Pomocník systému OBERON
Formulár Zápočet

Formulár Zápočet umožňuje vytvoriť, resp. upraviť zápočet v knihe Evidencia zápočtov faktúr. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ÚčtovníctvoEvidencia zápočtov faktúr, tlačidlo Nový - otvorí sa sprievodca Nový zápočet, v ktorom v poslednom kroku stlačte tlačidlo Dokončiť.

Popis formulára Zápočet

Typ zápočtu

Typ zápočtu môže byť:

Bližšie informácie o zápočtoch získate v téme Evidencia zápočtov faktúr.

Číslo dokladu

Program automaticky vytvorí číselný rad podľa zadaného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Číslo externého dokladu

Do poľa Číslo externého dokladu o súhrnnej platbe je možné zaznačiť číslo dokladu alebo označenie dokladu, napr. 7/2021. Číslo externého dokladu je číslo dodávateľskej faktúry z Knihy záväzkov.

Suma súhrnnej platby

Suma súhrnnej platby predstavuje celkovú sumu zníženú o sumu provízie.

Schválený zápočet

Zápočet je potrebné schváliť, zaúčtovať zápočet je možné len schválený. Neschválené zápočty sa zobrazujú fialovou farbou.

Obchodný partner

Údaje o obchodnom partnerovi je možné vyvolať stlačením príslušného tlačidla alebo klávesu F3 v poli Obchodný partner. Bližšie informácie o obchodných partneroch sa dozviete v téme Obchodní partneri.

Platnosť IČ DPH obchodného partnera je možné overiť kliknutím na tlačidlo . Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.

Doklady zápočtu

Doklady zápočtu (pohľadávky, záväzky a súhrnná platba).

Dohoda zápočtu

V záložke Dohoda zápočtu je možné uložiť text dohody. Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok je osobitným druhom zmluvy, ktorou si veriteľ a dlžník započítavajú vzájomné pohľadávky, v dôsledku čoho tieto pohľadávky zaniknú v rozsahu, v akom sa navzájom kryjú.

Príbuzné témy