Pomocník systému OBERON
Zápis do peňažného denníka

Jednoduché účtovníctvo > Začíname pracovať > Zápis do peňažného denníka

Táto téma Pomocníka obsahuje postup zápisu do peňažného denníka - základnej účtovnej knihy jednoduchého účtovníctva.

Postup zápisu do peňažného denníka

  1. V ponuke Účtovníctvo zvoľte položku Peňažný denník.
  2. V otvorenej evidencii stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Zápis v peňažnom denníku.
  3. Zadajte dátum účtovného prípadu. Číslo dokladu program doplní podľa nastaveného číslovania v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Účtovníctvo, záložka Peňažný denník. Do poľa Predkontácia je potrebné zadať trojmiestne číslo, ktoré určí, do ktorého stĺpca peňažného denníka sa daný doklad zapíše. Zoznam predkontácií sa otvorí po stlačení tlačidla . Ďalej je potrebné zadať sumy dokladu, prípadne ďalšie potrebné náležitosti. Medzi poľami Základ DPH, DPH a Suma celkom sú väzby, ktoré uľahčujú zaúčtovanie dokladu.
  4. V rozbaľovacom zozname Pokladňa/Účet zvoľte druh peňažnej operácie (vyberte pokladňu alebo bankový účet), prípadne vyberte nepeňažnú operáciu. Ak sa v tomto zozname nenachádza číslo bankového účtu, je potrebné v ponuke FirmaVlastné bankové účty zadať bankový účet (bankové účty) účtovnej jednotky.    
  5. Po stlačení tlačidla OK sa do peňažného denníka uloží nový zápis.
V prípade, že v rozbaľovacom zozname Pokladňa/Účet bola zvolená pokladňa, je možné vytlačiť príjmový/výdavkový pokladničný doklad.
Zrušiť zápis v peňažnom denníku je možné jednoduchým vymazaním príslušného zápisu z denníka (napr. pri oprave už zaúčtovanej faktúry - viac v téme Oprava zaúčtovanej faktúry).
Príbuzné témy