Pomocník systému OBERON
Prvé kroky

Jednoduché účtovníctvo > Začíname pracovať > Prvé kroky

Skôr, ako začnete s modulom Účtovníctvo pracovať, je potrebné, aby ste v systéme OBERON založili novú firmu. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).

1. Údaje o firme

V ponuke Firma, Údaje o firme je potrebné zadať základné informácie o účtovnej jednotke. V ponuke Firma, Účtovné pokladne a Vlastné bankové účty zadajte údaje o vlastných bankových účtoch, pokladniach, prípadne cudzích menách.

2. Predkontácie a účtovný rozvrh

V ponuke Účtovníctvo, Predkontácie, Možnosti je potrebné naimportovať predkontácie a následne ich upraviť, ak to povaha firmy vyžaduje. Ak vám zoznam predvolených predkontácií vyhovuje, môžete začať účtovať hneď, prípadne môžete robiť zmeny aj neskôr, resp. priebežne podľa potreby.

3. Nastavenia programu

V ponuke Servis, položke Nastavenia programu, oddiele Firma na karte Všeobecné sa nastavuje:

4. Členenie dokladov

K dispozícii je možnosť priradiť každému dokladu v účtovníctve súvis s vybranou činnosťou, strediskom, zákazkou.

5. Zaokrúhľovanie celkovej sumy vo vystavených dokladoch (faktúrach)

Nastavte spôsob zaokrúhľovania faktúr. Vybraným spôsobom sa bude zaokrúhľovať celková suma jednotlivo vo vystavených faktúrach. V ponuke Fakturácia, Typy dokladov zvoľte Kniha pohľadávok alebo Kniha záväzkov. Pre príslušný typ dokladu vyberte spôsob zaokrúhľovania v rozbaľovacom zozname Zaokrúhlenie.

6. Predvoľba často opakovaných údajov

V ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Používateľ, karta Všeobecné možno nastaviť najčastejšie používané hodnoty v Knihe pohľadávok a Knihe výdajok. Vždy pri vytvorení nového dokladu v jednej z týchto kníh sa do príslušných polí prednastavia tu zadané hodnoty, ktoré je, samozrejme, možné na doklade v prípade potreby kedykoľvek zmeniť.

7. Číselné rady a číslovanie dokladov

Číselné označenie dokladu program eviduje ako textový reťazec, a preto pre očíslovanie prvého dokladu použite číslo, ktorému predchádza počet núl podľa uvažovaného maximálneho počtu dokladov (nie 1, ale 001 alebo 0001 a pod.).
Príbuzné témy