Pomocník systému OBERON
Formulár Osoba

Formulár Osoba umožňuje zaevidovať údaje o ubytovanej osobe (hosťovi) v module Hotelová recepcia. Formulár je dostupný z dvoch miest v programe OBERON - Agenda firmy, a to z formulára Rezervácia, záložka Osoby, tlačidlo Nový alebo z formulára Ubytovanie, záložka Ubytované osoby, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Zadávajú sa základné informácie o hosťovi - doklad totožnosti, meno, priezvisko, dátum narodenia atď. V prípade, že hosť bol v danom ubytovacom zariadení v minulosti ubytovaný, po zadaní čísla dokladu totožnosti (občianskeho preukazu alebo pasu) a potvrdení klávesom Enter alebo Tab alebo stlačení tlačidla  program prehľadá archív ubytovaných osôb a pri nájdení zhody automaticky doplní údaje o ubytovanej osobe. Alternatívne je možné hosťa vybrať z histórie ubytovaných hostí po stlačení tlačidla . V opačnom prípade je potrebné údaje vyplniť manuálne alebo použiť čítačku dokladov, ktorá umožňuje automaticky načítať identifikačné údaje z občianskych preukazov, pasov, víz a iných identifikačných kariet. Viac informácií získate v téme Čítačky dokladov.

Štát (občianstvo) - zadáva sa štát, podľa ktorého sa určuje štátna príslušnosť. Je potrebné, aby bol daný štát vybraný do zoznamu štátov stlačením tlačidla  a výberom daného štátu zo zoznamu (vo formulári Štát) - v tom prípade sa automaticky načítajú všetky príslušné údaje (Kód štátu, Názov, Skrátený názov a Štatistický úrad - kódy krajiny (Akronym 2 a Akronym 3)). Vtedy bude možné načítať údaje o osobe aj pomocou čítačky dokladov.

Miesto narodenia - pri hosťoch mimo SR je potrebné zadať aj miesto narodenia.

Zadávajú sa kontaktné údaje hosťa, povolanie, prípadne názov obchodného partnera a jeho číslo IČO.
Hostí je možné zaraďovať do kategórií (Bežný hosť, VIP hosť, Nežiaduci hosť) a evidovať k nim záznamy (poznámky).
V záložke Vízum sa zadáva typ víza, jeho číslo, miesto udelenia a platnosť. V prípade, že je vo formulári Štát začiarknuté políčko Vízová povinnosť, nebude možné zaevidovať hosťa z danej krajiny bez čísla víza. Zoznam krajín bez vízovej povinnosti je dostupný na webovej stránke http://www.minv.sk/?bezvizovy-rezim.

V záložke je možné zvoliť spôsob odvedenia miestnej dane za ubytovanie:

  • odvádzať miestnu daň - za osobu bude odvedená daň za ubytovanie,
  • odvádzať miestnu daň (zníženú) - za osobu bude odvedená znížená daň za ubytovanie,
  • neodvádzať miestnu daň - za osobu nebude odvedená daň za ubytovanie (napr. osoba je zdravotne ťažko postihnutá a pod.).

Sadzby miestnej dane za ubytovanie sa nastavujú v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Hotelová recepcia, záložka Základné.

Na tomto mieste je možné zadať jedinečné alebo aj doplnkové identifikátory pre osobu, ktoré slúžia na prepojenie OBERON-u s externými systémami (napr. HikCentral).

Príbuzné témy