Pomocník systému OBERON
Účtovanie faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál (jednoduché účtovníctvo)

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Hotel Channel Manager > Účtovanie faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál > Účtovanie faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál (jednoduché účtovníctvo)

Táto téma Pomocníka obsahuje príklad účtovania faktúr za ubytovaniejednoduchom účtovníctve pri sprostredkovaní predaja ubytovania s využitím on-line rezervačných portálov ubytovania.

Základné informácie

Príklad

Zadanie 

Ubytovacie zariadenie predáva svoje izby cez zahraničný rezervačný portál Booking.com. Hosť vytvorí rezerváciu elektronicky a uhradí ju portálu svojou platobnou kartou. Po príchode do ubytovacieho zariadenia hosť už, samozrejme, neplatí - celý pobyt má vopred uhradený. Po skončení daného obdobia (spravidla mesiaca) rezervačný portál zašle ubytovaciemu zariadeniu súhrnnú platbu za všetky zrealizované pobyty v danom mesiaci zníženú o svoju províziu. Na províziu portál posiela daňový doklad, pričom poskytne aj podrobný prehľad súhrnnej platby. Booking.com vystupuje v roli sprostredkovateľa.

V mesiaci sa uskutočnili 3 pobyty v sume 110 €, 220 € a 330 € (spolu za všetky pobyty 660 €). Platba, ktorá príde na účet ubytovacieho zariadenia, je 600 €, znížená o províziu vo výške 60 €.

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve

Ubytovacie zariadenie vystaví hosťovi za ubytovanie faktúru vo výške 110 €, úhrada tejto faktúry sa zaúčtuje ako nepeňažná operácia na predkontáciu 210 - Príjem ovplyvňujúci základ dane. Faktúra z portálu Booking.com sa zaeviduje ako záväzok a zaúčtuje na predkontáciu 521 - Výdavok ovplyvňujúci základ dane. Prijatím služby od zahraničného dodávateľa je ubytovacie zariadenie povinné túto službu (províziu) samozdaniť.

Predkontácia Text Pokladňa/Účet Príjem

Výdaj

VOZD VNZD
210 - Príjem - výrobky a služby Vystavená faktúra hosťovi celkom Nepeňažná operácia (úhrada FA)

110

210 - Príjem - výrobky a služby Vystavená faktúra hosťovi celkom Nepeňažná operácia (úhrada FA)

550

521 - Výdavok - provízia za sprostredkovanie Provízia - zápočet s úhradou pobytov Nepeňažná operácia (úhrada FA)

60

361 - Príjem - za pobyty od sprostredkovateľov Prijatá súhrnná platba za pobyty na bankový účet (znížená o províziu) Banka

600

720 - Výdavok - DPH Zdanenie služby (provízie) Banka

12

Príbuzné témy