Pomocník systému OBERON
Formulár Zápočet

 Formulár Zápočet umožňuje vytvoriť zápočet. Formulár je dostupný z ponuky ÚčtovníctvoEvidencia zápočtov faktúr.

Popis formulára

Typ dokladu

Typ zápočtu môže byť:

Bližšie informácie o zápočtoch získate v téme Evidencia zápočtov faktúr.

Číslo dokladu

Program automaticky vytvorí číselný rad podľa zadaného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie záznamov (dokladov).

Číslo externého dokladu

Do poľa Číslo externého dokladu o súhrnnej platbe je možné zaznačiť číslo dokladu, alebo označenie dokladu, napr. 7/2021. Číslo externého dokladu je číslo dodávateľskej faktúry z Knihy záväzkov.

Suma súhrnnej platby

Suma súhrnnej platby predstavuje celkovú sumu poníženú o sumu provízie.

Schválený zápočet

Zápočet je potrebné schváliť, zaúčtovať zápočet je možné len schválené. Neschválené zápočty sú zobrazované fialovou farbou.

Obchodný partner

Údaje o obchodnom partnerovi je možné vyvolať stlačením príslušného tlačidla alebo klávesy F3 v poli Obchodný partner. Bližšie informácie o obchodných partneroch sa dozviete v téme Obchodní partneri.

Platnosť IČ DPH obchodného partnera je možné overiť kliknutím na tlačidlo . Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.

Doklady zápočtu

Doklady zápočtu (pohľadávky, záväzky a súhrnná platba)

Dohoda zápočtu

V záložke Dohoda zápočtu je možné uložiť text dohody. Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok je osobitným druhom zmluvy, ktorou si veriteľ a dlžník započítavajú vzájomné pohľadávky, v dôsledku čoho tieto pohľadávky zaniknú v rozsahu, v akom sa navzájom kryjú.

Príbuzné témy