Pomocník systému OBERON
Úhrada faktúr zápočtom

Podvojné účtovníctvo > Začíname pracovať > Úhrada faktúr zápočtom

Táto téma Pomocníka popisuje všeobecný postup pri vzájomnom vysporiadaní pohľadávok a záväzkov pomocou zápočtov tak v systéme podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva. Všeobecné informácie o zápočtoch získate v téme Evidencia zápočtov faktúr.

Nastavenie predkontácií

V ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Účtovníctvo, záložka Účtovanie je možné zadať čísla predkontácií, ktoré sa použijú pri vytváraní nových zápočtov, kde ich bude možné v prípade potreby upraviť (zmeniť predkontáciu).

Postup úhrady faktúr zápočtom - štandardné zadanie

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Účtovníctvo vyberte položku Evidencia zápočtov faktúr. Otvorí sa kniha, stlačte tlačidlo Nový.
 2. Vyberte spôsob vytvorenia zápočtu - štandardné zadanie.
 3. Vyberte typ zápočtu (jednostranný zápočet, zápočet dohodou alebo zaúčtovanie súhrnnej platby). Bližší popis jednotlivých typov zápočtov je dostupný v téme Evidencia zápočtov faktúr. Príklad účtovania súhrnnej platby z rezervačného systému Booking.com je popísaný v téme Účtovanie faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál (podvojné účtovníctvo).
 4. Zvoľte spôsob vytvorenia zápočtu:
     - faktúry na zápočet vybrať automaticky - započítané doklady (faktúry) budú do zápočtu vybrané automaticky. Vyberú sa všetky neuhradené faktúry z knihy pohľadávok a záväzkov s daným obchodným partnerom (pri jednostrannom zápočte len po lehote splatnosti). 
     - faktúry vybrať manuálne - do zápočtu sa vyberajú faktúry manuálne, a to tak z knihy pohľadávok, ako aj z knihy záväzkov. Prípadný vzniknutý rozdiel v započítaných faktúrach je potrebné upraviť manuálne.
 5. Zadajte, prípadne vyberte obchodného partnera.
 6. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Zápočet.
 7. V prípade automatickéj tvorby sa v záložke Doklady zápočtu zobrazia započítané pohľadávky a záväzky. V prípade manuálneho režimu je potrebné po stlačení tlačidla Nový vybrať pohľadávky a záväzky na vzájomné započítanie ručne.
 8. Stlačením tlačidla OK sa vytvorí zápočet.

 Postup úhrady faktúr zápočtom - import zo súboru

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Účtovníctvo vyberte položku Evidencia zápočtov faktúr. Otvorí sa kniha, stlačte tlačidlo Nový.    
 2. Vyberte spôsob vytvorenia zápočtu - import zo súboru - nalistujte súbor. Pri importe je možné na importované údaje aplikovať ďalšie nastavenia XML komunikácie. Môže ísť napríklad o potrebu konvertovať údaje z importovaného súboru do natívneho formátu OBERON.
 3. Zadajte, prípadne vyberte obchodného partnera.
 4. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Zápočet.
 5. V záložke Doklady zápočtu sa zobrazia započítané pohľadávky a zápočty.
 6. Stlačením tlačidla OK sa vytvorí zápočet.
Príbuzné témy