Pomocník systému OBERON
Účtovanie faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál (jednoduché účtovníctvo)

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Hotel Channel Manager > Účtovanie faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál > Účtovanie faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál (jednoduché účtovníctvo)

Táto téma Pomocníka obsahuje príklad účtovania faktúr za ubytovaniejednoduchom účtovníctve pri sprostredkovaní predaja ubytovania s využitím on-line rezervačných portálov ubytovania.

Základné informácie

Príklad

Zadanie 

Ubytovacie zariadenie predáva svoje izby cez zahraničný rezervačný portál Booking.com. Hosť vytvorí rezerváciu elektronicky a uhradí ju portálu svojou platobnou kartou. Po príchode do ubytovacieho zariadenia hosť už, samozrejme, neplatí - celý pobyt má vopred uhradený. Po odchode hosťa (spravidla do desiatich dní) rezervačný portál zašle ubytovaciemu zariadeniu súhrnnú platbu za všetky zrealizované pobyty v danom mesiaci zníženú o svoju províziu. Na províziu portál posiela daňový doklad, pričom poskytne aj podrobný prehľad súhrnnej platby. Booking.com vystupuje v role sprostredkovateľa.

V mesiaci sa uskutočnili 3 pobyty v sume 110 €, 220 € a 330 € (spolu za všetky pobyty 660 €). Platba, ktorá príde na účet ubytovacieho zariadenia, je 600 €, znížená o províziu vo výške 60 €.

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve

Faktúru za pobyt vystavuje každému hosťovi účtovná jednotka, nie rezervačný portál. Tieto faktúry sa ako doklady účtujú rovnako ako bežné odberateľské faktúry (pohľadávky). Zaúčtovať možno aj prijatú súhrnnú platbu ako bankový výpis (na import bankového výpisu možno použiť funkciu Spracovanie bankových výpisov), nie je to však nutné. Prijatá súhrnná platba na bankový účet nie je záväzkom, tým je len daná provízia. Faktúra na províziu sa teda účtuje ako bežná dodávateľská faktúra (záväzok), pričom sa účtuje aj samozdanenie (dodanie služby od zahraničného dodávateľa).

Úhrady dokladov možno zaúčtovať manuálne alebo automaticky pomocou funkcie na zaúčtovanie súhrnnej platby v Evidencii zápočtov faktúr.

Predkontácia Text Pokladňa/Účet Príjem

Výdaj

VOZD VNZD
210 - Príjem - výrobky a služby Vystavená faktúra hosťovi celkom Nepeňažná operácia (úhrada FA)

110

210 - Príjem - výrobky a služby Vystavená faktúra hosťovi celkom Nepeňažná operácia (úhrada FA)

550

521 - Výdavok - provízia za sprostredkovanie Provízia - zápočet s úhradou pobytov Nepeňažná operácia (úhrada FA)

60

361 - Príjem - za pobyty od sprostredkovateľov Prijatá súhrnná platba za pobyty na bankový účet (znížená o províziu) Banka

600

720 - Výdavok - DPH Zdanenie služby (provízie) Banka

12

Príbuzné témy