadávajú sa základné informácie o hosťovi - doklad totožnosti, meno, priezvisko, dátum narodenia. V prípade, že hosť bol v minulosti ubytovaný, po zapísaní dokladu totožnosti sa načítajú všetky zapísané údaje o hosťovi. Hosťa je možné vybrať z histórie ubytovaných hostí stlačením tlačidla .

Zadáva sa štátne občianstvo a miesto narodenia hosťa. Pri hosťoch mimo SR je potrebné zadať aj miesto narodenia. Ďalej je možné zaevidovať bydlisko (trvalý alebo prechodný pobyt) hosťa.

Zoznam preddefinovaných štátov sa mení stlačením tlačidla , bližšie informácie o štátoch, kód štátu, krajiny, o vízovej povinnosti získate v téme Formulár Zoznam štátov.

Zadávajú sa kontaktné údaje na hosťa, povolanie, obchodného partnera.
Hostí je možné zadeľovať do rôznych kategórii (Bežný hosť, Nežiadúci, VIP) a evidovať k nim záznamy (poznámky).
V záložke Vízum sa zadáva typ víza, číslo, platnosť. V prípade, že je vo formulári Zoznam štátov začiarknutá možnosť Vízová povinnosť, je nebude možné zaevidovať hosťa z danej krajiny bez čísla víza. Zoznam krajín bez vízovej povinnosti je dostupný na stránke http://www.minv.sk/?bezvizovy-rezim.

Za hosťa môže ubytovacie zariadenie:

  • odvádzať miestnu daň - bude odvedená sadzba nastavená v nastaveniach programu
  • odvádzať miestnu daň (zníženú) - bude odvedená znížená sadzba nastavená v nastaveniach programu
  • nedovádzať miestnu daň - za hosťa nebude odvedená žiadna daň, napr. je zdravotne ťažko postihnutý

 

Príbuzné témy