Pomocník systému OBERON
Formulár Zápočet

Formulár Zápočet umožňuje vytvoriť, resp. upraviť zápočet v knihe Evidencia zápočtov faktúr. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ÚčtovníctvoEvidencia zápočtov faktúr, tlačidlo Nový - otvorí sa sprievodca Nový zápočet, v ktorom v poslednom kroku stlačte tlačidlo Dokončiť.

Popis formulára Zápočet

Typ zápočtu

Typ zápočtu môže byť:

Bližšie informácie o zápočtoch získate v téme Evidencia zápočtov faktúr.

Číslo dokladu

Program automaticky vytvorí číselný rad podľa zadaného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Číslo externého dokladu

Do poľa Číslo externého dokladu o súhrnnej platbe je možné zaznačiť číslo dokladu alebo označenie dokladu, napr. 7/2023. Číslo externého dokladu je číslo dodávateľskej faktúry z Knihy záväzkov.

Suma súhrnnej platby

Suma súhrnnej platby predstavuje celkovú sumu zníženú o sumu provízie.

Schválený zápočet

Zápočet je potrebné schváliť, zaúčtovať zápočet je možné len schválený. Neschválené zápočty sa zobrazujú fialovou farbou.

Obchodný partner

Zadajte alebo vyberte obchodného partnera stlačením tlačidla   alebo klávesu F3 v poli Obchodný partner. Platnosť IČ DPH obchodného partnera je možné overiť kliknutím na tlačidlo . Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.

Doklady zápočtu

Doklady zápočtu (pohľadávky, záväzky a súhrnná platba).

Dohoda zápočtu

V záložke Dohoda zápočtu je možné uložiť text dohody. Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok je osobitným druhom zmluvy, ktorou si veriteľ a dlžník započítavajú vzájomné pohľadávky, v dôsledku čoho tieto pohľadávky zaniknú v rozsahu, v akom sa navzájom kryjú.

Príbuzné témy