Pomocník systému OBERON
Zadanie zápisu do peňažného denníka

Jednoduché účtovníctvo > Začíname pracovať > Zadanie zápisu do peňažného denníka

Peňažný denník ako hlavná účtovná kniha v jednoduchom účtovníctve slúži na evidenciu pohybu peňažných prostriedkov. Pridať nový zápis do peňažného denníka je možné nasledujúcim spôsobom:

  1. Zvoľte položku ponuky Účtovníctvo - Peňažný denník, otvorí sa Peňažný denník.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Zápis v peňažnom denníku.
  3. Zadajte dátum účtovného prípadu. Poradové číslo program doplní podľa toho, ako je nastavené číslovanie v ponuke Servis – Nastavenia programu. Do poľa Predkontácia je potrebné zadať trojmiestne číslo, ktoré určuje do ktorého stĺpca peňažného denníka sa daný doklad zapíše. Zoznam predkontácií (účtovných pohybov) získate po stlačení príslušného tlačidla. Ďalej je potrebné zadať sumy dokladu, prípadne ďalšie potrebné náležitosti.
  4. V rozbaľovacom zozname Pokladňa/Účet zvoľte druh peňažnej operácie, vyberte pokladňu alebo bankový účet, prípadne nepeňažnú operáciu. Ak sa v tomto zozname nenachádza číslo bankového účtu, je potrebné v ponuke Firma, položka Vlastné bankové účty zaevidovať bankové účty účtovnej jednotky.
  5. Po stlačení tlačidla OK sa do peňažného denníka uloží nový zápis.
V prípade, že v rozbaľovacom zozname Pokladňa/Účet bola vybraná pokladňa, je možné vytlačiť príjmový/výdavkový pokladničný doklad.
Príbuzné témy