Pomocník systému OBERON
Formulár Položka zápočtu

Formulár Položka zápočtu umožňuje pridať alebo zmeniť jednotlivé položky zápočtu (pohľadávku, záväzok, súhrnná platba). Formulár je dostupný z formulára Zápočet po stlačení tlačidla Oprava.

Popis formulára

Druh pohybu

Vyberá sa druh pohybu - pohľadávka, záväzok, súhrnná platba.

Číslo dokladu

Zobrazuje sa číslo dokladu pohľadávky alebo záväzku. Stlačením tlačidla  sa zobrazia neuhradené pohľadávky alebo záväzky. Vybrať faktúry je možné po jednej alebo viacero naraz a to pomocou tlačidla Insert. Bližšie informácie o označovaní záznamov získate v téme Označovanie záznamov

Externé číslo

Externé číslo je číslo dodávateľskej faktúry z Knihy záväzkov, prípadne externý doklad zo zápisu v účtovnom alebo v peňažnom denníku.

Započítaná suma

Zobrazuje sa započítaná suma z pohľadávok a záväzkov. Sumu je možné manuálne upraviť. 

Predkontácia

Vyberte predkontáciu, na ktorú bude pohľadávka alebo záväzok zaúčtovaná. Pri automatickej tvorbe položiek zápočtov program nastaví predkontáciu podľa predvolených predkontácií, tie sa definujú v nastaveniach programu.

Údaje o obchodnom partnerovi je možné vyvolať stlačením príslušného tlačidla alebo klávesy F3 v poli Obchodný partner. Bližšie informácie o obchodných partneroch sa dozviete v téme Obchodní partneri.

Príbuzné témy