Pomocník systému OBERON
Formulár Položka zápočtu

Formulár Položka zápočtu umožňuje pridať alebo zmeniť jednotlivé položky zápočtu (pohľadávka, záväzok, súhrnná platba, súhrnná platba (provízia)) v Evidencii zápočtov faktúr. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, formulár Zápočet, tlačidlo Nový.

Popis formulára Položka zápočtu

Druh položky (dokladu)

Vyberá sa druh pohybu - pohľadávka, záväzok, súhrnná platba, súhrnná platba (provízia).

Číslo dokladu

Zobrazuje sa číslo dokladu pohľadávky alebo záväzku. Stlačením tlačidla  sa zobrazia neuhradené pohľadávky alebo záväzky. Označiť faktúry je možné po jednej alebo viacero naraz, a to pomocou tlačidla Insert. Bližšie informácie o označovaní záznamov získate v téme Označovanie záznamov

Externé číslo

Externé číslo je číslo dodávateľskej faktúry z Knihy záväzkov, prípadne externý doklad zo zápisu v účtovnom alebo v peňažnom denníku.

Započítaná suma

Zobrazuje sa započítaná suma z pohľadávok a záväzkov. Sumu je možné manuálne upraviť. 

Predkontácia

Vyberá sa predkontácia, podľa ktorej bude pohľadávka alebo záväzok zaúčtovaná. Pri automatickej tvorbe položiek zápočtov program nastaví predkontáciu podľa predvolených predkontácií, tie sa definujú v nastaveniach programu (ponuka ServisNastavenia programuoddiel Firma, Účtovníctvo, záložka Účtovanie).

Údaje o obchodnom partnerovi je možné vyvolať stlačením príslušného tlačidla alebo klávesu F3 v poli Obchodný partner. Bližšie informácie o obchodných partneroch získate v téme Obchodní partneri.

Príbuzné témy